Vore anstrengelser bærer frugt

Idræts- og fritidsudvalget besluttede på deres møde den 8. juni 2009, at tage imod Farum Svømmeunions tilbud om åbning af Farum Svømmehal for publikum i et nærmere aftalt tidsrum. Der er tale om en forsøgsordning indtil årsskiftet, hvor man vil vurdere arrangementet.

Alle besparelser blev taget af bordet, og sendt retur til Økonomiudvalget.

HVT kan gå videre med etablering af kunstgræsbanen.

En meget positiv udgang på en udfordrende dagsorden.

Bemærkninger til IFU dagsorden den 8. juni 2009

Punkt 30: Evaluering af profilen i Farum Svømmehal
Umiddelbart finder Idrætsrådet, at det er meget positivt, at kommunen har skabt mulighed for yderligere vandtid til svømmeklubberne i den nordlige del af kommunen. Tilgangen af nye medlemmer i klubberne omkring Farum Svømmehal er meget positiv og udtryk for den interesse, der er blandt borgerne for at dyrke denne motionsform. Svømmehallen og den ekstra vandtid er helt klart et stort aktiv for klubber i Farum Svømmehal – andre svømmeklubber med børnehold i fx Værløse og Hareskov har reelt ikke mulighed for at benytte Farum Svømmehal.
Idrætsrådet har med interesse læst de skitserede muligheder for genåbning/foreningsåbning af svømmehallen. Det kan undre os, at der ikke nævnes noget om livreddere på de tidspunkter, hvor borgere uden foreningstilknytning kan komme og svømme. Vi må derfor gå ud fra at ansvaret ligger hos klubberne, hvilket klubberne skal være sig meget bevidste om.
Idrætsrådet støtter gerne de skitserede muligheder i foreningsregi, men kan ikke undlade at bemærke, at der med klippekortsordningen er tale om en ”privatisering” af brugen af Farum Svømmehal. Det er Idrætsrådets opfattelse, at der med flytningen af Team Danmark svømmere til Bellahøj burde kunne skabes ekstra vandtid til foreningssvømmere samt være mulighed for en tilfredsstillende offentlig åbningstid for borgere i Farum og omegn. Noget vi burde have råd til.

Punkt 31: Budgetopfølgning
Idrætsrådet har læst de skitserede forslag til besparelser, og kan ikke anbefale nogen af dem. Hvis man overhovedet skal ind i en prioritering, må det være med udgangspunkt i, hvor få man rammer med besparelsen.
Idrætsrådet kan derfor pege på følgende besparelser på i alt 550.000 kr.:
2: Livreddere på Furesøbad – 75.000 kr.
3: Pulje til forbedring …. – 100.000 kr.
5: FOU søgbare puljer … Furesøpuljen, Lederuddannelse og delvis Lejrtilskud – 375.000 kr.
Det er meget betænkeligt, at man er kommet til at overveje lukning af boldbaner og lukning af to skolehaller med i alt 650 foreningsaktiviteter med over 3.300 aktivitetstimer for kommunens idrætsaktive borgere. Det kan slet ikke accepteres.
Idrætsrådet vil ikke undlade at bemærke, at det er stærkt utilfredsstillende, at skulle finde besparelser på et i forvejen meget trængt område. Furesøpuljen er tiltænkt nye initiativer og med besparelsen vil man sætte en stopper for muligheden for netop at støtte nye projekter.

Punkt 32: Anlægspulje – HVT kunstgræsbane
Idrætsrådet støtter opførelsen af kunstgræsbanen. Det er meget positivt, at HVT selv kan skaffe næsten halvdelen af investeringen, hvilket i sig selv burde belønnes. Hertil kommer at området i dag ikke er særligt anvendeligt, men med etablering af en kunstgræsbane vil det kunne bruges fornuftigt.

Punkt 34: Borgerpanelundersøgelse
Idrætsrådet støtter initiativet, men kan ikke se, hvorfor beløbet på de 85.000 kr. skal tages fra rammen for det folkeoplysende.

Referat fra konstituerende møde den 4. maj 2009

Til stede: Peder Sundgaard, Per Lund Hansen, Poul Andersen, Uffe Byrnak, Maria Fynbo og Søren Jensen.
Afbud: Lisbeth Hoffmann og Søren Bruun-Pedersen

Peder Sundgaard bød som valgt formand for FIR velkommen til de to nye, Maria Fynbo fra Værløse Svømmeklub og Per Lund Hansen fra Farum Håndbold.

Udover Peder Sundgaard konstituerede bestyrelsen sig herefter med Per Lund Hansen som ny kasserer, mens Søren Jensen fortsætter som sekretær. Som næstformand aftalte man at rette henvendelse til Lisbeth Hoffmann om at overtage den post.

Der blev vedtaget en fast mødeplan for bestyrelsen den sidste tirsdag i hver anden måned kl. 17.

Arbejdsplanen for næste møde bliver en slagplan for at skaffe flere medlemmer og gøre FIR mere kendt.

Peder Sundgaard gennemgik sammen med bestyrelsen den vedtagne forretningsorden for FIR, og den blev i fællesskab tilrettet  punktvis, hvorefter Peder Sundgaard har rundsendt den reviderede forretningsorden til alle bestyrtelsesmedlemmer.

Næste møde i FIR bliver efter planen således tirsdag 30 juni kl. 17. (Aflyst grundet ferie-fravær)

Sekretæren indkalder ifølge forretningsordenen til mødet med dagsorden og sted senest tre dage før.