Til stede:       PSU, MDB, PA, UB, DØ, TS, MF, LKS

Afbud:          HS

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst – gensidig information bl.a. fra FOU
 4. Revideret forretningsorden v/ PSU
 5. Medlemshvervning v/ LKS/DØ
 6. Fokusområder v/ PSU/MDB
 7. Kommende opgaver
 8. Mødekalender
 9. Eventuelt

 

Ad 1) Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 3) Siden sidst – gensidig information bl.a. fra FOU

Som en del af dette punkt orienterede PSU og MDB bestyrelsen om hvordan arbejdet og samarbejdet i FOU foregår. P.t. er det præget af, at der er mange nye i FOU, og ikke mindst er der mange nye politikere, der ikke har meget viden om hvordan FOU har fungeret. Der vil derfor gå et stykke tid, før forventninger til hinanden er stemt af, og før der er fundet en ”modus operandi” for det nye udvalg. PSU opfordrede alle til at abonnere på dagsorden og referater fra FOU.

I relation til det seneste møde i FOU blev et par konkrete sager nævnt:

 • FOU skal på rundtur til faciliteter i kommunen den 12/6. Den endelige plan er ved at blive udarbejdet. Formålet er, at politikere og øvrige medlemmer af FOU ved selvsyn oplever kommunens faciliteter. Peter Rosgaard vil til dagen lave en oversigt over faciliteter, så der også orienteres om de faciliteter, som udvalget ikke kommer ind at se.
 • Der planlægges en idrætskonference (og en kulturkonference) arrangeret af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU), hvor KFIU ser ud til at ville bruge den til ”forventningsafstemning”, dvs. at politikerne ønsker at fortælle idrættens ledere, at der ikke er penge til alt det der ønskes, og reelt at der skal skæres ned. Måske ikke lige den oprindelige intention med konferencen, men FIR vil aktivt bidrage til arrangementet.
 • Sagen om godkendelse af WTA foreningen som forening gav anledning til diskussion. Dels var der bestyrelsesmedlemmer, der fandt det meget underligt, at et professionelt selskab (NSG A/S) etablerer en forening af frivillige, og dels at man overhovedet kan godkende en forening som lokalelånsberettiget forening, hvis der ikke har været afholdt stiftende generalforsamling og dermed at foreningen reelt ikke eksisterer. FOU medlemmerne orienterede om en livlig diskussion af dette emne i FOU, og om politikere, der var meget positive overfor ansøgningen. Det var FOU medlemmernes opfattelse, at formalia mht. at foreningen reelt var oprettet måtte være noget som forvaltningen havde checket. Det blev samtidig drøftet hvad godkendelsen egentlig betyder. NSG A/S havde i deres ansøgning specifikt peget på, at de gerne ville have stillet Players Lounge i Farum Arena til rådighed for foreningen.. Er der tale om en godkendelse af NSG A/S’s ønske om at få det konkrete lokale gratis stillet til rådighed, eller er godkendelsen ensbetydende med, at WTA foreningen på lige fod med øvrige lokalelånsberettigede foreninger, har mulighed for at booke lokaler i kommunens bookingsystem? Ingen vidste reelt hvad godkendelsen betyder.   

 

Ad 4) Revideret forretningsorden v/ PSU

PSU havde udsendt et oplæg til revideret forretningsorden for FIR’s bestyrelse. Den gav ikke anledning til megen debat. Enkelte forhold blev påpeget i relation til at der stod forskelligt flere steder om det sammen, men ellers blev forretningsordenen godtaget. PSU laver konsekvensjusteringer de steder, der blev drøftet.

Ad 5) Medlemshvervning v/ LKS/DØ

Et nøglepunkt for FIR’s bestyrelse i indeværende år er hvervning af medlemmer. Efter aftale havde LKS og DØ lavet et oplæg til hvervningsaktiviteter, og der var taget konkrete initiativer overfor flere foreninger. Ud fra en liste over idrætsforeninger i kommunen, som vi har fået fra forvaltningen, var der udarbejdet en oversigt over foreninger, der er medlem, foreninger der ikke er medlem, men som lever op til vedtægternes krav for at blive medlemmer, og endelig en gruppe foreninger, der ikke lever op til vedtægternes krav. Det er den anden gruppe, der er interessant. Der blev aftalt hvem fra bestyrelsen, der konkret tager fat i hvilke foreninger. Der er metodefrihed, men der var enighed om, at hvis en forening ønsker at FIR’s bestyrelse præsenterer foreningen fx på et bestyrelsesmøde, så stiller vi gerne op. Bestyrelsen har fået en oversigt over hvem der gør hvad.

Ad 6) Fokusområder v/ PSU/MDB

PSU og MDB havde udsendt oplæg vedr. fokuspunkter for FIR. Det kan sammenfattes i 3 P´er:

Plads – der mangler kvm. til udfoldelsen af den organiserede idræt. Ikke mindst i den tidligere Værløse Kommune er der tale om nedslidte faciliteter og mangel på faciliteter.

Penge – idrætten er gennem en årrække blevet udsultet. Som det eneste område er der ikke sket en indexregulering af tilskud etc., så de følger prisudviklingen. Og værre endnu: den samlede pulje til idrætten har været låst fast, hvorfor de reelle tilskud pr. aktivt medlem er blevet væsentligt reduceret fra år til år, fordi der er sket en vækst i antallet af aktive borgere. Så en aktiv idrætspolitik i Furesø Kommune går altså ud på, at gøre det stadig mere vanskeligt at drive idrætsforeninger. Sammen med de manglende faciliteter skal det nok dæmpe initiativer på idrætsområdet i Furesø Kommune.

Men at vi står overfor politikere, der vil udse idrætsområdet som et sted at finde mange besparelser, er nok sandsynligt. Hvis ikke idrætsforeningerne står sammen og kæmper for at få indflydelse på hvad der gøres, så gør andre det for os.

Et element er fx at drøfte om alle registrerede medlemmer i foreningerne reelt er tilskudsberettigede. På mødet blev nævnt, at skiklubber havde været oppe at vende tidligere, da der er mange der er medlemmer, for at kunne deltage i skiferier organiseret af skiklubben. Det er så vigtigt at sikre, at det seriøse ungdomsarbejde for talenter, som reelt er tilskudsberettiget, ikke kommer til at blive ramt i en sådan proces. Der var også debat om hvilke retningslinier der kunne sættes for anvendelse af puljemidler. Skal ansøgninger af mere driftsmæssig karakter – også selv om formålet ikke er individuelt – støttes, eller må al drift placeres i foreningen, så det reelt kun er nye initiativer, tilskud til lejre/stævner etc. der gives. Der vil komme til at blive stor debat om besparelser i de kommende måneder.

Som et helt absurd eksempel står det projekt for overvægtige børn, som kommunen har bedt Farum Gymnastik Forening om at stå for. Deltagerne skal ikke betale det samme som normale medlemmer i foreningen, hvorfor kommunen har givet tilskud til dækning af instruktørudgifter etc. Det har kommunen nu meddelt foreningen, at de ikke fortsat vil. Konsekvensen vil være, at FGF lukker holdet, da de ikke kan have et hold, som ikke økonomisk hænger sammen. Og slet ikke et hold, som alene blev oprettet, fordi politikerne i byrådet ønskede initiativer på sundhedsområdet med fokus på de overvægtige børn.

Det er tydeligt, at udsultningen af idrætten således får konsekvenser for sundhedstilstanden i kommunen

Profilering – der skal sættes yderligere fokus på idrættens forhold, og ikke mindst på de mange positive effekter af det store frivillige arbejde, som idrætsledere gør i hverdagen. Derfor skal FIR være bedre til at få historier i pressen, der sætter idrætten i perspektiv. Politikerne står jo gerne og soler sig i skæret fra lokale idrætsudøveres succes, men når det kommer til at prioritere idrætten, så ser det anderledes ud. Første skridt er taget med artiklen i lokalavisen torsdag. Men vi skal løbende sørge for, at gode historier og dårlige historier bliver bragt i avisen.

Ad 7) Kommende opgaver

En opsamling på de opgaver, som ovenstående medfører:

 • Fælles indsats på medlemshvervning. LKS udsender liste over hvem gør hvad
 • Fokusområderne 3*P, som vi systematisk skal have i tankerne.
 • Fremadrettet: altid en update fra FOU på møderne, så alle er orienteret.

 

Ad 8 ) Mødekalender

Kommende møder og aktiviteter i FIR:

 • Bestyrelsesmøde den 9. august i Værløse
 • Bestyrelsesmøde den 12. oktober i Farum Arena
 • Dialogmøde med forvaltning og politikere 16. juni
 • Møde mellem Idræt-, Fritid- og Kulturudvalget og FIR’s bestyrelse: PSU/MDB tager initiativ og melder en dato ud, hvis der er basis for et sådant møde. Formål: at sikre at politikerne reelt ved hvilke rammer idrætten har, og hvad der gøres i det organiserede idrætsliv i kommunen.
 • Idrætskonference kommer senere i efteråret.

 

Ad 9) Eventuelt

Intet væsentligt