Til stede:             Peder, Mogens, Torben, Gitte, Annette, Henning, Dorthe, Poul & Lars

Afbud:                 Ingen

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. Siden sidst
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
  2. Nordea Sportspris
  3. Ny hal – status og følgegruppe
  4. Medlemsarrangementer
  5. Prioriteringslisten
  6. Information og kommunikation
 5. 3P (plads, penge, PR)
 6. Eventuelt
 7. Næste møder

 

 

 1. 1.       Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

 

 1. 2.       Referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt. Lars kommenterede fra referatet, at han havde talt med Peter Rosgaard, der gerne vil mødes med FIR jævnligt, for at holde kontakten. Han kunne deltage i aften, men med et par tunge emner på dagsordenen og et lidt afkortet møde blev Peder og Lars enige om, at det var bedst at vi gennemførte mødet i aften uden Peter. Vi skal have afklaret et andet tidspunkt at mødes med ham, da han ikke kan den 20/8.

 

 1. 3.       Siden sidst

SDU analyse i Farum Arena: Lars orienterede om, at SDU er gået i gang med en analyse af Farum Arena, med henblik på at vurdere mulige fremtidige driftsformer. Den oprindelige aftale var, at analysen skulle være afsluttet 1. juni 2013, men det er blevet forsinket, så den endelige rapport foreligger først i oktober måned. Lars har efterspurgt analysedesign m.m. og har fået noget materiale fra SDU. Det sendes ud til FIR’s bestyrelse. Dorthe efterlyste, at SDU folkene havde indkaldt foreningerne i arenaen til et infomøde før analysen starter, så der kunne blive belyst metode, tidsramme, fokus, medlemsinvolvering etc.

 

Kano og Kajakklubben: Henning tog spørgsmålet vedr. Farum Kano og kajakklub op. De har længe prøvet at få lov til at lave en pæn og skånsom løsning til ekstra opbevaring af kanoer/kajakker, men selv om både naturmyndighederne og DN har sagt god for løsningen, så er der embedsmænd fra kommunen, der stiller sig på bagbenene. Henning kontakter Henrik fra Kano og kajakklubben for at høre, om det er noget FIR skal prøve at gå ind i.

 

Furesø Marina: Der blev startet op med et møde i marinaen med foreningerne, for at drøfte mulighederne for at så på driftsformen. Men dels var foreningerne meget afvisende, og dels blev det vurderet, at det var en kompliceret sag, hvor både Skov- og Naturstyrelsen, Kommunen, spejderne og de sejlende foreninger var involveret. Det blev derfor besluttet ikke at gøde Marinaen til en case, hvorfor man har kastet sig over Farum Arena. Det blev drøftet hvem der egentlig besluttede det, men der var ikke nogen der vidste det.

 

Skolereformen: FIR er inviteret til at deltage i et møde om skolereformen mandag den 24. juni. Poul deltager i mødet som FIR’s repræsentant. Der var en kort snak om muligheder og trusler for foreningerne, men vi afventer til der er truffet beslutninger, før vi tager fat på emnet for alvor.

 

 1. 4.       Aktiviteter

 

 1. Det politiske arbejde

Det politiske papir er fortsat ikke færdiggjort i en handlingsplan lignende form. Torben, Peder og Lars mødtes for at skrive på dette, men de besluttede, at det var vigtigere at arbejde videre med opdateringen af prioriteringslisten, da sagen om kunstgræsbanen i Hareskov netop i de dage rasede, og politikerne gentagne gange henviste til FIR’s prioriteringsliste (se pkt 4E).

 

Samtidig var der den politiske overvejelse, at hvis vi kunne holde det nuværende udvalg fast på hovedelementerne i det politiske papir, så kunne vi meget hurtigt efter et valg sætte os sammen med det nye politiske udvalg og borgmesteren for at færdiggøre forslag til handlingsplaner. Den tidsmæssige plan havde Mogens drøftet med Ole Bondo, der var enig i fremgangsmåden.

 

Mogens har kæmpet med at få arrangeret et nyt picnic arrangement. Alt tyder nu på, at det bliver efter sommerferien, med en dag i uge 33 som mest sandsynlig. Der var enighed om, at deltagerkredsen var de 6 inviterede politikere (Ole Bondo, Egil Hulgaard, Preben Petterson, Helle Katrine Møller, Jane Isdal og Nick Allentoft) samt alle FIR’s bestyrelsesmedlemmer. Datoen aftales med borgmesteren og de der kan deltage deltager. Mogens er tovholder.

Når vi ved mere om hvilke politikere der stiller op til valget, så vil vi udvælge dem, der skal inviteres til en paneldebat. Der er vigtigt, at vi er med til at synliggøre de enkelte partiers politik på idrætsområdet.

 

 1. Nordea sportspris

Sidst orienterede Lars om, at Annie fra Nordea Farum havde givet tilsagn til at vi kunne gå tilbage til individuelle overrækkelser, hvilket vi straks gik i gang med at planlægge. Da Peder drøftede en dato med Thomas fra Værløse, mente han at det var aftalt, at vi skulle fortsætte med 2 årlige arrangementer. Lars kæmper for at få et møde på plads med de to Nordea folk, så vi kan træffe en beslutning. I hører nærmere.

 

MEN vi skal stadig arbejde for at få gode kandidater. Alle prøver at prikke til de foreninger de kender. Det skal slås fast, at priserne uddeles til frivillige i foreningerne. Dvs. folk der ikke tjener til livets ophold gennem at arbejde for en forening. Det er i den sammenhæng uden betydning, hvis en dygtig ungdomstræner eller svømmeinstruktør får en vis betaling for deres arbejde. Så længe der fortsat er en væsentlig del af frivillig indsats i dette.

 

Det blev aftalt, at Lars udarbejder et indstillingsskema, der udsendes til foreningerne, så de kan vælge bare at udfylde et skema eller bare at sende en mail til lks3520@gmail.com med en argumentation for hvorfor denne frivillige skal have en pris. Der udsendes en foreningsmail med en kort intro samt det nævnte skema, så snart det er klar.

 

 1. Ny hal – status og følgegruppe

Som alle ved, så valgte politikerne i KFIU ikke at træffe en beslutning om den nye hals placering, men i stedet atter at lave en høring hos FIR! Set fra FIR’s bestyrelses side kan det lige en flok politikere, der har ryggrad til at træffe en beslutning. Det kan have sammenhæng til et kommende valg, hvor en lokal politiker ikke ønsker at blive upopulær hos visse vælgere. Så er det lettere at prøve at tørre beslutningen af på FIR.

 

Politikerne har bedt FIR om at lave en høring blandt FIR’s medlemmer, og derefter komme med vores indstilling vedr. placeringen. FIR vil naturligvis bede foreningerne om atter at svare på emnet, men det er fortsat FIR’s vurdering, at beslutningen skal træffes baseret på en seriøs vurdering af en række konkrete kriterier, foretaget af et uvildigt firma. På den måde kommer vi ud over, at der kan være alle mulige, ofte følelsesmæssige, argumenter for at placere den nye hal, lige der hvor man selv finder det praktisk. Men politikernes arbejde er netop at tage de store briller på, at træffe gode og langsigtede beslutninger baseret på ordentlige fakta.

 

Politikerne har også bedt følgegruppen vedr. den nye hal om et høringssvar. P.t. består følgegruppen af to deltagere fra FIR(Poul og Lars) samt en fra aftenskolerne(Alice). Lars kontakter Alice for at høre aftenskolerne om deres vurderinger af placering af hallen. På det grundlag vil vi lave et høringssvar fra følgegruppen også. Det kunne være sandsynligt, at det kunne komme til at ligne FIR’s meget.

 

Det FIR vil gøre er:

–          Udsende høringsmaterialet til foreningerne og bede dem sende et svar på hvor den nye hal burde placeres, og en argumentation for dette. Input fra foreningerne skal være Peder i hænde snest den 28. juni, så FIR kan udarbejde det endelige høringssvar.

–          Skrive til KFIU og endnu en gang opfordre dem til at igangsætte en uvildig analyse, så de kan basere deres beslutning på en faglig valid anbefaling

–          Kontakte Alice fra aftenskolerne, for at tage fat på følgegruppens høring

–          Arrangere en ”kigge på haller dag” efter sommerferien, for at få inspiration til den nye hal. Poul har peget på forskellige muligheder. Planlægges endeligt lige efter sommerferien – gennemføres medio august. Poul er tovholder.

 

 1. Medlemsarrangementer

Poul havde fremsendt sine overvejelser vedr. et arrangement om skoleforliget, når det kommer. Der lægges op til indlæg fra en skoleleder, en politiker tæt på forhandlingerne, lokal idrætsrepræsentant samt en repræsentant fra elevernes organisation. Der tænkes i indlæg med efterfølgende paneldebat, hvor der er en ordstyrer, der både aktiverer salen og panelet.

Der arbejdes videre med dette, så snart vi ved hvad der sker. Indtil videre er Poul tovholder på dette.

 

 1. Prioriteringslisten

Torben, Peder og Lars havde udarbejdet en ny udgave af prioriteringslisten, der blev drøftet. Den er opdelt i 4 grupper markeret med et bogstav: H=høj, L=Lav, S= Skolerelateret (fx vedligehold i en skolesal – ikke idrættens anlægsliste) samt V=Vedligehold, der ikke er en anlægsinvestering.

 

Der var lavet et bud på en endelig prioritering, som der var enighed om at vi fjerner.

 

Der var to justeringer:

–          Der tilføjes en høj prioritets aktivitet: renovering af omklædningsfaciliteter i håndboldhallen i Værløse Hallerne.

–          I punkt 23 om skytteforeningen skal det præciseres, at der skal være forhold, der lever op til lovgivningens krav.

Lars retter listen til og sender ud til FIR’s bestyrelse. Peder sender den endelige liste til alle politikere i KFIU (med kopi til borgmesteren og Peter Rosgaard).

 

 

 1. Information og kommunikation

Forhold omkring referater og åbenhed på hjemmesiden blev drøftet. Tages op på næste møde, hvor vi må undgå for mange gentagelser og politisk snik-snak 😉

 

 1. 5.       3P

Plads, Penge og PR vendt. Enig om at vore medlemsarrangementer skal være med til at give os mere PR blandt foreningerne.

 

 1. 6.       Eventuelt

Ikke noget ført til referat

 

Næste møder

Picnic arrangement i uge 33 – Mogens har bolden

Kigge hal dag – medio august – Poul har bolden

FIR møde den 20. august i Farum

 

 

Mødet slut kl. 18.45

Lars Køster Svendsen