Furesø Idrætsråd anerkender de udfordringer som Furesø Kommune står overfor på det økonomiske område, men vil ikke undlade at bemærke, at besparelser på idrætsområdet kan få langvarige konsekvenser for såvel den almene sundhedstilstand som for de frivillige lederes engagement og motivation i det frivillige foreningsarbejde.

Furesø Idrætsråd har valgt at forholde sig konstruktivt til det fremsatte budgetforslag og vil afgive følgende bemærkninger:

IFU 8 Farum Arena – OPP ikke-implementeret besparelse fra budget 2008
Det er tilfredsstillende, at retssagen vedrørende FCN’s eksklusivaftale vedrørende drift af cafeen i Farum Arena nu er tilendebragt, men beklageligt at det har trukket i langdrag. Furesø Idrætsråd kan erklære sig enig i Forvaltningens vurdering af mulighederne for oprettelsen af et OPP i disse tider. Det er ganske givet ikke muligt at finde partnere til en sådan entreprise. Furesø Idrætsråd har således ikke yderligere bemærkninger til forslaget.

IFU 12 Besparelse på 1.310.000 kr. på puljer og tilskud under Idræts- og Fritidsudvalget
Furesø Idrætsråd er meget betænkelig ved den foreslåede rammebesparelse. Af de godt 8 mio. kr. der er til rådighed, skal der spares 1,3 mio. kr. – hvilket svarer til 16 %. Det er en ganske betragtelig besparelse på de tre områder.

Fritidsejendomme
Vi kunne ønske os, at vi havde haft mulighed for at se, hvilke forbedringsprojekter der var i spil, idet man således ville have haft mulighed for at forholde sig meget konkret til besparelser på området. Men med den viden som Furesø Idrætsråd allerede har vedrørende idrætslokaler – især i Værløse området – må vi betragte besparelser på dette felt for helt uacceptable. Det er meget vigtigt at man som forening har tidssvarende og egnede lokaler til sin sport, hvilket også er et stærkt parameter i tiltrækning af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende. Hertil kommer, at løbende forringelser af lokalerne vil være stærkt demotiverende for de frivillige ledere i foreningerne. Furesø idrætsråd kan derfor ikke anbefale besparelse på forbedring af fritidsejendomme.

Søgbare puljer
Furesø Idrætsråd har tidligere peget på mulighederne for at spare på de søgbare puljer på Folkeoplysningsområdet – men bestemt ikke med glæde. Det er her vi finder mulighed for at støtte spejderne i deres arbejde og her vi finder mulighed for at støtte nye initiativer. En besparelse på området vil være meget uheldig, men som vi ser det p.t. nok uundgåelig. Vi har tidligere peget på mulighed for en besparelse på omkring 300.000 kr., hvilket vi fastholder – situationen taget i betragtning. Furesø Idrætsråd kan pege på en besparelse på området i størrelsen 300.000 kr.

Faste tilskud
Ved etableringen af Furesø Kommune og herunder Folkeoplysningsudvalget, deltog Furesø Idrætsråd i arbejdet med serviceharmoniseringen af de to tilskudsordninger, som der var på daværende tidspunkt. Arbejdet resulterede i de tilskudsregler vi har i dag. Såfremt der skal findes en besparelse på 1 mio. kr. på de faste tilskud, er det Idrætsrådets opfattelse, at de nuværende tilskudsregler må nytænkes og –fortolkes. Furesø Idrætsråd vil ikke pege på det ene eller det andet område af de faste tilskud som mulige områder for besparelser, men vi vil derimod meget gerne deltage i et udvalgsarbejde, som sammen med andre berørte parter, kan se på mulighederne for at ændre de faste tilskud – med en besparelse som mål. Furesø Idrætsråd er helt enig i de betragtninger, der fremføres i budgetforslaget og vil tilføje, at det engagement og den motivation vi i dag finder hos de frivillige ledere også vil lide skade ved besparelser på området. Arbejdet som frivillig leder er i dag vanskeligt nok, og vi behøver bestemt ikke gøre det vanskeligere med en strammere økonomi i foreningerne. Furesø Idrætsråd er villig til, at gå i konstruktiv dialog om en mulig besparelse på 1 mio. kr. på området.

IFU 201 Etablering af motionshal i Værløsedelen af kommunen
Furesø Idrætsråd har ved flere lejligheder fremført behovet for mere plads til en bred vifte af motionsaktiviteter i Værløseområdet. Det er fra Furesø Idrætsråds side ikke afgørende hvor hallen ligger, så længe den placeres i tilknytning til eksisterende anlæg og gerne bynært. Furesø Idrætsråd kan varmt anbefale budgetforslaget.

IFU 202 Renovering af håndboldhallen i den gamle del af Værløsehallen
Furesø Idrætsråd kan anbefale forslaget.

IFU 203 Kunstgræsbane, klubhus og flere boldbaner i Farum
Furesø Idrætsråd kan anbefale forslaget.

Andre bemærkninger:
Vi har tidligere været inde på forbedring af fritidsejendomme i Furesø Kommune, og her kan vi især fremhæve Furesø Taekwondo Klub, som har lokaler under Søndersø Skolen i Værløse. Disse lokaler er ikke tidssvarende og heller ikke egnede til den sport, som man på trods af forholdende alligevel udøver i de fugtige kælderlokaler. Der har været oversvømmelser flere gange i løbet af sommeren. Gulvmåtter og andet inventar har lidt stor skade. Fugtgenerne er betragtelige og man kan ikke sige sig fri for, at de pauvre lokaler kan være medvirkende årsager til manglende udvikling af klubben. Det er efter Furesø Idrætsråds opfattelse ikke i tråd med kommunens idrætspolitik.

Dette var høringssvar fra Furesø Idrætsråd

Med venlig hilsen
Peder Sundgaard
Formand for Furesø Idrætsråd