Så kan vi se tilbage på endnu et år i idrætslivet i Furesø Kommune. Et år, der har budt på mange flotte idrætspræstationer på alle niveauer, og ikke mindst har skabt rammer om et blomstrende idrætsliv for unge og gamle og for elite og bredde. I denne nytårshilsen kan du læse om:

 • Idrætsområdets økonomi og det frivillige arbejde
 • Etablering af FrivilligCenter i Furesø
 • Fritidspas – et nyt initiativ
 • Det politiske arbejde
 • Medlemssituationen
 • Samarbejde med Nordea Fonden
 • Generalforsamling den 24. marts 2011

 

Økonomien og det frivillige arbejde

2010 har været et år, hvor foreningerne har kæmpet hårdt for at få økonomien til at hænge sammen, og der er intet der tyder på, at det bliver bedre i de kommende år, med mindre at Lars Løkke Rasmussen og hans regering i forholdet til Furesø Kommune faktisk står ved, hvad han som indenrigs-minister har lovet. Men det kan hverken idrætsforeningerne eller FIR gøre noget ved.

Det vi kan gøre noget ved er til gengæld, at fortsætte med at tilbyde fritids- og idrætstilbud af høj kvalitet i kommunens foreninger. Det vi også kan gøre noget ved, er at arbejde politisk på at undgå, at nedskæringer i kommunens budgetter rammer det frivillige arbejde urimeligt.

Den værdi I skaber ude i foreningerne er ubetalelig. Idrætslivets nytteværdi kan og skal ikke gøres op i penge, men bidrager alligevel til en positiv bundlinje i Furesø Kommunes regnskab: Aktive og sunde borgere – unge der vænnes til et aktivt og forpligtende liv i en forening – stærke sociale rammer, der bidrager til de unges udvikling som ansvarlige samfundsborgere og selvfølgelig også en positionering af kommunen som en attraktiv kommune for erhvervslivet og for borgere, der søger at være placeret med bolig og erhverv et sted der fungerer på alle områder.

Netop derfor er det vigtigt, at der fortsat investeres i udvikling af de tilbud der udbydes i foreningerne. Fra FIR’s side vil vi også i de kommende år have fokus på, at sikre at politikerne i byrådet forstår idrættens og foreningslivets betydning. Og politikerne er faktisk meget opmærksomme på idrætslivet på mange måder. Det skal vi være glade for i disse trange tider. Der er flere initiativer i gang, der understreger den politiske velvilje – tak for det.

FrivilligCenter Furesø

Der er truffet beslutning om at etablere et frivilligcenter i Furesø Kommune, der skal være et samlingspunkt og omdrejningspunkt for frivillige i kommunen, uanset om man bruger sin indsats i en idrætsforening, en humanitær organisation, en patientforening eller lignende. Det bliver spændende at følge udviklingen, og idrætten har valgt at søge indflydelse fra starten, netop for at sikre, at frivilligcenteret også har relevante tilbud til idrætsforeningerne.

Allerede den 6. januar 2011 vil der være et informationsmøde og en stiftende generalforsamling i frivillig centeret i Farum Kulturhus. Så mød op og bidrag i diskussionerne.

Fritidspas – et nyt initiativ

En særlig Fritidspas-ordning er også på vej i Furesø Kommune. Ordningen har til formål at gøre en særlig indsats for at aktivere ressourcesvage børn og unge, og få andre væk fra PC og ud i et aktivt involverende liv i foreningerne. Der afsættes kommunale ressourcer til opsøgende arbejde, og samarbejde med foreningerne, for at skabe rammer, der er attraktive for målgruppen. Det bliver rigtig spændende for foreningerne at deltage i dette arbejde. FIR har også på dette område været med fra den spæde start, og vil bidrage som kommunens sparringspartner i den videre proces.

Det politiske arbejde

Det er endvidere aftalt, at der i det nye år vil blive et møde mellem FIR’s bestyrelse og kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg, d.v.s. de politikere, der styrer vores område i byrådet. Efter seneste valg blev Kulturudvalget slået sammen med Idræts- og Fritidsudvalget, hvilket gav en helt ny politisk besætning. KFI udvalgets medlemmer har brugt det seneste årstid på, at skabe sig et overblik på idrætsområdet. Et område som udvalgets medlemmer ikke havde stor erfaring med før valget. De af udvalgets medlemmer, som sidder i Folkeoplysningsudvalget er efterhånden meget godt inde i udfordringerne på idrætsområdet, men ved at mødes med det samlede politiske udvalg er det FIR’s overbevisning, at vi kan få skabt en god dialog om og få anskueliggjort de udfordringer idrætten kæmper med i relation til faciliteter, økonomi og øvrige rammevilkår.

Medlemssituationen

I løbet af 2010 har FIR fået tilgang af en række nye foreninger og vi vurderer, at vi har over 80% af foreningerne og over 95% af de medlemmer foreningerne repræsenterer med i FIR. Det har betydning at vi står sammen. For politikerne har respekt for organisationer, der repræsenterer så stor en del af kommunens borgere. som eksempelvis idrætten gør. Og vi tror på at FIR skaber de bedste resultater ved at gå i dialog med politikere og forvaltning, frem for at skabe konflikt.

Alle medlemmer af FIR er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget ved to bestyrelsesmedlemmer og derud over har idrætsområdet andre to medlemmer af udvalget. Disse 4 idrætsrepræsentanter har gennem året arbejdet seriøst med udfordringerne, og været samarbejdsvillige samt lydhøre overfor de udfordringer som især idrætsområdet er blevet stillet overfor. Vi er helt sikre på, at denne tilgang har givet indflydelse til vore medlemmer på en lang række områder. Et af områderne er de igangværende besparelser, hvor også idrætten er blevet ramt på forskellig vis, men det er vores klare vurdering, at vi er sluppet nådigt i forhold til andre områder.

Samarbejdet med Nordea

2010 har også været året, hvor FIR er gået ind i et tæt samarbejde med Nordea i Værløse og Farum bl.a. om uddeling af Furesø Sportspris – Nordeafondens Det Gode Liv pris. 9 repræsentanter for det aktive liv som frivillig og som idrætsudøver er blevet hædret med en pris i 2010:

 • Anne Skelbæk og Maria Helsbøl – Værløse Badminton
 • Signe Michaelsen – Det Danske Spejderkorps/Troldmøerne Trop Farum
 • Jesper Sølver Schou – Hareskov Værløse Tennisklub
 • Per Lund Hansen – Farum Håndbold Forening
 • Finn Svendsen – Skiklubben Hareskov
 • Mette Wind Laursen – Farum Gymnastikforening
 • Kirsten Antonsen – Værløse Gymnastikforening
 • Taus Holtug – Farum Sejlklub

En super blanding af aktive idrætsudøvere på højt niveau og trænere og ledere, der gør en kæmpe indsats i foreningerne, for at skabe rammer om udøverne. Hver eneste prismodtager har været yderst fortjente modtagere, og den priskomite der står for kåringerne har været imponeret over den indsats prismodtagerne yder i hverdagen.

Også i priskomiteen har FIR en væsentlig rolle, da komiteen ud over vore to lokale bankdirektører i Nordea Martin Hamborg, Værløse og Annie Gøde Andersen, Farum og redaktøren fra Furesø Avis Helene Holm Stolle også rummer to FIR bestyrelsesmedlemmer Formand Peder Sundgaard og Lars Køster Svendsen.

Fra 2011 vil priserne blive uddelt løbende over året, så alle byens borgere i Furesø Avis løbende bliver mødt med en artikel om en prisoverrækkelse til endnu en ildsjæl i det lokale foreningsliv.

Men der er mere at komme efter hos Nordeafonden og for den sags skyld fra andre fonde. I takt med at kommunen beskærer puljemidler til fx materialetilskud, så kun nye initiativer i foreningerne, der skal bidrage til at udvikle tilbuddet til medlemmer og potentielle medlemmer, kan få midler, må foreningerne gå andre veje. Vi har i de to Nordea direktører nogle aktive samarbejdspartnere, der gerne støtter op om idrætten i Furesø Kommune, så sørg for at være aktive. Søg midlerne eller kontakt Nordea direkte, for at få en snak om mulighederne for netop jeres projekt.

Priskomiteen vil i det nye år se på, hvordan vi ellers kan hjælpe med at synliggøre de muligheder, der ligger i fonde som Nordeafonden.

Generalforsamling den 24. marts 2011

I henhold til vore vedtægter skal vi afholde generalforsamling/repræsentantskabsmøde inden udgang af marts måned, og i 2011 bliver det den 24. marts kl. 19:00 i Hareskov Værløse Tennisklubs lokale i Værløsehallerne. Du er meget velkommen til at stille forslag til behandling på mødet. Send dem til en af bestyrelsens medlemmer senest 14 dage før mødet.

**************************************************************************

Tilbage er der kun at sige, at vi kan være stolte af den indsats der gøres i de mange foreninger i kommunen. Og alle bidrager uanset om man er en lille dartklub eller en stor tennisklub. FIR vil fortsat bestræbe sig på at være repræsentanten for alle foreninger. Så er der konkrete forhold og problemer for netop jeres forening, så kontakt os, og lade os se hvad vi sammen kan gøre. Men ellers er FIR’s rolle primært at være kommunens samarbejdspartner overfor den samlede idræt i kommunen. Også lokalt i Furesø Kommune skal vi alle erkende, at vi skaber de bedste resultater ved at stå sammen som gruppe, frem for at enkelte foreninger søger egen indflydelse, med risiko for at det går ud over andre.

Med disse ord skal der med ønsket om et godt nytår lyde en kæmpe ros til foreningerne for jeres arbejde i 2010.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesø Idrætsråd

 • Peder Sundgaard – Formand                           
 • Mogens Daniel Bruun – Næstformand          
 • Uffe Byrnak – Kasserer
 • Dorthe Østergaard
 • Maria Fynbo
 • Poul Andersen
 • Lars Køster Svendsen
 • Hanne Vibe Svendsen – Suppleant
 • Torben Stensdal – Suppleant