Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Idrætsrådets navn er Furesø Idrætsråd ( FIR ). Idrætsrådets hjemsted er Furesø Kommune.
§ 2 Formål
Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Furesø Kommune, at
– fremme idrætslivet i kommunen,
– arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene,
– virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne,
– varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere,
– sikre et tilfredsstillende kommunikationsniveau.
§ 3 Medlemmer
Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Furesø Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af enten Danmarks Idræts Forbund (DIF) eller Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) kan optages som medlem.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Idrætsrådet og skal være bilagt:
– En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
– Oplysning om det samlede medlemstal.
– Et eksemplar af foreningens vedtægter.
Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.
Bestyrelsen tager i årets løb foreløbig stilling til optagelse af nye medlemmer. Den endelige godkendelse af nye medlemmer sker på førstkommende repræsentantskabsmøde, til hvilket møde evt. afslag kan ankes.
§ 4 Kompetencer
Idrætsrådets opgave er at varetage følgende forhold over for Furesø Kommune:
– Udpege medlemmer af Folkeoplysnings Udvalget.
– Forhandle med kommunen om tilskud og deres størrelse.
– Forhandle med kommunen om idrætspolitikken.
– Fastholde og udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen.
– Overordnede retningslinier for lokalefordeling – under hensyntagen til nærhedsprincippet.
Idrætsrådet indgår en samarbejdsaftale med Furesø Kommune.
Medlemsklubberne forpligter sig til at følge en eventuel samarbejdsaftale med Furesø Kommune.
Medlemsklubberne er selvstændige klubber med selvstændig økonomi og drift.
Medlemsklubberne forpligter sig til at fremsende kopi til Idrætsrådet af henvendelser af ikke rutinemæssig karakter til Furesø Kommune, ligesom ændringer i bestyrelsen skal meddeles.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til en måneds udgang. I forbindelse med udmeldelse skal medlemsforeningens økonomiske mellemværende med Idrætsrådet være afviklet. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 6 Kontingent
Kontingent fastsættes af repræsentantskabet.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7 Eksklusion
Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse skader Idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion.
Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.
Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten.
§ 8 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Idrætsrådets øverste myndighed. Alle medlemsforeninger kan møde med to repræsentanter.
Idrætsrådets bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme og hver medlemsforening har stemmeret på repræsentantskabsmødet med følgende antal stemmer:
• Under 100 medlemmer giver 1 stemme
• 100-300 medlemmer giver 2 stemmer
• Over 300 medlemmer giver 3 stemmer
Foreninger i kontingentrestance har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9 Ordinært repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af repræsentanter.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
11. Eventuelt.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.
§ 10 Repræsentantskabets ledelse
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves beslutning om ændring af vedtægterne og Idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jfr. §§ 16 og 17.
§ 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 15 % af medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.
§ 12 Bestyrelsen
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer af de tilsluttede idrætsforeninger.
Bestyrelsen er Idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer Idrætsrådet i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 7 personer. I lige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år, og i ulige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær
Bestyrelsen har to suppleanter. Hvert år vælges én for to år.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den ledige post.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem af de på repræsentantskabet valgte medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
§ 13 Regnskab
Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsregnskab for det foregående år til revisionen. Årsregnskabet forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift. Årsregnskabet udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 14 Revision
Revisionen består af to revisorer. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges hvert år, for to år ad gangen én revisor. Én revisorsuppleant vælges hvert år for ét år. Revisorerne skal revidere det af kassereren udarbejdede årsregnskab og forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Ud over hvad kommunen forlanger, skal revisorerne foretage almindelig regnskabsmæssig revision.
Revisorerne fører protokol over den årlige regnskabsgennemgang. Protokollen underskrives af hele bestyrelsen og beror i årets løb hos kassereren.
§ 15 Tegning og hæftelse
Idrætsrådet tegnes af formanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Idrætsrådet.
§ 16 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 17 Opløsning
Bestemmelse om Idrætsrådets opløsning kan kun tages på et særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede.
Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde d. 15. november 2006. Ændret på repræsentantskabsmødet den 16. marts 2009.