Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. Siden sidst
  1. Visionsarbejdet i den politiske gruppe: Handlingsplan
  2. FOU møder
  3. NordeaFonden – Furesø Sportspris – vi mangler en prismodtager (Mogens har en)
  4. Nytårstaffel – hvad har vi på tapetet ?
  5. Lokaler på Flyvestationen
 4. Medlemshvervning og økonomi
  1. Skal vi være kontingentfri nu vi er kommet på kommunens budget?
 5. Eventuelt

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Ad 2) Godkendelse af seneste referat

Referatet blev godkendt

Ad 3) Siden sidst

a)      Visionsarbejdet

Peder orienterede kort om status på processen. Der er udarbejdet et oplæg til handlingsplan for idrætten frem mod 2020. Det er tanken, at der indkaldes til møde med politikerne i januar måned. Inden da har Martin Borch fået oplægget til kommentar. Der var enighed om at det var en god ide, hvis Martin deltager i mødet som facilitator, for at holde diskussionerne på sporet, men også for at sikre, at der ikke pludselig genoptages diskussioner, som vi reelt har lagt bag os i arbejdet.

b)      FOU møder

Peder og Mogens orienterede om hvad der er sket i FOU i den seneste tid: egentlig ikke de store ting set fra idrætten. Men dog var der et par ting i relation til FOU:

Mogens udtrykte nervøsitet over arbejdet i ”sparebanden”, da han ser at de penge der evt. skal være med til at betale andre satsninger i idrætten, nok skal finansieres ad den vej

Peder nævnte at der igangsættes en analyse af folk fra Syddansk Universitet af modeller for Offentlig Frivillig Partnerskab, med fokus som eksempel på Marinaen. Der kan komme en tilsvarende analyse af Farum Arena.

Der blev udtrykt utilfredshed med hvordan beslutninger og administration af Farum Arena fungerer (eller netop ikke fungerer) efter at den lokale halinspektør Jan Hansen fratrådte. Bookninger havner ikke i kalenderen, man kan ikke regne med at der er erfarne medarbejdere på vagt ved store arrangementer, den ansvarlige reagerer ikke på mails etc. Det bør være unødvendigt at sætte Peter Rosgaard på cc: på alle mails vedr. Arenaen.

Der blev diskuteret en beslutning i FOU, hvor en spejdergruppe har fået lejrtilskud til en lejr, der er foregået indenfor kommunens grænser. Udgangspunktet har altid været, at der skulle være tale om ture på over 2 døgn og udenfor kommunen. Den seneste beslutning betyder, at også idrætsforeninger bør sende ansøgninger til arrangementer i kommunen, der lever op til at der er tale om min 2 døgn. Der er behov for en ”prøvesag” fra idrætten, så det ikke bare er spejdere der kan få dispensation fra hovedreglerne.

c)       Nordea Fonden – prisuddeling

Lars orienterede om status på samarbejdet med Nordea. Der er stor tilfredshed fra Nordeas side med FIRs arbejde, og de er meget interesserede i at få tættere kontakt til foreningslivet i Furesø.

Torsdag uddelte vi så 7 priser der gik til:

 • Simon Bønløkke, DDS Mjølner gruppe
 • Mads Boesen, Furesø Roklub
 • Lene Egholm, HVT
 • Karin Nygaard, FGF
 • Jan Kindler, Farum Kyocushin Karate
 • Annette & Claus Fick, forskellige foreninger Farum (tennis, håndbold, FB/FCN)

Den ottende pris vil blive givet inden længe, men sikkert først fejret i begyndelsen af det nye år. En indstilling blev bekræftet på mødet, og vi tager den videre med Nordea.

Det er ærgeligt, at der er så få foreninger der mener, at de har frivillige, der fortjener en anerkendelse for den indsats de går og gør i hverdagen. NordeaFonden uddeler årligt 8 priser i Furesø Kommune i samarbejde med Nordea filialerne i Værløse og Farum. Men i de seneste par år, har situationen været, at stadig flere af priserne er uddelt til personer, som FIRs bestyrelse har peget på, og ikke fordi foreningernes egne ledelser har peget på deres egne. Om der er tale om beskedenhed, manglende viden om priserne eller hvad, det ved vi reelt ikke, men der skal gøres noget.

Det blev besluttet, at der udsendes en foreningsmail fra FIR hvor priserne omtales, og ved samme lejlighed beder der om indstillinger til vores egen pris, der uddeles på repræsentskabsmødet. Samtidig vil vi i forbindelse med nytårstaflet også komme ind på dette.

Dorthe foreslog at vi vender tilbage til mere individuelle fejringer lokalt hos prismodtageren. Det kan på den måde gøres, så modtageren bliver taget med overraskelse i deres hverdag og sammen med mange af deres medlemmer fra foreningen.

d)      Nytårstaffel

Vi vil som tidligere lave et nytårstaffel for medlemsforeningernes bestyrelser. Det bliver i uge 6 eller 8 i februar 2013. Der vil på programmet blive en hovedtaler, som foreningerne vil finde spændende at høre på i relation til visionær drift af en forening, af ungdomsarbejde og talentudvikling, af motivation for frivillige og udøvere uanset elite eller bredde eller et helt fjerde emne, som vi finder relevant for idrætten i kommunen.  Ud over dette vil der blive yderligere emner med relevans. Der udsendes invitationer, så snart datoen er aftalt med hovedtaleren.

e)      Lokaler på flyvestationen

Peder orienterede om, at en række foreninger har henvendt sig med positiv interesse for at deltage i arbejdet med et foreningshus på flyvestationen. Peder samler alle interesserede og skaber netværket, men FIR deltager ikke i det videre arbejde som sådan.

Det er bl.a. FIRs ønske at sikre, at det vedtagne halbyggeri et sted i Værløse ikke pludselig kommer i spil i forhold til en aktivitet ude i Jonstrup, der ikke vil kunne afhjælpe behovet for halplads i det mere centrale Værløse.

Der er enighed i FIRs bestyrelse om, at vi ikke vil blande os i hvor hallen skal ligge. En professionel analyse bør gennemføres for at der kan laves konkrete oplæg. Men FIR deltager meget gerne og helt naturligt i processen som brugerrepræsentanter.

 

Ad 4: Medlemshvervning og økonomi

Uffe orienterede om FIRs økonomiske situation, der fortsat ser godt ud.

FIR har for nylig fået tilsagn om et årligt tilskud på 22.000 kr. fra eventpuljen til foreningens aktiviteter. Når der er sket en præcis afklaring af hvilke aktiviteter disse midler kan anvendes til, vil der blive lagt en plan.

En overvejelse kunne være, at der i en periode arbejdes med et 0 kr. kontingent, så det ikke er økonomien, der begrænser en forening fra at være medlem af FIR.

Ad 5) Eventuelt

Intet

Næste møder:

22/1 Farum 17 – 19

18/2 Værløse 17 – 19

21/3 Farum (Repræsentantskabsmøde) Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til mad. Mødet starter 19.00