Til stede:           Peder, Mogens, Maria, Dorthe, Uffe, Poul, Torben, Lars
Afbud:               Hanne

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst:
  1. FOU møde
  2. Dialogmødet
  3. Sparegruppen
  4. FrivilligCenter
  5. Konference på Kollekolle
  6. DIF kongres 3-5/2 2011
  7. WTA Task Force

4.  Nordea Sportspris – Det Gode Liv prisen

5.  Medlemshvervning

6.  Fokusområder: Plads, Penge og PR

7.  Næste møder

8.  Eventuelt

Ad 1)  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt som ovenfor

Ad 2)  Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt. I forbindelse med godkendelsen af referatet blev det drøftet, at der skal være klare aftaler om hvad der skal med i referatet og hvad der ikke skal. Anledningen var omtalen af diverse spareovervejelser, som havde været oppe i FOU, men uden at det formelt var behandlet etc. Det var faldet enkelte politikere for brystet at se sagen refereret, hvilket vi fremover vil være mere påpasselige med.

Ad 3)  Siden sidst

a) FOU møde

Der var ikke de store principielle ting på dagsordenen på det seneste FOU møde. Lidt godkendelse af materialetilskud, godkendelse af en folkeoplysende forening etc.

b) Dialogmødet

Af forskellige årsager var der desværre et begrænset fremmøde fra FIR bestyrelsen til mødet, men MDB der deltog i mødet kunne referere fra et på mange måder godt møde.  Mødet fik bl.a. et ganske stort fokus på budgetter, som fylder meget for alle i kommunen i øjeblikket.

Et par repræsentanter holdt et indlæg om det at være handicappet, som tten handlede bl.a. om på mange måder var en øjenåbner for de udfordringer, som den i forvejen hårdt ramte gruppe af medborgere står overfor i hverdagen – også i forbindelse med vore idrætsfaciliteter. Det være sig adgangsforhold, toiletfaciliteter etc.

Formanden for det politiske udvalg Helle Katrine holdt derefter et indlæg, som godt kunne ses som en smule skøjtende på overfladen, men der var deltagere der havde ting på hjerte, som gav anledning til en stor debat. Debatten handlede bl.a. om mange aflysninger af træningstimer i haller. Det er en stor belastning for klubberne når der aflyses på forhånd godkendte træningstimer, bl.a. på grund af WTA turneringen, kidsvolley arrangementer og stævner arrangeret af klubber fra andre del af kommunen etc.

Kort sagt er det meget svært at drive en forening i Farum Arena, når andre konstant lægger beslag på ens træningstider og muligheder for at spille kampe på hjemmebane. Formanden for Farum Håndbold fortalte at der var en del uger i foråret, hvor de ikke kunne gennemføre træning pga. arrangementer.

Der blev også fokus på spareovervejelser, hvor Kultur, idræt og fritidsudvalget gav udtryk for, at børn og unge området så vidt muligt vil blive ”fredet” i relation til besparelser, i en erkendelse af betydningen af det frivillige arbejde for de unge.

Der er en ny Folkeoplysningslov på vej, hvor der lovgivningsmæssigt kunne ske nedskæringer på oplysningsforbundenes aktiviteter. Men det afventer en færdigbehandling og vedtagelse af loven.

Der var planlagt gruppedrøftelser vedr. økonomi og besparelser. Den store debat tidligere på mødet betød, at der ikke var så meget tid til dette som planlagt, men drøftelser blev gennemført og input fra grupperne blev indsamlet til videre anvendelse.

Det er FIR’s vurdering, at dialogmøderne har et formål. Tanken om at have et årligt fælles dialogmøde på FOU området og et med specifik fokus på idræt passer meget fint for FIR, der har givet tilsagn om at vi gerne deltager i planlægningen af dialogmøderne.

c) Sparegruppen

Der var ikke den store debat om dette, da vi havde været inde over besparelser etc. tidligere på mødet.

d) Frivillig Center i Furesø

PSU orienterede om arbejdet der pågår med etablering af et frivilligcenter i kommunen. Tanken er at etablere et sted, hvor frivillige kan søge hen og møde andre frivillige, deltage i fælles aktiviteter etc.

Fra starten har idrætten været repræsenteret af PSU og Henning Gade fra Farum Volleyball, med det formål at sikre, at der tænkes bredt og ikke blot i humanitære foreningers interesser. Man er nået der til, hvor der skal laves vedtægter, budgetter etc. med det formål at søge tilskud til etableringen fra staten, mod at kommunen også er parat til at bidrage med økonomi. Det er der opbakning til fra byrådet. Man forventer at der skal ansættes en leder af centeret på fuld tid, men med yderligere deltidsressourcer. FIR vil følge etableringen af frivilligcenteret med interesse.

e) Konference på Kollekolle

Maria deltog på det af KAI arrangerede konference på Kollekolle. Formålet var primært at give inspiration og information vedr. bl.a. tilskudsordninger i forskellige kommuner. Lidt tørt stof, men velorganiseret og relevant. Der var også debat om gennemførelse af lederakademi på tværs af kommuner, specielt da der er flere mindre kommuner, der kan have svært ved at gennemføre det jævnligt.

f) DIF kongres 3-5/2 2011 i Brøndby

DIF har inviteret til en spændende konference på idrætsområdet. PSU og MDB prøver om de kan finde tiden til at deltage, da det starter torsdag eftermiddag, hvilket kræver at der tages fri fra det lønnede arbejde ;-). Lidt urimelige vilkår DIF byder deres frivillige deltagere – ikke den store forståelse for den indsats der i forvejen gøres. Det vil være specielt interessant for FIR, hvis der fx ville være en politiker fra idrætsudvalget, som ville deltage.

 

g) WTA Task Force

PSU orienterede om at arbejdet i WTA task force er gået i gang. Tankerne er at der lokalt etableres en masse forskellige events, der kunne omfatte forskellige arrangementer i samarbejde med lokale foreninger. Gruppen har fået tilknyttet ressourcer fra VIBE (Videnscenter for Begivenheder) der støtter netop den type initiativer i det Storkøbenhavnske område.

Ad 4)  Nordea Sportspris

Der er for nylig overrakt pris til Per Lund Hansen, Farum Håndbold, og til Signe Michaelsen, Farum spejdere. Der skal derfor laves et fælles arrangement hvor de 4 priser i Værløse og de sidste to priser i Farum overrækkes. Vi satser på at det bliver torsdag den 16. december (efter at have checket datoerne af i forhold til nogle af prismodtagernes træning etc.). Lars laver aftaler med Nordea, og når det er på plads, inviterer han indstillere og prismodtagere til arrangementet.

Lars orienterede i øvrigt om, at Nordea har givet udtryk for, at de yderligere har mulighed for at give støtte til lokale foreninger i en størrelsesorden på 200.000 kr. om året. Så snart vi fra Nordea har konditionerne for dette, vil FIR’s medlemmer blive orienteret.

Ad 5)  Medlemshvervning

Langt de fleste medlemmer har betalt deres kontingent. Der er der nogle af de ”nye” medlemmer, der fortsat ikke har betalt den udsendte opkrævning. Lars følger op med Farum Dart, Farum Frisbee, Farum Tennis, Furesø Løbeklub og Windsurfingklubben. Poul  følger op på Kano/kajakklubben Nord og Roklubben Furesø. Mogens følger op på Værløse Skytteforening og Værløse Farum Cykleklub.

Ad 6)  Fokusområder: Plads – Penge – PR

Ikke de store initiativer siden sidst. FIR opfordrer alle foreninger om at deltage aktivt i debatten i lokalavisen og på deres web-avis, så de udfordringer der er med plads, penge og PR kommer ud til en bredere kreds. Ofte er det ikke engang sikkert, at forældre til børn i foreningerne ved, hvor meget det kræver at få en klub til at fungere, og hvordan der skal arbejdes for at få tilskud, haltider etc.

Jo mere idrætten selv tydeliggør den store indsats der gøres og behovet for at faciliteter og økoniómi hænger sammen, jo mere genklang giver det. Politikere har en tendens til at løbe efter hvor der er stemmer, og hvis ikke foreningerne markerer sig, så går politikerne heller ikke efter at sikre gode vilkår for foreningslivet i kommunen.

Ad 7)  Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde er 18. januar i Farum (håndboldens cafeteria, med mindre i hører andet

Derefter er det 24. februar i Værløse Hallerne

Årets generalforsamling finder sted den 24. marts 2011 kl. 19.00 – sikkert hos HV Tennisklub i Værløsehallerne.

Ad 8) Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt. FIR’s bestyrelse ønsker hinanden og læsere af referatet en glædelig jul og på gensyn til endnu et godt idrætsår 2011. 

Ref: Lars Køster Svendsen