Lokalefordeling

Beskrivelse af forhold vedrørende lokalefordeling.

Ny hal – flere indendørs idrætsfaciliteter – kom med dine ønsker og behov

Kære forening
Som du sikkert ved, er der i de kommende års budgetter for idrætten i Furesø Kommune afsat penge til etablering af en ny hal/flere idrætsfaciliteter. Nu er arbejdet kommet så langt, at man gerne vil høre om idrættens syn på sagen. Du kan læse meget mere om hele projektet ved at følge nedenstående link.

Læs om indstillingen her: http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx … Folkeoplysningsudvalget … Møde den 18. februar 2013 …. punkt 15 med bilag.

Vi er i Furesø Idrætsråd blevet bedt om at komme med idrættens kommentarer til sagen – og her kommer du og din forening ind i billedet. Vi vil meget gerne have dine kommentarer til sagen.
Her er dine muligheder for at påvirke beslutningsprocessen:
1) Har du generelle bemærkninger til den fremlagte indstilling hører vi meget gerne om dem
2) Hvilke konkrete ønsker og behov har din forening til en ny hal/flere idrætsfaciliteter? Det kunne være noget med størrelse, fleksibilitet, indhold (redskaber, ribber, gulv og loft etc) og eventuelt opbevaring, mødefaciliteter og klublokaler. Kort sagt: Hvordan ser din forenings optimale hal ud.
FIR vil samle alle de svar vi får og giver en samlet tilbagemelding til Folkeoplysningsudvalget. Du får selvfølgelig den samme tilbagemelding.
Der er ganske kort til at tænke over sagen … vi skal have dit svar senest den 26. februar kl. 12:00
Som du kan se af indstillingen skal vi aflevere vores kommentater den 5. marts, så de kan blive drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. marts 2013.
Der vil formentlig komme et officielt brev med høringsmateriale, men da beslutningen om høring er truffet her til aften og tidsfristen er kort, har vi valgt at sende det ud vi har p.t. Når vi får det formelle materiale sender vi ud igen – men vent ikke på det.
Jeg håber du og din forening kan bidrage med gode input – på forhånd tak.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 22. januar 2013

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet godkendt. Det blev i forbindelse med referatet konstateret, at Jacob Hermansen fortsat ikke har styr på administrationen af Farum Arena, med uheldige dobbeltbookninger og ressourcespild til følge. Foreningerne opfordres til fortsat at skrive til Jacob med kopi til Peter Rosgaard, så problemer med dårlig administration af Farum Arena forbliver synlige.

3. Siden sidst

a. Visionsarbejdet i den politiske gruppe

Der er møde med den politiske gruppe den 19. februar. Alle deltager med undtagelse af Nick A og Lars KS.

FIR har udsendt oplæg vedr. handlingsplaner for idrætsarbejdet i de kommende år, som skal diskuteres. FIR forbereder dagsordenen sammen med Martin Borch fra DIF. Ønsket er at vi sammen med politikerne i byrådet kan prioritere hvordan vi i de kommende år skal investere tid og ressourcer i at forfølge de mål, som der bliver enighed om.

b. FOU møder

FOU havde lige holdt møde uden de store udfordringer. Mogens og Peder nævnte bl.a. at der er nedsat ét lokalefordelingsudvalg, der skal tage stilling til hele lokalefordelingskabalen (skoler, idræt etc.). Der blev nævnt et forhold om lokaler mellem en kampsportforening og en selvforsvars forening i Værløse, der begge har behov for lokaler. Her må lokalefordelingsudvalget tage stilling, når de enkelte foreningers ønsker er indkommet her i februar måned.

Der blev også drøftet lejrtilskuddet, der normalt kun gives ved lejre udenfor kommunen og af mindst to døgns varighed. 2 gange har FOU dispenseret fra hovedreglen – begge gange til ansøgninger fra spejdere. Der er enighed om, at hvis en idrætsforening har et arrangement lokalt i kommunen, som der med god fornuft burde søges dispensation for reglen på, så bør det prøves af. I øvrigt blev det også drøftet, at taksten på 25 kr. pr. deltager pr. døgn har været fast i mange år, og at der burde reguleres op til fx 40 eller 50 kr.

Et par nye foreninger er godkendt som folkeoplysende foreninger, mens en ansøgning blev afvist.

Nick Allentoft er udtrådt af FOU og Kurt Borch er indtrådt i stedet. Yderligere information i FOU’s referater.

c. NordeaFonden – Furesø Sportspris – den forsinkede uddeling

Der kommer inden længe til at ske overrækkelse af den sidste pris for 2012, der ikke kunne nås i december måned. De involverede parter, Nordea, lokalavisen og FIR’s bestyrelse bliver informeret, når datoen er på plads.

Lars orienterede om, at der for 2013 er indkommet én indstilling til priserne. Der gøres reklame for at indstille kandidater på nytårskuren i februar. Lars vil også tale med Helene på Lokalavisen om at lave en artikel om prisindstillinger i avisen inden længe. Tilsvarende vil vi gerne have yderligere en artikel, der skal have fokus på de muligheder NordeaFonden i øvrigt har for at støtte de lokale foreninger.

Det blev drøftet, om vi fremover skal satse på individuelle prisoverrækkelser lokalt hvor prismodtageren fungerer i det daglige, i stedet for at samle sammen til 1-2 større arrangementer. Der er kvaliteter i begge modeller. Det blev aftalt, at Lars og Peder tager det op med Nordea direktørerne inden årets uddelinger.

 

d. Nytårskur – hvad mangler vi at få styr på

Der er udsendt invitation til Nytårskur i Farum Arena den 5. februar, hvor Kasper Hjulmann fra FC Nordsjælland kommer og fortæller om arbejdet med at udvikle holdet og klubben frem til 2 pokaltitler og ikke mindst mesterskabet og Champions League. Det bliver en spændende aften, hvor FIR er vært med lidt forfriskninger og tid til netværk og samtale mellem de mange foreningsledere. Vi opfordrer alle foreninger til at sende deltagere til arrangementet.

FHF´s cafe står for det praktiske med forplejningen. Bestyrelsen mødes 18.30 for lige at gøre lokalet klar og afstemt de sidste småting.

e. Lokaler på Flyvestationen

Peder orienterede om, at der var flere foreninger der har taget kontakt vedr. interesse for at bruge lokaler på flyvestationen til idrætsformål. Bl.a. blev det nævnt, at petanque klubben i Jonstrup har en ide om at lave et nationalt indendørs petanquecenter, RulNord vil gerne lave et rulleskøjtecenter i en hangar og flere andre foreninger har ideer. Peder holder møde med foreningerne og med initiativtageren Per K. Nielsen fra byrådet. Derfra trækker FIR sig ud af processen.

 

4. Medlemshvervning og økonomi

Uffe orienterede om, at en af de fire klubber, der ikke havde betalt kontingent, nu har betalt. Det er Farum Squashklub, så nu mangler der kun 3 foreninger. Der gøres en indsats for at få de sidste med: Furesø BTK, Farum Skytteforening samt Kano og kajakklubben Nord.

 

5. Eventuelt

FIR repræsentantskabsmøde den 21.3: Peder huskede på, at vi skal finde en kandidat til ”Du gør en forskel prisen” som FIR og DGI uddeler sammen.

Der blev orienteret om, at kommunen er interesseret i at lave en parcour-aktivitet i Furesø, med instruktører, parcour bane etc. Begge gymnastikforeninger har instruktører, og projektet skulle sættes i søen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Torben havde medbragt en artikel fra Berlingske Tidende, hvor overskriften var: ”Penge til frivilligt arbejde ender i kommunekasserne”.  Der er fokus på de såkaldte §18 midler, hvor kommunerne får bloktilskud til finansiering af frivilligt socialt arbejde.

 I toppen af listen ligger Fanø Kommune, der i 2011 fik et bloktilskud på 72.000 kr., men anvendte 168.000 kr. til formålet. Men også store kommuner som Kolding (nr 2 på listen) kan finde ud af at støtte det frivillige sociale arbejde. De fik et bloktilskud på 2,4 mio. kr. men anvendte 5,3 mio. kr i 2011.

Helt i bunden – nr. 4 fra den dårlige ende finder man Furesø Kommune, der i 2011 modtog et bloktilskud på 924.000 kr. men kun anvendte 24% af dette – 218.000 kr – til formålet. Det er bl.a. årsagen til, at et gymnastikhold for overvægtige børn hos Farum Gymnastikforening måtte lukkes, fordi ”der ikke var penge til det”. Det viser sig nu, at det var fordi kommunen prioriterede kun at anvende 24% af midlerne til formålet, og ikke fordi der ikke var behov for flere midler til formålet i kommunen.

Det blev nævnt fra et medlem, at der i dag er meget bøvl med at få lavet ændringer af fx en foreningskasserer, da der stilles stadig større krav fra bankerne til dokumentation etc. En forening havde oplevet en meget lille grad af fleksibilitet fra Danske bank i Farum, mens andre havde oplevet at Danske Bank i Værløse var meget serviceorienterede i disse situationer. Tilsvarende havde foreninger haft gode oplevelser i Nordea Farum, mens der tilsvarende havde været bøvl i Nordea Værløse. Efter en dialog blev det konstateret, at der nok var tale om personlige tilgange i bankerne end deres formelle regler, der havde betydning. Og i øvrigt er det naturligvis vigtigt, at der stilles krav om ordentlig dokumentation for oprettelse af en ny kasserer i en forening, da der ellers er en risiko for, at ”forkerte” personer pludselig har adgang til foreningsmidler.

 

Næste møder:

5. februar kl. 19.30 (Nyrtårskur) i Farum Arena

18. februar kl. 19-21 i Værløse

21. marts i Farum (Repræsentantskabsmøde). Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til mad og endelig planlægning. Mødet startes kl. 19.00

Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2012

Til stede:           Peder, Mogens, Torben, Uffe, Dorthe, Gitte, Maria, Henning og Lars

 Dagsorden:

 1. 1.       Godkendelse af dagsorden
 2. 2.       Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. 3.       Opfølgning fra seneste møde
 4. 4.       Siden sidst
  1. a.       Visionsarbejdet i den politiske gruppe
  2. b.      FOU og seneste nyt om Folkeoplysningspolitik m.m.
  3. c.       NordeaFonden – Furesø Sportspris
  4. d.      Kapacitetsmøde – orientering
  5. e.      Snak med Martin Brolin – orientering
  6. f.        Budget 2013 – orientering
 5. 5.       Medlemshvervning og økonomi
 6. 6.       Eventuelt

 

Ad 1:         Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 4.g: Kommuneplan Farum Vest

Ad 2:         Referatet blev godkendt (selv om Peder ikke lige havde skrevet det 🙂 Men vi løb mødets dagsorden igennem, og der var enighed om hvad der var aftalt.

Ad 3:         Følgende punkter fra sidst blev fulgt op på: Uffe og Lars skal have set på medlemslisten

Ad 4:         Siden sidst

a)      Visionsarbejdet

FIR bestyrelsen glædede sig over, at byrådet i deres budgetaftale har fremrykket bygningen af en multihal i Værløse. Og vi glædede os ikke mindre over, at borgmesteren direkte har meddelt FIR’s bestyrelse, at en primær årsag til den beslutning, var den seriøse og konstruktive tilgang til samarbejde med politikerne, som FIR har lagt for dagen. Det bekræfter os i, at en systematisk arbejde med at bidrage positivt til udviklingen på idrætsområdet, også når det handler om at finde besparelser, kan give pote efterfølgende. Tillykke til idrætten i Furesø Kommune, og ikke mindst til de foreninger i Værløse, der kan få glæde af hallen.

Men visionsarbejdet fortsætter. Mogens laver en sammenfatning af hvad gruppen har været igennem, så vi kan indkalde til et møde med politikerne, med henblik på at rette øjnene på de næste initiativer, som skal tages på idrætsområdet. Vi er kun blevet bekræftet i, at denne proces har været et konstruktivt træk fra FIR’s side.

b)      Folkeoplysningspolitikken/FOU

FO politikken er nu skrevet og godkendt i Folkeoplysningsudvalget, hvorfor vi også forventer at den godkendes i det videre politiske system. Generelt var der stor tilfredshed med resultatet, som er et fint udgangspunkt for vores arbejde.

c)       NordeaFondens sportspris

Lars gennemgik de emner der ligger lige nu. Der er 6 kandidater til en pris i år, og vi skal i alt uddele 8 priser. Det er aftalt, at de indstillinger, der kommer til Folkeoplysningsudvalgets Idrætslederpris, og som ikke kommer i betragtning, videresendes til FIR, så vi kan vurdere dem. Endvidere blev det aftalt, at der udsendes en foreningsmail, med en opfordring til foreningerne til at hjælpe os, med at anerkende deres trænere, ledere og evt. sportsudøvere, med en pris fra NordeaFonden. Indstillinger skal fortsat sendes til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com.

Når der ikke har været uddelt priser i foråret skyldes det 2 ting: Først gik der desværre rigtig lang tid, før Nordea Fonden bekræftede, at de 40.000 kr. var til rådighed for de 8 priser i Furesø. Derefter skete der et skift af filialdirektør i Værløse der gjorde, at Annie Gøde fra Farum foreslog, at vi ventede med at lave et arrangement, til den nye mand i Værløse var på plads. Derfor bliver det nu et arrangement i slutningen af året, hvor alle 8 priser uddeles. Lars tager initiativ til, at priskomiteen mødes og drøfter det videre forløb, og ikke mindst får lejlighed til at byde den nye mand i Værløse velkommen i komiteen.

d)      Kapacitetsmøde

Der er som aftalt gennemført et konstruktivt møde, med fokus på hvordan vi sammen (idrætten, idrætsforvaltningen og Skoleforvaltningen) kan blive bedre til at kommunikere og hjælpe hinanden, med at udnytte vores rammer bedst muligt.

Der blev aftalt nogle konkrete initiativer vedr. lokaleplaner, årskalender og sikring af, at de systemer der bruges til planlægningen bruges bedst muligt. Et godt møde, hvor det var tydeligt, at de to forvaltninger tager idrættens konkretiserede problemer seriøst.

e)      Møde med Team Brolin ApS

Vi har gentagne gange i FIR diskuteret det problem, at idrætsforretninger som NSG/WTA og Team Brolin ApS går ind og laver aftaler med kommunen om at iværksætte initiativer, som for dem alene handler om at tjene penge, og som reelt giver store udfordringer for det frivillige idrætsarbejde.

På mødet var det tydeligt, at selv om Team Brolin ApS, ejet af Martin og Mogens Brolin, har lavet en 5 årig uopsigelig aftale med skoleforvaltningen om at de for 175.000 kr. om året gennemfører Fun Ball projektet, så forstod personerne bag virksomheden ikke, at de driver en virksomhed, der i sin form er uforenelig med principperne bag det frivillige idrætsarbejde.

Det er i sig selv interessant, at kommunen aldrig har offentliggjort, at de har lavet en sådan aftale med Team Brolin ApS, med den effekt, at der sikkert er mange, der tror at de er ildsjæle, der fordi de har en mission, laver et stykke frivilligt arbejde. Men det må kommunen jo overveje, om det er åbenhed i forvaltningen.

FIR fik på mødet gjort det helt klart for Team Brolin ApS, at vi ikke kan indgå i et samarbejde med deres kommercielle virksomhed eller på anden måde  ”reklamere” for deres kommercielle aktiviteter. Det er naturligvis op til den enkelte forening i den sidste ende at beslutte om man ønsker at samarbejde med Team Brolin Aps, men FIR deltager ikke i det.

f)       Budget 2013 – orientering

Bestyrelsen fik en orientering om det kommunebudget, der er lavet en aftale om. Vi skal lige huske, at så længe at byrådet ikke har godkendt budgettet, så er det bare planer. Men mon ikke det lander tæt på den udmeldte aftale?

Som tidligere nævnt rummer det fremskyndingen af en idrætshal i Værløse. Men den er ikke bygget i 2013! Der er afsat midler til indledende analyser og til at projektere hallen, mens selve byggeriet først må forventes går i gang i 2014. Hvornår den kan indvies, må vi afvente nærmere information om.

Men generelt ser det en smule lysere ud, selv om der fortsat er fokus på driftsomkostninger. Derfor fortsætter arbejdet med at drøfte muligheder for at udnytte lokaler bedre og sikre en optimal drift rent økonomisk.

 

g)      Kommuneplan Farum Vest

”Byrådet har besluttet at indkalde ideer og forslag til ændring af kommuneplanen for idræts- og fritidsområdet i Farum Vest”. Det betyder reelt, at man gerne vil ændre området til i planlægningsforstand ikke kun at være offentlige områder (læs rekreative områder, idrætsarealer, klubhuse etc.), men også at tillade at idræts- og fritidsaktiviteter skal kunne foregå på kommercielle vilkår.

FIR’s bestyrelse ser det umiddelbart primært som et spørgsmål om at ”lovliggørelse” af, at der allerede drives professionel idræt (FCN, Fitnessklub) og hotel/restauration på området.  Desuden skal der være muligheder for, at lave koncerter, events etc. på området.

Den 1. november holdes der et offentligt møde i AL Lounge i Farum Park, hvor bl.a. Allan K. Nielsen og Peter Rosgaard vil tale. På programmet står også at Lars Køster Svendsen fra FIR vil holde et indlæg om ”Fremtidens Idrætsforening i Furesø Kommune”.

Lars har talt med PR om at holde et indlæg, men titlen på indlægget er ikke aftalt med Lars.

Vi har aftalt, at Lars henvender sig til PR for at understrege, at fremadrettet vil FIR gerne have den type henvendelser rettet til formanden, som derefter med bestyrelsen vil drøfte forespørgslen, herunder hvem der kan stille op.

Invitationen til mødet kom ud samme dag som FIRs bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke havde været mulighed for at drøfte det sammen. Vi har aftalt, at Peder og Lars sammen laver et indlæg, men at det bliver Peder der holder indlægget, da vi har prioriteret, at Lars deltager i et møde i Erhvervsforeningen, hvor også en række centrale politikere er til stede. Lars orienterer PR om skiftet af indlægsholder.

Ad 5:         Medlemshvervning og økonomi

Uffe fremlagde en økonomistatus, der viste at vi ikke bruger flere penge end vi får ind. Det er et sundt princip. De fleste medlemsforeninger har betalt kontingent, og rykker er sendt til de øvrige.  

Mogens havde lavet en ansøgning til FOU om et tilskud til FIRs arbejde, i lighed med det tilskud som kulturelt samråd får. På det grundlag har FOU bevilget 21.000 kr. af eventpuljen.

Der var enighed om, at vi skal lave et spændende arrangement for medlemmerne i slutningen af året, så de penge vi har fået fra eventpuljen kommer medlemmerne til gavn. Dorthe har en ide, som hun sender et oplæg ud til bestyrelsen om. Vi tager den i første omgang pr. mails. Efterfølgende vil en mindre gruppe tage bolden og få arrangementet op at stå. Det kunne være interessant at lave noget, der ikke kun var for foreningsbestyrelserne, men for alle medlemmer.

Ad 6:         Eventuelt

Peder nævnte at et forslag fra roklubben om ændrede rammer for at søge tilskudsmidler. Det har han på FIRs vegne besvaret. De nuværende rammer er netop planlagt så de tilgodeser de foreninger der øger aktivitetsniveauet, hvilket er sundt. Og som foreningerne er orienteret om, har Furesø Kommune valgt at implementere den nye model med en medlemsregistrering til DGI og DIF, hvilket er opfattet positivt. Det har længe været til irritation for de foreninger, der er med begge steder.

 

Næste møde: 6. december kl. 17.00 i Værløse Hallerne

Ref: Lars Køster Svendsen