Til stede:           Peder, Mogens, Maria, Uffe, Torben, Hanne, Lars

Afbud:               Poul, Dorthe

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst
  1. FolkeOplysningsUdvalgs møde
  2. WTA Task Force
  3. Nordea Sportspris – Nordea Fondens Gode Liv Pris
  4. Frivilligcenter i Furesø
  5. Møde med KFIU
  6. Repræsentantskabsmødet
  7. Medlemshvervning
  8. Fokusområder: Plads, Penge, PR
  9. Eventuelt

 

Ad 1)     Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 3d – frivilligcenter

Ad 2)     Referatet godkendt

Ad 3)     Siden sidst

a. FOU mødets dagsorden:

Bestyrelsen gennemgik den netop udsendte dagsorden til det kommende FOU møde. De emner bestyrelsen konkret drøftede var:

Foreningspakken som et antal klubber fortsat anvender, men som der generelt ikke er tilfredshed med. FIR bakker op om en beslutning om at droppe samarbejdet med virksomheden bag foreningspakken, men det skal sikres, at der fortsat er midler til at stille noget andet til rådighed for foreningerne.

Lokalefordeling: FOU lægger op til at der på mødet på mandag skal nedsættes et udvalg, der skal tage stilling til lokalefordeling/sæsonfordeling – ”faste haltider”.  Det blev aftalt, at PSU påtager sig rollen i dette udvalg i år.

Under samme punkt på dagsordenen er der lagt op til, at reglerne for fordeling af lokaler ved samme lejlighed også skal godkendes. Der er tale om regler, som forvaltningen og politikerne på dialogmøder og i en række andre sammenhænge er blevet gjort opmærksom på ikke fungerer, men alligevel lægger man godkendelse af et uændret regelsæt ind som en bibemærkning i et forslag om nedsættelse af et udvalg til sæsonfordeling.

FIR anbefaler derfor, at FOU også nedsætter arbejdsgruppe, der skal gennemgå det nuværende regelsæt og komme med oplæg til et revideret regelsæt. Hvis et sådant udvalg arbejder hurtigt, kan der ligge et oplæg til behandling senere på foråret, så man i det mindste kan få tilpasset reglerne for den løbende bookning af faciliteter, dvs. bookninger der ikke er faste træningstider i faciliteterne.

Øvrige punkter: Der var ikke væsentlig debat om de øvrige punkter på dagsordenen. FIR afventer med interesse FOU’s stillingtagen på ansøgningen om godkendelse som folkeoplysende forening fra Club Swimmix, hvor det kan være svært at gennemskue den formelle og den reelle økonomiske sammenhæng mellem Swimmix A/S og den nye forening. Som en bibemærkning kan det nævnes, at Ulla Færch er ejer af Swimmix A/S i Farum og hendes mand Johan Færch står som formand for Club Swimmix. Begge har tidligere drevet Swimmix Malmø som i november 2010 gik konkurs.

b. WTA Task Force:

PSU orienterede om at VIBE, et videnscenter for events i Storkøbenhavn, nu er samarbejdspartner i WTA Task Force. Dorthe Ø er FIR’s repræsentant på den kommende workshop, der foregår i almindelig arbejdstid, hvor det er vanskeligt for frivillige erhvervsaktive at deltage.  Dagen efter har VIBE inviteret til et arrangement i Malmø, hvor erfaringer med events og aktiviteter omkring disse skal drøftes med eventmagerne bag VM i Håndbold. Her deltager PSU.

c. Furesø Sportspris – Nordea fondens Det Gode Liv prisen,

som det så mundret kaldes. Lars orienterede om status. Et rigtig godt arrangement i december, hvor 6 priser blev overrakt, og hvor der blev talt meget på tværs af de forskellige foreninger, der var til stede. En god aften, som også Nordea var meget tilfreds med. At Furesø Avis så ikke dækkede arrangementet så godt som vi følte at de burde, det må vi så tage op med dem.

Fremadrettet er der et komite møde den 31/1, hvor linjerne for 2011 bliver lagt. På mødet forventes det at vi får drøftet de første priser i det nye år, herunder om det skal være lokale bidrag til ”Du gør en forskel prisen” eller om vi skal bruge de indstillinger vi allerede har.

Lars understregede også, at der ud over priserne er gode muligheder for at få økonomisk støtte fra Nordea fonden, ved at søge. Kontakt Nordea lokalt med jeres konkrete projekter, og drøft med dem, hvordan ansøgning etc. skal laves.

d. Furesø Frivilligcenter

 På en lidt kaotisk stiftende generalforsamling blev foreningen etableret og en bestyrelse valgt. P.t. er der ingen idrætsrepræsentanter i foreningens bestyrelse, selv om der er lagt op til at idrætten har en plads i bestyrelsen. Vi bør lave lidt benarbejde for at få en interesseret repræsentant til at deltage i dette arbejde. Henning Gade har gjort et stort stykke arbejde i opstarten, og han meldte klart ud, at han er interesseret i jobbet som leder af frivilligcenteret. Det ville være en god mand også for idrætten at have centralt placeret i dette system.

Desværre ligger mange møder i FrivilligCenter regi ofte i normal arbejdstid, hvor erhvervsaktive frivillige ikke kan deltage. Således er mange seminarer og konferencer om frivilligcentre blevet lagt på hverdage i almindelig arbejdstid.

Ad 4)     Møde med Kultur-, Fritids- og Idræts Udvalget i Furesø Kommune

FIR’s bestyrelse har allernådigst fået foretræde for KFIU den 10. marts i ikke mindre end 30 minutter. På den tid skal FIR prøve at få et politisk udvalg til at forstå de udfordringer og problemstillinger, som det frivillige arbejde i idrætsforeningerne kæmper med i kommunen. Det bliver nok ikke let, men hvis det er hvad udvalget har lyst til at bruge af tid på repræsentanter for kommunens ca. 70 idrætsforeninger med tilsammen ca. 25.000 medlemmer, så er linjen jo lagt, og vi skal så være velforberedte.

Det blev aftalt, at en lille arbejdsgruppe bestående af Peder, Mogens, Torben og Lars mødes den 10/2 kl. 19.00 i Værløse, for at forberede et oplæg. Der var enighed om, at det nok skulle bevæge sig indenfor vore 3 P’er og kommunens idrætspolitik. Arbejdsgruppen laver et oplæg og sender ud til bestyrelsen, som så i fællesskab på mail færdiggør oplægget. Det skal være forvaltningen i hænde den 21/2, så politikerne kan nå at læse materialet inden mødet.

Det er fint at udvalget nu efter mere end et år i sæderne finder det passende at mødes med idrætten. FIR havde håbet, at vi kunne have lavet et mere uformelt møde med en fri debat over et par timer, men sådan blev det ikke i første omgang. Det kan overvejes om FIR skal invitere KFI udvalget på en ”sommerskole” om idrættens vilkår i Furesø Kommune 😉

Ad 5)     Repræsentantskabsmøde 24/3 2011

Vi skal på bestyrelsesmødet den 24/2 behandle dagsorden, emner på valg, dirigent, etc. Der skal klargøres en indkaldelse, der skal ud til alle medlemsforeninger ifølge FIR’s vedtægter.

På valg på rep.mødet 2011 er: Uffe, Dorthe, Poul og Hanne. Samtidig skal der vælges revisor. De 4 på valg bedes give Peder en melding om deres kandidatur snarest muligt. Lars taler med Per, om han fortsætter som revisor.

Samtidig skal vi tage endelig stilling til, om vi ud over selve repræsentantskabsmødet skal indlægge et aktuelt tema. Peder havde udsendt oplægget fra Rudersdal om den nye Folkeoplysningslov, og hvad den kan have af konsekvenser for idrætsforeningerne. Vi vendte, hvad der kunne trække foreningerne til mødet, og der var en vis nervøsitet om debat af Folkeoplysningsloven var ”sexet” nok. Peder prøver at få info fra Søren G og Henning Gade om Rudersdal arrangementet, som har fået fin omtale i Frederiksborg Amtsavis i dag den 19. januar.

Der blev ikke konkluderet på dette, men det blev aftalt, at ideer til et andet indlæg den 24/3 skal fremsendes til Lars senest den 9/2, så arbejdsgruppen der mødes den 10/2 kan lave et oplæg også om dette.

 Ad 6)     Medlemshvervning

P.t. 37 medlemmer. Ikke helt godt nok – og bestyrelsens medlemmer må tage fat på de foreninger, der fortsat ikke er med, så de ikke går i glemmebogen. Vi har stadig et mål om at repræsentere 85 % af medlemmerne i kommunens idrætsforeninger, hvorfor vi som minimum skal have alle de store foreninger med, men alle skal have tilbuddet. Lars udsender listen igen.

Ad 7)     Plads, Penge, PR

Efter debatten under pkt. 4 droppede vi dette punkt. Men som skrevet vil arbejdsgruppen have de 3 P’er i tankerne, når oplæg til KFIU laves.

Ad 8)     Eventuelt

Maria informerede om et spændende seminar hun havde deltaget i arrangeret af DSU. Konkret gav det anledning til, at hun har kontaktet forvaltningen for at drøfte evt. samarbejde om skolesvømning i Furesø Kommune. Det var inspireret af et initiativ i en anden kommune. Vi afventer med interesse, hvad et møde med forvaltningen medfører.

Mødet sluttede kl. 19.05.
Lars Køster Svendsen