Der er vedtaget nye retningslinier for tildeling af midler fra Idræts- og Fritidspuljen – tidligere Furesøpuljen. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, men herunder er de nye retningslinier:

Hvad kan man søge om puljemidler til?

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune.

Hvem kan søge om puljemidler?

Alle godkendte folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer/spejdere m.fl.) samt enkeltpersoner kan søge om puljemidler.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Ansøgninger skal indeholde oplysning om projektets/aktivitetens formål, målgruppen, beskrivelse af selve projektet/aktiviteten, ønsket resultat her og nu samt på sigt og et detaljeret budget.

Det skal fremgå af beskrivelse og budget, hvor stor en andel der er egenbetaling og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk til aktiviteten – enten ved egenbetaling og/eller gennem deltagerbetaling.

Puljemidlerne bevilges som udgangspunkt i form af en underskudsgaranti efter udvalgets vurdering. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskuddet dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke puljemidler til?

Der gives ikke puljemidler til almindelige foreningsaktiviteter, eller aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer. Det kunne f.eks. være afholdelse af stævner og træningssamlinger. Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. afholdelse af mesterskaber og større træningssamlinger.

Der gives ikke tilskud til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Det kunne f.eks. være bolde, net, stolper, årer, robåde, telte, kogegrej, økser, reb, korkbælter, svømmefødder og springmåtter etc., som er støttet af de almindelige tilskudsordninger.

Der gives ikke tilskud til PR, bespisning og løn/gaver i forbindelse med projekter/aktiviteter. Det kunne være f.eks. annoncering, bespisning af frivillige hjælpere eller deltagere og gaver til frivillige hjælpere og deltagere samt løn/honorar til instruktører/foredragsholdere.

Hvornår kan man søge?

Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering.