Til stede:           Peder, Mogens, Uffe, Torben, Gitte, Henning, Lars

Fraværende:   Dorthe, Maria

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Konstituering
 4. Forretningsorden – behandling af udkast
 5. Siden sidst – orientering og drøftelse:
  1. Repræsentantskabsmødet – evaluering
  2. Visionsarbejdet  med politikere
  3. FOU – og seneste nyt om Folkeoplysningspolitikken
  4. NordeaFonden – Furesø Sportspris
  5. Projekt Ledige Hænder
  6. Løse ender
  7. Økonomi og medlemshvervning
  8. Fokusområder: Plads, Penge og  PR
  9. Eventuelt
  10. Næste møder

Ad 1)  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt som ovenfor. Punkt 5.5 blev tilføjet på mødet.

 

Ad 2)  Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt.

 

Ad 3)  Konstituering

Da formand og kasserer er direkte valgt skulle bestyrelsen konstituere sig med en næstformand og en sekretær. I lighed med sidste år blev Mogens Daniel Bruun valgt til næstformand og Lars Køster Svendsen til sekretær. Formanden opdaterer hjemmesiden i overensstemmelse med valget. Maria Fynbo er udtrådt af Værløse Svømmeklubs bestyrelse, men er fortsat medlem af klubben og derfor også fortsat medlem af FIR’s bestyrelse.

Ad 4) Forretningsorden – behandling af udkast

Formanden havde udsendt et udkast til opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Udkastet blev kommenteret, og der var enighed om, at det i udkastet angivne § 3.3 skulle udgå, da vi reelt ikke har nedsat udvalg med formelt udpegede formænd. Med den rettelse blev forretningsordenen vedtaget. Formanden opdaterer den endelige forretningsorden.

 

Ad 5) Siden sidst

1) Repræsentantskabsmødet – evaluering

Der var i bestyrelsen enighed om, at det var et godt møde. Ikke mindst var det en meget positiv oplevelse, at borgmesteren holdt et indlæg og var klar til en god og åben debat om forskellige forhold på idrætsområdet. Vi kunne alle tænke os et større fremmøde, men de der ikke kom, gik glip af en god debat.

Efterfølgende fulgte borgmesteren op på debatten ved at afholde et møde, hvor han inviterede repræsentanter fra FIR til en drøftelse om silotænkning, udfordringer vedr. faciliteter på skoleområdet etc. Derfor var forvaltningscheferne for skoleområdet og idrætsområdet også inviteret. Der var en god debat hvor en række konkrete eksempler på forhold, hvor et bedre samspil mellem skoler/institutioner, idrætsforvaltning og foreninger kunne forbedres. Der var en fælles enighed om, at der skulle tages fat på disse områder.

Efterfølgende er der kommet et tilbud om, at FIR jævnligt kunne mødes med forvaltningschefen i Idrætsforvaltningen (med mere) Peter Rosgaard og evt. medarbejdere fra forvaltningen for at forebygge problemstillinger. Bestyrelsen var enig om, at det var en god ide, hvorfor Peter R bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde. Lars indkalder ham. Vi benytter lejligheden til at følge op på de ting, som blev drøftet på det førnævnte møde.

 

2)  Visions møde med politikere

De nye medlemmer i bestyrelsen fik en orientering om det arbejde, som FIR har igangsat sammen med et antal byrådspolitikere. Fokus er på, hvordan vi sammen kommer fra nogle interessante visioner til konkrete handlinger. Det er oplevelsen, at FIR gennem dette arbejde er blevet accepteret som idrættens talerør, og dem der kan diskuteres idrætspolitik med på vegne af foreningerne.

 

3) FOU og seneste nyt om folkeoplysningspolitikken

Arbejdet er gået i gang, og den 14. maj blev der afholdt et dialogmøde, hvor et udkast til politikken blev drøftet. Der var en del deltagere ved mødet, hvor 4 inviterede repræsentanter fra idrætten, kulturen, aftenskolerne og spejderne kort gav deres vurdering af det udkast der forelå. Generelt for de fire indlæg var et ønske om at det blev kortere, skarpere og mere forpligtende. Der blev også drøftet tværgående emner som uddannelse, samarbejde på tværs og faciliteter.

Der er nu to udfordringer: skrivegruppen skal søge at efterleve ønskerne til politikken, og samtidig skal det hænge sammen med hvad politikerne ønsker. I den sidste ende skal politikken jo godkendes i både KFIU, Økonomiudvalg og Byråd (sig ikke at de ikke er grundigeJ)

 

Sparebanden er fortsat i gang. Et af de vigtige temaer er fortsat, om der kan spares penge på at foreningerne overtager driften af faciliteterne fra kommunen. Filosofien er, at når det er foreningerne selv der står for driften, så er der mere motivation til at passe på tingene, og til at finde omkostningsbevidste løsninger. I princippet kan besparelsen ende med også at give økonomisk frirum til forbedringer eller nye aktiviteter. Mogens arbejder videre.

 

4) Nordeafonden og sportsprisen

Lars orienterede om, at Nordea endnu ikke har fået bevilget penge fra NordeaFonden til sportspriserne. Vi forventer at det er en formssag, men afventer endelige beslutninger inden der sættes prisoverrækkelser i gang.

Der blev opfordret til at alle foreninger tænker på hvem de synes skal have en anerkendelse for deres frivillige arbejde. Indstillinger kan sendes til sekretæren på lks3520@gmail.com.

5) Projekt Ledige hænder

Henning orienterede om, at Frivilligcenteret havde søgt og fået penge fra beskæftigelsesministeriet til at igangsætte projektet, der varer 1½ år. Det skal aktivere førtidspensionister, der bl.a. skal bemande et foreningssekretariat, der kan hjælpe foreningerne med en række praktiske ting. Samtidig uddannes deltagerne til at kunne varetage opgaver ude i foreningerne som webmaster, kasserer etc.  FIR bakker op om projektet, og Peder går ind i den følgegruppe, der er nedsat til projektet. Projektet forventes at kunne gå i gang med at støtte foreningerne fra årsskiftet.

6) Løse ender

Der var ingen løse ender, som ikke var taget op.

Ad 6)  Økonomi og medlemshvervning

Uffe orienterede om at der ikke var til eller afgange i medlemsskaren siden sidst. Økonomien er fortsat fornuftig. Siden sidst var der kommet et tilskud på 25.000 kr. fra kommunen(FOU). Det er de midler FIR har søgt til en ”grejbank” til at støtte op om Furesø Fritidsvejledning. Alle indtægter og udgifter føres på en separat konto, så vi hele tiden har styr på hvor meget der trækkes på disse midler.

Lars mente at han havde set, at Kulturelt Samråd årligt får et beløb på ca. 20.000 kr. fra kommunen. Mogens undersøger dette, for i givet fald at undersøge hvordan FIR kan få et tilsvarende beløb.

Ad 7) Fokuspunkter: Plads, penge og PR

Bestyrelsen drøftede kort, om det fortsat er de fokuspunkter, som vi skal arbejde for. Som udgangspunkt var der nok enighed om, at faciliteter og foreningernes økonomi fortsat vil være kerneopgaver for FIR, men der var enighed om, at vi på næste møde vil debattere fokuspunkter fremadrettet.

Ad 8)  Eventuelt

Peder orienterede om, at Hareskov Badminton havde klager over, at Hareskov Håndbold havde søgt og fået faste lokaler i Hareskovhallen, på tidspunkter hvor badminton normalt har haft tider. Beslutninger er truffet på baggrund af de regler der ligger for lokalefordeling, hvor hold for børn og unge prioriteres før voksne. Specielt i ”prime time” dvs. før kl. 20.

I realiteten er det en prioritering, der altid har været, men det er kun i de situationer, hvor foreningerne ikke selv har kunnet finde en lokal løsning, at der har været behov for at anvende de fastlagte prioriteringsregler. Det forventes, at der kan komme andre ”sager” af den karakter. Men det kan måske være med til at synliggøre et muligt facilitetsproblem i Farum Syd. Og i disse situationer er der et klart grundlag for en beslutning i retningslinjerne vedr. lokalefordeling.

 

Peder havde købt et par flasker vin og en buket blomster til Dorthe i anledning af hendes 50 års dag. Desværre var hun syg, men Lars kørte forbi med gaven til hende, som hun blev glad for.

 

Ad 9) Kommende møder

Følgende bestyrelsesmøder for resten af året blev planlagt:

21. juni i Farum Arena,

13. august i Værløse,

9. oktober i Farum Arena og

6. december i Værløse (julefrokost).

Alle møder starter kl. 17.00. På mødet 21. juni inviteres Peter Rosgaard med fra kl. 17. Han forventes at være der i 30-45 minutter.

 

Mødet slut 20.15.

Ref: Lars Køster Svendsen