Deltagere:
Mogens
Søren
Annette (referent)
Gert
Gregers
Eva

Afbud:
Kim, Kirsten, Gitte

Agenda

 1. Godkendelse af referat fra møde 7.1
  a. Gennemgang af aktionsliste
 2. Orienteringspunkter
  a. Revision af Hjemmesiden
  b. FOU
  c. Skoleområdet
 3. Hvad skal gøre det nemmere at være frivillig
 4. Repræsentantskabsmøde
 5. Næstkommende møder
 6. Eventuelt

Ad 1:

Annette gennemgik den samlede actionsplan.
De fleste udestående punkter blev lukket, enkelte er fortsat åbentstående. Der henvises til vedhæftede/uploaded dokument – Aktionslog v3.

Ad 2:

A: Revision af Hjemmesiden

 • Eva og Gert har holdt møde med Kim og fået gennemgået teknikken
 • Eva fremlagde struktur og målgrupper for hjemmesiden
 • Der var opbakning til at Eva går i gang med at tilrette hjemmesiden udfra den forslåede struktur (se beskrivelse af målgrupper og struktur i vedhæftede/uploaded dokument – struktur hjemmeside nr1 og nr2
 • Det nuværende system – WordPress er ok til FIRs behov
 • Gert står for den primære drift af hjemmesiden

B: FOU

 • Nuværende udvalg er ved at slutte. Politikerne har nu foreslået at antallet af foreningsrepræsentanter skulle reduceres i det nye udvalg. De 4 foreningsråd var enige i, at der ikke var behov for at ændre i vedtægter – og hermed antallet af repræsentanter, men at der kunne ændres i de tilforordnede – som ikke er stemmeberettiget.
 • Der er lavet en evaluering af FOU arbejdet gennem de sidste 4 år. Det nye FOU skal starte med et samarbejdsseminar med en ekstern konsulent.
 • Valget til FOU er udsat til april måned

C: Skoleområdet

 • Idrætstalentlinjen
  • Farum Tennis Klub og Furesø Håndbold Klub er nye foreninger, der er med i idrætstalentlinjen
  • Nye talenter kan melde sig til linjen fra 1 marts
  • Gregers og Annette fortsætter i udvalget for udvælgelse af talenter
 • Åben skolepuljen
  • God søgning til puljen for 2022 allerede her i februar. Nye foreninger er kommet med bl.a. Farum bokseklub
 • Arbejdsgruppen for Åben skole
  • Arbejdsgruppen er ”genopstået” efter Corona nedlukning. Gruppen skal arbejde med hvordan vi får udbredt samarbejdet mellem foreningerne og skolerne. Der skal laves et forslag til det nye FOU.

Ad 3:

Gitte har udarbejdet et udkast til indholdsfortegnelse til en ”pixibog”. Alle var enige om, at det var en god ide at arbejde videre med listen. På første møde efter repræsentantskabsmødet skal vi finde ud af, hvem der skal arbejde videre med hvilke punkter i listen, samt under hvilken form det skal præsenteres. (se vedhæftede/udloaded dokument fra Gitte ”udkast til indholdsfortegnelse til pixibog”)
Pixibogen kunne evt. forankres i en omdefinering af Frivilligheds centeret til et ”frivilligheds sekretariat”. Kim foreslog i en efterfølgende samtale med Annette, at vi lader Tine Hessner/Gustav Juhl foreslå, at det er frivilligheds centeret, og at vi blot beder om et sekretariat, som kan hjælpe de frivillige.

Ad 4:

Repræsentantskabsmøde 24.3.2022 kl. 19.00
Sted: Tennislokalet Stiager 1
Dirigent: Preben Pettersson (Mogens sørger for at han får dagsorden, vedtægter etc)
På valg: Kim Kristensen, Mogens Bruhn, Gitte Dahl, Gregers Bisgaard, 2 suppleanter: Eva Ferré Winkel, Kirsten Lauritzen, Revisorer: Lars Køster Svendsen
Nyvalg: Bestyrelsen indstiller Mogens Bruhn som formand, Gitte Dahl og Gregers Bisgaard genopstiller, Eva Ferré Winkel opstiller som bestyrelsesmedlem, Kirsten Lauritzen genopstiller som suppleant, AO undersøger om Bokseklubben kan indgå som suppleant (aktion: Mogens kontakter Kirsten og Lars Køster, AO kontakter bokseklubben)

Regnskab: Vi rammer næsten budgettet med et underskud på 23.000 kr
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10.3.2022. Indkommende forslag, regnskab og valg til bestyrelsen udsendes til medlemmer d.17.3. Hvis der kommer forslag skal vi have et bestyrelsesmøde inden 17.3.

Ad 5: Kommende møder

Fastlægges på repræsentantskabsmødet.

Ad 6: evt