Helt overordnet vil Furesø Idrætsråd gerne rose politikerne for et budgetforslag, hvor man har valgt at se på helheder uden at bruge den velkendte ”Salami-metode”. Det er også dejligt at konstatere, at man i budgetforslaget så vidt muligt har friholdt børne- og ungeområdet. Hertil kommer, at der for flere forslags vedkommende er tale om besparelser fundet gennem effektiviseringer og strukturelle ændringer, hvilket også er meget positivt.
Her følger detaljeret høringssvar fra Furesø Idrætsråd for de punkter, som vi har valgt at kommentere:

KFIU 2: Besparelse på 10 % på udendørs idrætsanlæg
Denne besparelse vil ikke kunne undgå at ramme fodboldklubberne og deres medlemmer. Som der er gjort opmærksom på i forslaget vil konsekvenserne bl.a. være længere braklægningstid og dermed mindre spilletid for medlemmerne. Der lægges op til, at en del af besparelsen skal findes ved udlicitering af pasning til foreningerne, hvilket igen stiller de frivillige ledere under pres. Det kan ikke udelukkes, at der vil være foreninger, som vil kunne løfte opgaven, men idrætsrådet er kritisk overfor forslaget.

KFIU 3: Reduktion af pulje til forbedring ……
Det er tidligere konstateret, at en lang række idræts- og fritidsejendomme trænger til renovering. Furesø Idrætsråd finder det derfor meget betænkeligt at spare på vedligeholdelseskontoen for disse ejendomme. Det vil altid være sund fornuft at sikre god vedligeholdelse – og dermed lang levetid – frem for at skulle investere i nyt efter kort tid. Såfremt besparelsen opnås gennem effektiviseringer og strukturelle ændringer – uden forringelse af vedligeholdelsen – vil der være fornuft i forslaget. Det er i forslaget nævnt, at forslaget skal ses i lyset af ønsket om samling af bygningsvedligeholdelse under MTE, samt at man vil afsætte ekstra midler til bygningsvedligeholdelse. Det fremgår dog ikke specifikt af budgetforslag fra MTE, medmindre det er en del af MTE 213 og MTE 214, hvor der er afsat midler til renovering og genopretning af kommunale bygninger.

KFIU 4: Fleksibilitet i tilbud og selvbetjening i Værløse Svømmehal
For ganske få år siden fik mange Værløse-borgere et længe næret ønske opfyldt ved indvielsen af Værløse Svømmehal. Den er siden blevet flittigt brugt af alle kommunens indbyggere og af foreninger med fyldte hold i hver sæson. Foreningerne kan ikke få svømmetid nok i hallen og Farum Svømmehals kapacitet er også udnyttet til bristepunktet. Det vil derfor være ødelæggende for svømmeklubberne at reducere i klubbernes adgang til svømmetider i Værløse Svømmehal. Set ud fra et borger-synspunkt kan det heller ikke være meningen, at man lukker mere og mere af for den impulsive og ikke-organiserede idræt på svømmeområdet. Borgerne skal have mulighed for at udnytte de faciliteter, som man med skattekroner har været med til at finansiere. Det fremgår ikke af forslaget, om der er tale om mindre svømmetid til foreninger, og/eller om der er tale om færre åbningstider for den offentlige gæst. Furesø Idrætsråd er betænkelig ved forslaget, men kender ikke konsekvenserne.

KFIU 7: Tennisklubber – serviceharmonisering
Furesø Idrætsråd er af den opfattelse, at forslaget ikke er tilstrækkelig gennembearbejdet og begrundet. Det er baseret på generaliserede forudsætninger og matematiske beregninger. Der er ikke taget hensyn til alle de væsentligste faktorer, som er af betydning for udgifterne til drift og vedligehold af baner og anlæg. Disse faktorer bør naturligvis indgå ved beregningen og fordelingen af de kommunale tilskud til drift af baner og anlæg. Før de endelige driftsaftaler forhandles på plads, bør der tages højde for alle de omkostningskrævende faktorer i udregningen af driftstilskuddet.
Vi føler også at det er forkert, at blande kontingentsatser ind i argumentation for at retfærdiggøre en besparelse. Kontingentet går til mange forskellige områder af tennisklubbernes virke, fx børne- og ungdomsarbejde, fællestræning, sociale arrangementer og elitesatsninger med mere.

KFIU 8: Sponsorindtægter
Furesø Idrætsråd stiller sig tvivlende overfor forslaget, idet vi fra flere idrætsforeninger hører om store vanskeligheder med at skaffe sponsorer og gensælge værende sponsoraftaler. Et navnesalg til større virksomheder skal også vurderes set i forhold til værende mindre sponsorer: Vil en stor entreprenør virksomhed tillade mindre reklamer fra lokale håndværkere, hvis entreprenøren har købt navnet til hallen?

KFIU 9 og 10: Effektiviseringer
Furesø Idrætsråd finder det meget positivt, at man ved effektiviseringer og strukturelle ændringer kan finde gode besparelser uden at forringe resultat og målsætning på området.

Med venlig hilsen
Furesø Idrætsråd v/ Formand Peder Sundgaard