Til stede:           Peder, Mogens, Torben, Gitte, Annette, Lars
Afbud:               Henning, Dorthe

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af seneste referat
  3. Siden sidst
  4. Igangværende aktiviteter
  5. Repræsentantskabsmøde 31. marts 2014, inkl. regnskab etc.
  6. Plads, Penge, PR
  7. Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 2) Godkendt af referat

Seneste ordinære bestyrelsesmøde var i oktober 2013, og referatet ligger på hjemmesiden. Siden da har der været holdt et enkelt møde i bestyrelsen i december, som var et planlægningsmøde vedr. nytårskuren, valget til Folkeoplysningsudvalget og vores initiativer vedr. skolereformen. Der blev ikke lavet et egentligt referat fra det møde. Det seneste referat er godkendt.

Ad 3) Siden sidst

Valg til Folkeoplysningsudvalget (FOU):  FOU har 4 repræsentanter valgt fra idrætten. Der blev gennemført et valgmøde den 23. januar 2014. Der var et stort fremmøde fra idrætten, og fra FIR bestyrelsen opstillede: Mogens, Dorthe, Peder, Henning og Lars. Der var store drøftelser om ligestillingsspørgsmålet, hvor der var beskrevet en regel om, at der skal opstilles og helst også vælges ligelige med kvinder og mænd. Det blev taget meget bogstaveligt i idrættens gruppe, hvor de to kvinder der stillede op blev valgt.

Efter valget var gennemført var resultatet, at følgende blev valgt til at repræsentere idrættens interesser i FOU: Mogens Daniel Bruun fra Værløse IF/Værløse Badminton og FIR (der efterfølgende er blevet næstformand i FOU), Dorthe Østergaard fra Farum Gymnastik og FIR, Anne Gram Nielsen fra Skiklubben Hareskov og Lars Køster Svendsen fra Farum Håndbold Forening og FIR. Endvidere blev følgende fra FIR valgt som suppleanter til FOU: Peder Sundgaard, Værløse Gymnastik og Henning Gade fra Farum Volleyball.

FIR’s Nytårskur:  Der deltog ca. 40 medlemsrepræsentanter til Nytårskuren og endvidere mødte der i løbet af aftenen 5-6 byrådsmedlemmer op til arrangementet. Anja Andersen holdt er rigtig godt foredrag, hvor hun fortalte om sin personlige udvikling gennem de senere år, hvor hun har bevæget sig fra den lidt hysteriske og emotionelle personlighed, til en mere afbalanceret type, der er mere parat til at give anerkendelse og give råderum til sine omgivelser. Hun arbejder nu i et coaching firma, der laver ledertræning, og har sideløbende også en ungt seniorhold på Fyn, hvor hun praktiserer sine meget radikale tanker om at give spillerne mest mulig frihed til selv at lægge taktik og fokusere på egen udvikling.

Derefter fortalte Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, om visionerne for idrætsområdet i de kommende 4 år. Et centralt budskab var at fokus nu bliver på hvordan der med omtanke kan investeres i idrætten, med en vision om senest 2017 at kunne blive Årets Idrætskommune. Meget tilfredsstillende for FIR, der reelt har formuleret visionen sammen med politikerne.

Vi havde dog ønsket os at flere foreningsrepræsentanter var mødt op. Lidt selvransagelse var, at vi skulle have været tidligere ude med datoen, men med valget af Anja A som foredragsholder var vi afhængig af hendes kalender, som hun desværre var lidt langsommelig med at orientere os om. Men vi skal være tidligt ude med disse arrangementer.

Livsstilsmesse i Farum Arena: På opfordring fra Kommunen havde FIR 2 repræsentanter med på kommunens stand i et par timer søndag eftermiddag. Der var reelt ikke mange, der kom for at spørge til idræt, men vi viste flaget og fik også talt med forskellige medarbejdere fra kommunen.

Ad 4) Igangværende aktiviteter

Ny Hal i Værløse: Efter FOU midt i 2013 godkendte en følgegruppe i processen bestående af Poul Rasmussen og Lars Køster Svendsen, valgt af FIR, og Alice Christoffersen valgt af voksenundervisningen, har der ingen aktivitet været. Men den har nu holdt 2 møder, og den 9. marts skal der holdes en workshop med arkitekterne, kommunens folk i projektet samt følgegruppen.

Skolereformen: Skolereformen er en meget stor udfordring for både skolerne i Furesø og for det foreningsliv, der skal samarbejde i en eller anden udstrækning. Formålet er, at skolerne skal åbne sig overfor det omgivne samfund, men hvor langt de enkelte skoler vil gå, der er et stort spørgsmål.

FIR har også her bidraget aktivt til processen i kommunen, og der vil inden længe blive åbnet for en hjemmeside, hvor de enkelte foreninger kan skrive deres ”tilbud” til skolerne ind. Da ingen endnu ved, hvordan skolerne vælger at implementere skolereformen, så ved vi heller ikke, om det vil få en negativ indflydelse eller muligvis en positiv indflydelse på foreningerne.  FIR kan frygte, at foreninger med meget aktivitet for børn i tidsrummet 14-16 vil blive ramt hårdt, hvis børnene holdes på skolen til kl. 16, men vi følger det tæt.

Visionsarbejdet: Vi skal videre med arbejdet. Mogens tager kontakt til borgmesterens sekretær, for at koordinere hvornår vi kan lave et møde. Vi talte om at lave et uformelt picnic møde med borgmesteren og det politiske udvalg.  Derefter kan vi komme i gang med det konkrete arbejde.

Ad 5) Repræsentantskabsmødet den 31. marts kl. 19.00. Peder havde forberedt en dagsorden og en beretning. Beretningen udsendes til foreningerne ca. to uger før repræsentantskabsmødet. Vi gennemgik dagsordenens punkter, og planlagde hvad der skulle gøres. Peder Sundgaard har meddelt, at han trækker sig ud af FIR’s bestyrelse, efter 8 år som formand (siden FIR blev stiftet), for at hellige sig arbejdet som kasserer i Værløse Gymnastikforening.

FIR’s bestyrelse var enige om en kandidat til ny formand, som bestyrelsen indstiller til repræsen-tantskabsmødet. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant, der deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod.

Bestyrelsen vil tage kontakt til diverse foreninger, for at finde egnede kandidater til bestyrelsen. Foreninger der har mulige emner til at arbejde for idrætten i kommunen, er velkomne til at orientere Peder Sundgaard om mulige kandidater.

På mødet vil der ud over det formelle repræsentantskabsmøde være to aktuelle og spændende indlæg.

Skolereformen: Centerchef Per Udesen har givet tilsagn om at komme og give en status på implementeringen af skolereformen i Furesø. Vi håber at der skal nyt næsten hver dag, hvorfor en status ultimo marts, kan være meget gavnlig. Der er mulighed for at diskutere emnet på mødet. Vi håber også, at der vil være politikere fra både idrætsudvalget og skoleudvalget til stede, der kan bidrage i diskussionerne.

Ny bevægelseshal i Værløse:  Arbejdet er i gang, og det der sker lige nu er det arkitekterne kalder ”programmeringen”. På almindeligt sprog betyder det: Hvor skal hallen konkret placeres, og hvilke funktioner skal den indeholde fx rumstørrelser, særlige funktioner, sammenhæng til eksisterende hal etc.

Programmeringen ligger til grund for, at der efterfølgende er nogle arkitekter, der så skal tegne de endelige skitser til selve hallens udseende og funktioner.

Det forventes, at arbejdsgruppen for projektet vil være så langt, at man kan præsentere forslag til placering og 3D model for hvordan en sådan hal kunne se ud. Det vil arkitekterne komme og præsentere. Samtidig vil der kunne orienteres om den videre proces, herunder hvordan følgegruppen vil blive udvidet med repræsentanter for nogle af de foreninger, der kunne blive brugere i den kommende hal.

Så vi opfordrer alle medlemmer til at komme og deltage i repræsentantskabsmødet, og dels være med til at vælge ny bestyrelse og dels møre mere om disse to meget vigtige projekter for idrætten i kommunen.

 

Ad 6) Plads, Penge og PR

Lars bragte 3 små projekter på banen, som kunne være aktiviteter for FIR i 2014:

Udvikling af et FIR logo: Mogens har tidligere foreslået, at vi skulle tænke på at lave et egentligt logo for FIR. Der var enighed om, at det er en god ide, og Lars foreslog, at vi skulle finde et lokalt firma, der kan hjælpe os med projektet for en rimelig omkostning. Der var enighed om dette.

Udarbejdelse af en idræts brochure: Der er ikke nogen samlet præsentation af idrætten i byen. Ideen er, at der er en brochure der dels er i et trykt format, og dels i et elektronisk format.  Den trykte kan lægges i den velkomstpakke, som nye borgere får fra kommunen, og samtidig kan en elektronisk version lægges på både kommunens og FIR’s hjemmeside.

Det blev foreslået, at vi kontakter frivilligcenteret, der har en 100 meter mester i design/layout. Der var enighed om dette.

App’en Mit Furesø: På standen ved livsstilmessen stod Annette og Lars og talte kiggede på app’en Mit Furesø. Ud over den grundlæggende ide med at være et sted for events indenfor kultur og idræt, så er det også et sted med en masse informationer om fx idrætsfaciliteter etc. Vi kunne godt ønske os, at der er links direkte til idrætsforeningernes hjemmesider fra app’en, i stedet for bare at nævne, at der i en hal dyrkes badminton, håndbold etc.

Der var også enighed om at forfølge denne ide.

Ad 7) Eventuelt

Intet

 

Næste møde er forud for repræsentantskabsmødet den 31. marts 2014