Tilskudsregler

Links til Furesø Kommunes hjemmesider, hvor du kan læse mere om tilskudsregler.

Bliv klogere – få flere kompetencer – gratis kursus

Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyde alle idrætsledere i Region Hovedtaden gratis deltagelse i nedenstående kurser.

Du kan udskrive bladet Idrætten i region Hovedstaden informere på www.kaisport.dk/kurser/januar-2011.pdf  

Din forening kan endvidere låne hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, højttaleranlæg mv., læs mere på www.kaisport.dk
 
Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Nordea’s “Gør det muligt” prisen skal uddeles

Prisen på 75.000 kr. kan gå til en ildsjæl eller forening i Furesø.

Det er Nordea fonden der også i år uddeler deres ”Gør det muligt” pris, til en person eller en forening, der har gjort sig særligt bemærket ved at yde en ekstraordinær indsats for at fremme børn og unges muligheder for at dyrke sport og idræt.

Så hvis din forening eller nogle personer i foreningen efter din mening har gjort sig fortjent til denne pris, så send en indstilling til Nordea i Farum eller Værløse. Skriv udenpå kuverten: ”Gør det muligt prisen 2010”.

Der vil komme indstillinger fra hele landet, og den endelige vinder af de 75.000 kr. vil blive annonceret under DR’s gallashow ”Sport 2010”, der afholdes den 8. januar 2011.

Skulle det ske, at den der indstilles fra Værløse hhv.  Farum ikke får prisen, så vil personen i stedet i januar 2011 blive belønnet med en af de Nordea Sportspris – Det gode Liv prisen, som løbende uddeles lokalt.

Så der er ikke noget at vente på. Sørg for at sende en indstilling til Nordea, så idrætsforeningerne i Furesø Kommune kan demonstrere, at de skal på danmarkskortet i Sport 2010 udsendelsen.

Læs mere om ”Gør det muligt prisen” på www.nordea.dk/gdm, hvor det også er muligt at indstille. Det er også muligt at hente en folder i den lokale Nordea filial.

Husk at indstillingerne skal være hos din lokale Nordea filial senest den 12. november 2010.

Idræts- og fritidspuljen 2011

Der er vedtaget nye retningslinier for tildeling af midler fra Idræts- og Fritidspuljen – tidligere Furesøpuljen. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, men herunder er de nye retningslinier:

Hvad kan man søge om puljemidler til?

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune.

Hvem kan søge om puljemidler?

Alle godkendte folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer/spejdere m.fl.) samt enkeltpersoner kan søge om puljemidler.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Ansøgninger skal indeholde oplysning om projektets/aktivitetens formål, målgruppen, beskrivelse af selve projektet/aktiviteten, ønsket resultat her og nu samt på sigt og et detaljeret budget.

Det skal fremgå af beskrivelse og budget, hvor stor en andel der er egenbetaling og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk til aktiviteten – enten ved egenbetaling og/eller gennem deltagerbetaling.

Puljemidlerne bevilges som udgangspunkt i form af en underskudsgaranti efter udvalgets vurdering. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskuddet dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke puljemidler til?

Der gives ikke puljemidler til almindelige foreningsaktiviteter, eller aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer. Det kunne f.eks. være afholdelse af stævner og træningssamlinger. Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. afholdelse af mesterskaber og større træningssamlinger.

Der gives ikke tilskud til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Det kunne f.eks. være bolde, net, stolper, årer, robåde, telte, kogegrej, økser, reb, korkbælter, svømmefødder og springmåtter etc., som er støttet af de almindelige tilskudsordninger.

Der gives ikke tilskud til PR, bespisning og løn/gaver i forbindelse med projekter/aktiviteter. Det kunne være f.eks. annoncering, bespisning af frivillige hjælpere eller deltagere og gaver til frivillige hjælpere og deltagere samt løn/honorar til instruktører/foredragsholdere.

Hvornår kan man søge?

Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering.