Til stede:  Peder, Mogens, Uffe, Torben, Lars Fraværende: Dorthe, Maria, Kate

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst – orientering og drøftelse:
1. Visionsmøde med politikere
2. Nyt fra arbejdsgrupper: Sparebanden og Folkeoplysningspolitik
3. Frivillig Center
4. Medlemsarrangement – evaluering
4. Økonomi og medlemshvervning
5. Repræsentantskabsmødet 2012
6. Eventuelt
7. Næste møder

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt som ovenfor

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 3) Siden sidst
3.1) Visions møde med politikere Processen sammen med politikergruppen kører som planlagt, og det næste møde er planlagt til 1. marts. Det blev aftalt ved sidste møde, at FIR kontakter DIF for at få en af deres folk ud, for at drøfte hvad der stilles af krav, for at komme i betragtning til prisen som årets idrætskommune. Der er taget kontakt til Martin Borch, DIF, og vi afventer at han vender tilbage med et endeligt tilsagn om at deltage i mødet.

3.2) Sparebanden MDB orienterede om, at der har været arbejdet med en række muligheder. Et for idrætten væsentligt punkt var mulighederne for at foreninger kan overtage driften af anlæg, med de besparelsesmuligheder, der ligger i dette. Desværre havde forvaltningen ikke helt forstået idrættens prioriteringer, hvilket der efterfølgende er gjort opmærksom på. Vi afventer de videre forhandlinger om mulige besparelser, hvor FIRs opgave er at sikre, at besparelser bliver så skånsomme for foreningerne som muligt.

3.2) Folkeoplysningspolitikken Arbejdet er gået i gang – med noget indledende forvirring. Det viser sig, at lovkravet om at lave en FO politik ikke er det eneste der arbejdes med, da det politiske udvalg parallelt har igangsat et tilsvarende arbejde. Det er nu besluttet, at FOU arbejder videre, får besluttet en Folkeoplysningspolitik og lægger den så til det politiske udvalg. Så må vi se, hvad de vil gøre ved det.

3.3)Frivilligcenteret Den 28/2 holder Frivilligcenteret generalforsamling. PSU deltager på vegne af FIR. FIR er blevet opfordret til at prøve, om vi kan finde en idrætsleder, der vil indtræde i centerets bestyrelse. Et par muligheder blev drøftet, og der tages kontakt for at afklare mulighederne.

3.4) Medlemsarrangement – Nytårskur Der var mange positive meldinger på arrangementet. Et godt og varieret program, hvor Leif Mikkelsen præsenterede nogle rigtig spændende tanker om hvordan der stilles krav om kompetenceudvikling og foreningsudvikling, hvis en forening skal have ekstra tilskud fra Team Copenhagen. Han fortalte også, at de selv var blevet overrasket over, at de penge de havde investeret i kompetenceudvikling og foreningsudvikling gav væsentligt mere effekt end de midler der var investeret i at støtte enkelte talenter indenfor deres idræt. Absolut noget som vi også i Furesø kunne arbejde videre med. Næste gang vi laver et tilsvarende arrangement skal vi dog huske at få engageret pressen, så der kommer noget dækning i lokalavisen. Det havde arrangementet fortjent.

Ad 4) Økonomi og medlemshvervning Uffe orienterede om den økonomiske situation p.t. Regnskabet for 2011 er ikke endelig på plads, da revisionen ikke har gennemgået det endnu, men grundet det store overskud på over 30.000 kr fra loppemarkedet, som blev stillet os til rådighed af Kuben Ejendomme på Lånshøj ved flyvestationen, får vi et rigtig godt resultat. Det endelige regnskab præsenteres på repræsentantskabsmødet den 22. marts i VIP loungen i Farum Arena. Der er ingen nye medlemmer tilgået siden sidst. Der arbejdes fortsat på at sikre, at flest mulige idrætsforeninger vil være en del af fællesskabet. Vi har desværre oplevet at nogle foreninger tænker meget kortsigtet og egoistisk, og stiller spørgsmål som ”hvad har FIR gjort for min forening i år?”. Hvis foreninger agerer sådan, for at retfærdiggøre et medlemskab til 200 kr. om året, så har de pågældende foreninger ikke forstået sammenhængene i det idrætspolitiske arbejde der gøres. PSU vil adressere FIRs rolle og resultater på repræsentantskabsmødet.

Ad 5) Repræsentantskabsmødet 22. marts 2012 kl. 19.00 i Farum Arena, VIP Loungen PSU havde udarbejdet diverse materialer til brug for mødet den 22. marts. Indkaldelse, Dagsorden etc. Materialerne blev gennemgået, og enkelte småjusteringer blev aftalt. Indkaldelse til mødet, formandens beretning samt kopi af regnskabet udsendes af PSU til foreningerne. Der blev drøftet valg til bestyrelsen, og bestyrelsen vil undersøge endeligt, om alle er villige til genvalg. Der skal vælges en ny revisor, men der satses på, at revisorsuppleanten vil påtage sig den rolle. PSU sørger for sammen med Uffe at opdatere medlemslisten og listen med hvilke foreninger, der har hvor mange stemmer på mødet. Det skal være parat til registrering ved ankomsten, så det korrekte antal stemmesedler udleveres jf. FIRs vedtægter. Bestyrelsen mødes 45 minutter før mødet.

Ad 6) Eventuelt Lars orienterede om, at Fritidsvejlederne har nogle udfordringer med at kunne støtte de børn, der kommer ud i foreningerne med hjælp fra Fritidsvejledningen. De har nogle gange ikke råd til at anskaffe en ketcher, håndboldsko eller lignende. FIR laver en ansøgning til FOUs initiativpulje om 25.000 kr. til etablering af en ”Grej bank”, hvor der kan anskaffes ketsjere o.l. til de børn, der har behov for hjælp. Hvis de stopper afleveres det lånte udstyr tilbage til Grejbanken, der kan udlåne det til en anden. På lidt længere sigt arbejdes der med at få etableret en funding via virksomhederne i Furesø Erhvervsforening, der på den måde kan hjælpe, og samtidig demonstrere deres sociale ansvarlighed. Det er bestemt moderne at kunne vise, at man gør en indsats lokalt for udsatte børn og unge. De nævnte midler fra FOU skal derfor betragtes som et godt udgangspunkt. Lars laver udkast til ansøgning, som PSU og MDB lige kigger igennem, så den er i orden inden den sendes til FOU.

Ad 7) Næste møder aftales ved repræsentantskabsmødet.

Mødet slut 19.45.
Ref: Lars Køster Svendsen