Høringssvar vedr. opførelsen af ny hal i Furesø Kommune

Furesø Idrætsråd (FIR) skal hermed afgive vores høringssvar på Folkeoplysningsudvalgets (FOU) og forvaltningens oplæg til opførelsen af en ny hal i kommunen. FIR har skrevet ud til alle idræts-foreninger i kommunen og givet dem mulighed for at komme med input vedr. den ny hal. Vi har fået input fra følgende foreninger: Værløse Golfklub, Farum Familie Svøm (udspring), Hareskov IF – Svømmeafdelingen, HVT Tennis, Værløse Håndboldklub, Bulsajo – Furesø Taekwondo klub, Værløse Basket, Værløse Badminton og Værløse Gymnastik.

Vores høringssvar vil indeholde to elementer:

  • ·         Konkrete kommentarer til det udsendte oplæg – vores forståelse af oplægget
  • ·         Supplerende kommentarer og ønsker, som vi finder, der i det videre arbejde skal tages hensyn til, i den udstrækning det er muligt

 

Vores forståelse af det udsendte oplæg

Vi har noteret os, at der i FOUs og forvaltningens oplæg er lagt vægt på følgende forhold:

Der er gennemført en undersøgelse af ventelister hos foreninger, der bl.a. ligger til grund for forvaltningens overvejelser. Det finder FIR er en god  og fornuftig indikation af centrale forhold, men det kan ikke stå alene. Dels er der foreninger, der ved mangel af faciliteter undlader at oprette hold/aktiviteter med den konsekvens, at der ikke er en venteliste, men alligevel er konstateret et behov. Der er også foreninger, der pga. facilitetssituationen har måttet tage nye medlemmer ind på hold, der de facto i forvejen er fyldt op med det resultat, at der er for mange børn på et hold med en reduceret kvalitet af træningen/aktiviteten til følge. Dette afdækkes ikke nødvendigvis af en undersøgelse af ventelister.

Når det er sagt, har forvaltningen konkluderet, at det tyder på, at de primære behov for ekstra faciliteter har fokus på ”bevægelseslokaler”. Dette begreb tolker vi som større rum, der kan rumme et gymnastikhold, kampsport træning, bevægelsestræning for ældre og aftenskolen etc., men som ikke har behov for en rumstørrelse ”hal”, der typisk er dimensioneret med ca. 45*35 meter til brug for fx håndbold, indendørs fodbold etc. FIR er som udgangspunkt ikke uenige i den synsvinkel, men der er visse modifikationer, som vi vil vende tilbage til.

Der anbefales en fleksibel løsning, hvor flere lokaler af forskellig størrelse kan sammenlægges og opdeles til bevægelsesaktiviteter af forskellig art, samtidig med at der indtænkes depotfaciliteter til rekvisitter og mulighed for klublokaler etc. FIR er ganske enig i disse betragtninger, da en fleksibel indretning øger muligheden for at udnytte faciliteterne optimalt i kommunen.

Forvaltningen har i deres oplæg skrevet, at ”der er store økonomiske fordele ved placering i til-knytning til en eksisterende hal, da den nye facilitet kan kobles på eksisterende omklædnings-faciliteter, parkeringspladser, ankomst og teknikfaciliteter”. Det er FIRs vurdering, at de ”store økonomiske fordele” i realiteten i relation til opførelsesudgifter kan vise sig at være stort set lig nul. Dels vil en ekstra facilitet med flere brugere pr. definition kræve ekstra omklædningsfaciliteter, toiletter, parkeringspladser etc. Dels viser det sig ofte, at sammenbygning af nyt med eksisterende kan blive dyrere end at opføre et selvstændigt byggeri, da der er konstruktionsmæssige forhold, der gør, at en egentlig sammenbygning kan være problematisk. Til gengæld ser vi gode muligheder for driftsmæssige fordele, da det ikke nødvendigvis vil kræve ekstra mandskabsmæssige ressourcer at drive en hal, hvor der er tilbygget/tilsluttet nogle ekstra kvadratmeter.

En anden kommentar til de økonomiske fordele er, at der i de eksisterende faciliteter – både i Søndersøhallen og i Værløse Hallerne – er omklædningsfaciliteter, der har en standard, som gør, at der bør tænkes en renovering af det eksisterende ind i en nybygningsplan, hvis det overhovedet er muligt.

Der peges i oplægget på to placeringer i Værløse området for den nye hal. I tilslutning til Søndersø hallen/Værløse svømmehal og i tilknytning til Værløse Hallerne. FIR har ingen præferencer i relation til den endelige placering, men er ikke uenig i, at det vil give mening med en af de to muligheder.

Vi opfordrer til, at kommunen snarest beder et professionelt eksternt rådgivningsfirma om at lave den endelige analyse både på baggrund af de data kommunen allerede har, og dels på basis af en konkret vurdering af infrastruktur som offentlig transport, parkering, tilkørsel etc. men også i relation til hvilke muligheder og/eller komplikationer der er i relation til de bygningsmæssige forhold på de to foreslåede placeringer. Jo før den proces kan gennemføres, så kommunen kan få en konkret analysebaseret anbefaling om placeringen jo bedre. Det omfatter også behovsvurdering vedr. depotrum, fælles faciliteter fx til klubrum, detaljer om mulig fleksibilitet baseret på fx særlige behov i enkelte idrætsgrene etc.

FIR har som nævnt fået input fra foreningslivet i Værløse området, hvor foreninger baseret i og ved bymidten generelt peger på Værløse Hallerne som placering, mens foreninger i Søndersøområdet peger på Søndersøhallen. Der er gode argumenter for begge placeringer, men det bliver også let en følelsesmæssig baseret argumentation, hvor en i sagen værdifri rådgiver objektivt kan lave deres anbefaling.

Det er efter FIR’s mening vigtigt, at der uanset placeringen bliver fokus på betjeningen af faciliteten med offentlige transportmidler. Hvis den endelige placering bliver Søndersøhallen, så bør kommunen forpligte sig til, at sikre en ordentlig transportfacilitet indenfor det tidsrum hvor børn, unge og ældre forventes at bruge hallen, dvs. mellem 08 og 22 dagligt. Det er i sig selv ikke afgørende, om de rette buslinjer eksisterer i dag, men når hallen er klar til ibrugtagning, bør det være på plads.

Det er ikke nødvendigt at kommentere på, at der naturligvis skal tænkes i energirigtige løsninger, og det skal overvejes, om der skal stilles konkrete krav som fx at leve op til de fremtidige 2020 krav vedr. energi. Det vil automatisk stille krav til materialer, konstruktion etc. I den sammenhæng vil varme genindvinding, solceller etc. være en naturlig del, ligesom grønne tage til opsamling af regnvand etc. i dag kunne være en naturlig del af et sådant projekt.

 

Supplerende input og ønsker til det konkrete byggeri

Som nævnt i indledningen har idrætsforeningerne benyttet muligheden af at give input både til det konkrete byggeri og komme med andre ønsker, som vi har vurderet ligger udenfor den konkrete ramme for den nye facilitet.

Det, der efter FIRs vurdering ligger helt udenfor den behovsmæssige og økonomiske ramme, er ikke kommenteret i dette svar, men er i stedet samlet op til fremtidige drøftelser om udvikling af faciliteter i kommunen. Nærværende kommentarer er derfor alene møntet på det konkrete byggeri.

Der er et stærkt ønske fra flere forskellige foreninger om, at der etableres en springgrav i forbindelse med den nye hal. Vi har i kommunen ikke en hal med springgrav, hvilket i relation til gymnastikforeningernes springhold, men også for udspringere i svømmehaller vil kunne løfte deres aktiviteter væsentligt.  Der er set flere løsninger, hvor en springgrav fleksibelt kan dækkes af et andet gulv, når den ikke anvendes, så vi lever op til ønsket om fleksibilitet.

Der er fra flere sider peget på, at det skal overvejes, om en ny facilitet samtidig kunne rumme faciliteter til et foreningsfitness lokale. Vi ser over hele landet, at foreningsfitness skyder frem som et prisbilligere alternativ til dyre fitness kæder, men som gennem deres tilknytning til foreningslivet i byen, kan være baseret på et stærkt ”kundegrundlag”. Det er muligt, at en sådan supplerende facilitet, der pr. definition ikke er fleksibel pga. alt det fysiske udstyr, skal gøres til genstand for en særlig kalkulation og finansieringsmodel som supplement til det af kommunen afsatte budget.

Dette skal ses i sammenhæng med stærke ønsker om faciliteter til styrketræning, der i mange idrætsgrene er en meget væsentlig del af træningen. Både i relation til opbygning af styrke i muskulatur, men ikke mindst i skadesforebyggende træning, (samt genoptræning efter skader) som vores foreninger tager meget seriøst. Her kan generelle styrketræningsbehov og foreningsfitness måske ses som to sider af samme sag.

Fra både kampsport og gymnastik er der konkrete ønsker til den minimumsstørrelse, som det største samlede rum bør have. Fra kampsport meldes der ind med minimum 30*30 meter, for at kunne rumme mindst 5 kamparealer på 10*10 meter med luft imellem. Fra gymnastik er der et stærkt ønske om muligheden for et samlet lokale på 42 meter, da det vil give den nødvendige plads til anvendelse af en fiberbane (til springgymnastik). Der er ikke tale om permanente lokaler, men en fleksibel mulighed, der kan give op til den størrelse..

Da der er fokus på bevægelseslokaler, er der stærke ønsker om højt til loftet (gymnastik kaster bolde/vimpler etc. højt i vejret under deres serier, men også en række andre idrætter har tilsvarende behov for høje rum) og lyse lokaler med meget dagslys. Det er i modsætning til traditionelle halfaciliteter, hvor dagslys som oftest er generende for den aktivitet der udøves, dog bør der kunne dækkes af, når solen på enkelte tider, kan genere de udøvende..

Det er for FIR’s side vigtigt, at kommunen fortsat prioriterer, at faciliteter som den nye hal prioriteres til den organiserede bevægelse, dvs. idrætsforeninger, aftenskoler m.m., og at der prioriteres børn og unge samt evt. ældre ind i faciliteterne før voksne. I den udstrækning udbygningen af halfaciliteter også kan frigøre lokaler, der fleksibelt kan udnyttes af den mere selvorganiserede idræt, så er det velkomment.

 

Afslutning

Furesø Idrætsråd er meget tilfreds med, at kommunen ikke mindst på baggrund af FIR’s opfordringer, har besluttet at tage dette initiativ. Vi tror på, at det er rigtigt, og at det vil blive oplevet som en positiv investering i udviklingen af vores kommune, ikke mindst set fra de ca. 18.000 aktive idrætsudøvere i kommunens foreninger, men også af mange af de øvrige idrætsinteresserede, der primært agerer som selvorganiserede idrætsudøvere.

Furesø Idrætsråd er naturligvis ikke så tilfreds med den meget korte høringsperiode, der har været, da det giver frivillige foreninger stærkt reducerede muligheder for at samle fx en bestyrelse og til en seriøs dialog om kommunens oplæg. Men vi har forståelse for, at der er et stærkt ønske om at få projektet i gang snarest muligt, når de budgetmæssige beslutninger er truffet. Det er reelt samme ønske FIR og foreningerne har. FIR vil dog opfordre kraftigt til, at den snarlige analysefase af foreningers behov etc. er mere grundig, end en høring med kort varsel har mulighed for at være.

Furesø Idrætsråd stiller sig gerne til rådighed i den videre proces med vores viden om idrætten i kommunen generelt, men også med den mere specifikke viden vi besidder om facilitetsbehov og muligheder. Det kan ske gennem FIR’s repræsentation i FOU, men også i en direkte dialog fra diverse interessenters side (Kommunens ejendomme, eksterne rådgivere som f.eks. DGI huse og haller, Lokale & Anlægsfonden, forvaltningen etc.).

 

På vegne af

Furesø Idrætsråd

Peder Sundgaard Formand