Furesø Idrætsråd (FIR) Repræsentantskabsmøde 29 marts 2016,
VIP Lounge Farum Arena

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt

Referat

 1. Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslog Bjørn Strange som dirigent, Bjørn blev enstemmig valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet (generalforsamlingen) var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

Bestyrelsen foreslog Gitte Segato Stensgaard som referant, Gitte blev enstemmigt valgt til referant.

 1. Godkendelse af repræsentanter.

1 gæst fra Farum Cykelklub deltog som gæst, uden stemmeret.

Det blev konstateret at alle andre tilstedeværende er repræsentanter fra FIRs medlemsforeninger.

 1. Valg af stemmetællere.

Michael fra Furesø Bordtennisklub og Sten fra OK Skærmen blev valgt til stemmeoptællere

 1. Bestyrelsens beretning.

Lars Køster Svendsen fremlagde formandens beretning, hvor følgende emner blev berørt:

2015 har været et interessant år for idrætten i Furesø og dermed for FIR.

 • Ny hal i Værløse – første spadestik
  • Så er vi godt i gang!
  • Der blev taget første spadestik i maj, og der har lige været rejsegilde i begyndelsen af februar
  • Byggeriet er endelig færdig omkring sommerferien – ingen konkret dato, men de nye lokaler skal lægges ind i lokalebookningen for efteråret 2016.
  • Der var afsat et budget på 17 mio kr. (inkl. udendørs anlæg).
  • Vi får en hal til over 22 mio. kr. plus at der er afsat mere end en mio. kr til udendørsanlæg.
  • Det skyldes FIR’s vedholdende indsats, samt ikke mindst at 4 foreninger har bidraget med over 1 mio. kr.
  • Vi arbejder fortsat med de sidste små detaljer vedr. indretningen
  • Det bliver GODT!
 • Skolereformen
  • FIR har også i 2015 taget en aktiv rolle vedr. skolereformen
  • FIR har fra starten peget på, at den totale decentralisering af beslutninger vedr. samarbejde med kan give udfordringer. Det har vi fået ret i. Blev også bekræftet på en konference for idrætsråd i Nordsjælland, hvor andre kommuner har gode erfaringer med en central tovholder i kommunen.
  • FIR har en repræsentant i §17 stk. 2 udvalget, der rådgiver om skolereformen
  • Resultaterne er stadig, at for få skoler og foreninger har et egentlig samarbejde, men der kommer flere.
  • FIR har endnu engang anbefalet, at der afsættes ressourcer i skoleforvaltningen til at bygge bro
  • FIR arrangerede sammen med §17,2 udvalget en ”markeds dag” den 11. juni. Ca. 50 foreninger deltog, med positive tilbagemeldinger fra skolerne. Det blev en succes, hvorfor der kommer endnu en 10. maj 2016.
  • Hjemmesiden Skolenivirkeligheden.dk har fortsat kun få tilbud fra lokale idrætsforeninger. En mulighed for at markedsføre tilbud til skolerne.
 • Arbejdet i FOU omkring foreningstilskud, økonomi, besparelser etc.

Arbejdet i FOU har haft to væsentlige overskrifter:

Besparelser

Udnyttelse af faciliteter

Besparelser

 • FIR har sammen med de øvrige samråd i høringssvar protesteret mod fortsatte nedskæringer på foreningsområdet
 • Vi har samtidig aktivt deltaget i identifikation af besparelser, der gør mindst ondt!
 • Senest har gebyrsagen isoleret set været vældig synlig, men den er reelt ikke stor, i forhold til de besparelser, der ellers har ramt. Men kulturen er ikke vant til, at de skal være med til at ”tage nogle af besparelserne”
 • Politikerne har nu fjernet gebyrerne, men kulturen skal nu finde en besparelse på 300.000 kr hos dem selv. Sagen er ikke slutJ
 • Der er nu lavet en aftale om, at FIR og de andre samråd bliver involveret tidligere i arbejdet med en balanceret økonomi, og vi tror på, at der fx er penge at spare via partnerskaber mm.

Faciliteter:

 • Politikere tror fortsat på, at der er en mængde idræts-faciliteter, der ikke udnyttes ordentligt
 • FIR har systematisk opfordret til at få lavet en seriøs registrering af udnyttelsesgraden, så vi en gang for alle kan fastslå, om myten holder. Vi vil gerne være MYTHBUSTERS!
 • MEN politikerne i KFIU har ikke godkendt dette
 • På positivsiden er der dog en del!
 • Kunstgræs i Hareskov, renovering af kunstgræs i Farum, udbygningsprojekt i VærløseHallerne og ny hal i Søndersø
 • Next to come: Renovering af Bybækhallen – den trænger!

 

 • Øvrige politiske aktiviteter
  • FIR har gennem flere år inviteret udvalgte politikere fra byrådet, med borgmesteren i spidsen, til en netværksgruppe, der mødes 2-3 gange om året, og drøfter aktuelle og mere langsigtede forhold, med relevans for kommunen
  • Her kan diskuteres åbent, da møderne er uden for offentligt referat, ideer kan testes af, uden at det er ”farligt” politisk
  • Temaerne har bl.a. været Furesø som Årets Idrætskommune, der nu mere har fokus på Den bedste idrætskommune, faciliteter, og andre elementer, hvor idrættens rolle i forhold til fx integration af nye flygtninge kan have en plads på dagsordenen
 • Diverse
  • Partnerskaber – processen fortsætter. Tre projekter er i gang: Satellitten. SøndersøHallerne og Alugod spejderne.
  • Who’s next? Farum Arena? Marinaen? Hareskov Idrætsområdet?
  • Midler til etablering og vedligeholdelse
  • Puljerne er beskåret, men der er fortsat penge til projekter, der ikke er drift. Input fra foreningerne – send os jeres input med økonomi snarest muligt
  • Nordea priser
  • FIR står fortsat bag uddelingen af de 8 Nordea ”Det Gode Liv” priser
  • Send indstillinger på frivillige, der har fortjent et klap på skulderen
  • Nordea Fonden
  • Der er fortsat penge at hente. Besøg Nordea i Farum/Værløse og tal med dem om jeres ansøgninger. Også her er det ikke til drift. Senest har Farum Dart fået 17.800 kr til indretning af nye lokaler, og 300.000 kr til Hareskov IF til en Multibane
  • Kommunikation på kommunens hjemmeside om idrætten bør forbedres. Lige nu arbejdes der med at få Aktiv Furesø til at være omdrejningspunktet for data om idræt. FIR deltager i det arbejde
  • Og FIR har systematisk bragt problemstillinger vedr. Aktiv Furesø, lokalebookning etc. op overfor forvaltning og politikere. Der arbejdes hårdt på at få det til at fungere
  • Det Centrale Foreningsregister – idrætten går foran, og stort set alle foreninger har inddateret de ønskede data
  • FIR repræsenterer idrætten ved mødet for nye borgere hvert ½ år, hvor vi kort introducerer det aktive idrætsliv og vore faciliteter
  • Og sikkert en masse andet under vejs i året

Enkelte afklarende spørgsmål blev stillet og besvaret undervejs.

Formandens beretning blev godkendt af repræsentantskabet.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Da kassereren Torben Stensdal var fraværende pga. ferie, blev regnskabet for 2015 fremlagt af formanden Lars Køster Svendsen. Se vedhæftede.

Spørgsmål om hvad eksterne møder dækker, blev besvaret med at det er f.eks. de arrangementer som FIR arrangerer med udefrakommende gæstetalere som f.eks. arrangementet med Eskild Ebbesen.

Regnskabet for 2015 blev godkendt af repræsentantskabet.

 1. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Da kassereren Torben Stensdal var fraværende pga. ferie, blev budgettet for 2016 fremlagt af formanden Lars Køster Svendsen. Se vedhæftede.

Buget og kontingent for 2016 blev godkendt af repræsentantskabet.

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag var blevet fremsendt til foreningen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.

I 2016 skulle der vælges:

 • Formand: Lars Køster Svendsen (Farum Håndbold Forening) – blev genvalgt
 • 3 Bestyrelsesmedlemmer:
  • Mogens D. Bruun, Næstformand (IF Værløse) – blev genvalgt
  • Claus Håkansson (Værløse Boldklub) – blev genvalgt
  • Kim Andersen (Roklubben Furesø) – blev genvalgt

Der var ingen yderligere kandidater til formands- eller bestyrelsesposterne.

 1. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.

For 2016 skulle der vælges 1 suppleant:

 1. suppleant: Dorthe Østergaard (Farum Gymnastik) – blev genvalgt
 2. suppleant: Henning Gade stillede sin suppleant plads til rådighed selvom han ikke var på valg , da han ikke længere har den fornødne tid. Erik Rasmussen (Værløse Basketballklub) ønskede at overtage posten og blev dermed valgt for 1 år.
 3. Valg af revisorer i henhold til § 14.

For 2016 skulle der vælges 1 Revisor og 1 revisorsuppleant:

 

Revisor:

Jeanet Errebo Larsen – modtager ikke genvalg

Revisorsuppleant Erik Hansen (Værløse Badminton) stillede op som Revisor og blev valgt

Revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog Peer Albeck (HVTennis) og Peer blev valgt

Ingen emner under eventuelt.

Det formelle Repræsentantskabsmøde sluttede kl 20.10 og Dirigenten takkede for god ro og orden.