Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet godkendt. Det blev i forbindelse med referatet konstateret, at Jacob Hermansen fortsat ikke har styr på administrationen af Farum Arena, med uheldige dobbeltbookninger og ressourcespild til følge. Foreningerne opfordres til fortsat at skrive til Jacob med kopi til Peter Rosgaard, så problemer med dårlig administration af Farum Arena forbliver synlige.

3. Siden sidst

a. Visionsarbejdet i den politiske gruppe

Der er møde med den politiske gruppe den 19. februar. Alle deltager med undtagelse af Nick A og Lars KS.

FIR har udsendt oplæg vedr. handlingsplaner for idrætsarbejdet i de kommende år, som skal diskuteres. FIR forbereder dagsordenen sammen med Martin Borch fra DIF. Ønsket er at vi sammen med politikerne i byrådet kan prioritere hvordan vi i de kommende år skal investere tid og ressourcer i at forfølge de mål, som der bliver enighed om.

b. FOU møder

FOU havde lige holdt møde uden de store udfordringer. Mogens og Peder nævnte bl.a. at der er nedsat ét lokalefordelingsudvalg, der skal tage stilling til hele lokalefordelingskabalen (skoler, idræt etc.). Der blev nævnt et forhold om lokaler mellem en kampsportforening og en selvforsvars forening i Værløse, der begge har behov for lokaler. Her må lokalefordelingsudvalget tage stilling, når de enkelte foreningers ønsker er indkommet her i februar måned.

Der blev også drøftet lejrtilskuddet, der normalt kun gives ved lejre udenfor kommunen og af mindst to døgns varighed. 2 gange har FOU dispenseret fra hovedreglen – begge gange til ansøgninger fra spejdere. Der er enighed om, at hvis en idrætsforening har et arrangement lokalt i kommunen, som der med god fornuft burde søges dispensation for reglen på, så bør det prøves af. I øvrigt blev det også drøftet, at taksten på 25 kr. pr. deltager pr. døgn har været fast i mange år, og at der burde reguleres op til fx 40 eller 50 kr.

Et par nye foreninger er godkendt som folkeoplysende foreninger, mens en ansøgning blev afvist.

Nick Allentoft er udtrådt af FOU og Kurt Borch er indtrådt i stedet. Yderligere information i FOU’s referater.

c. NordeaFonden – Furesø Sportspris – den forsinkede uddeling

Der kommer inden længe til at ske overrækkelse af den sidste pris for 2012, der ikke kunne nås i december måned. De involverede parter, Nordea, lokalavisen og FIR’s bestyrelse bliver informeret, når datoen er på plads.

Lars orienterede om, at der for 2013 er indkommet én indstilling til priserne. Der gøres reklame for at indstille kandidater på nytårskuren i februar. Lars vil også tale med Helene på Lokalavisen om at lave en artikel om prisindstillinger i avisen inden længe. Tilsvarende vil vi gerne have yderligere en artikel, der skal have fokus på de muligheder NordeaFonden i øvrigt har for at støtte de lokale foreninger.

Det blev drøftet, om vi fremover skal satse på individuelle prisoverrækkelser lokalt hvor prismodtageren fungerer i det daglige, i stedet for at samle sammen til 1-2 større arrangementer. Der er kvaliteter i begge modeller. Det blev aftalt, at Lars og Peder tager det op med Nordea direktørerne inden årets uddelinger.

 

d. Nytårskur – hvad mangler vi at få styr på

Der er udsendt invitation til Nytårskur i Farum Arena den 5. februar, hvor Kasper Hjulmann fra FC Nordsjælland kommer og fortæller om arbejdet med at udvikle holdet og klubben frem til 2 pokaltitler og ikke mindst mesterskabet og Champions League. Det bliver en spændende aften, hvor FIR er vært med lidt forfriskninger og tid til netværk og samtale mellem de mange foreningsledere. Vi opfordrer alle foreninger til at sende deltagere til arrangementet.

FHF´s cafe står for det praktiske med forplejningen. Bestyrelsen mødes 18.30 for lige at gøre lokalet klar og afstemt de sidste småting.

e. Lokaler på Flyvestationen

Peder orienterede om, at der var flere foreninger der har taget kontakt vedr. interesse for at bruge lokaler på flyvestationen til idrætsformål. Bl.a. blev det nævnt, at petanque klubben i Jonstrup har en ide om at lave et nationalt indendørs petanquecenter, RulNord vil gerne lave et rulleskøjtecenter i en hangar og flere andre foreninger har ideer. Peder holder møde med foreningerne og med initiativtageren Per K. Nielsen fra byrådet. Derfra trækker FIR sig ud af processen.

 

4. Medlemshvervning og økonomi

Uffe orienterede om, at en af de fire klubber, der ikke havde betalt kontingent, nu har betalt. Det er Farum Squashklub, så nu mangler der kun 3 foreninger. Der gøres en indsats for at få de sidste med: Furesø BTK, Farum Skytteforening samt Kano og kajakklubben Nord.

 

5. Eventuelt

FIR repræsentantskabsmøde den 21.3: Peder huskede på, at vi skal finde en kandidat til ”Du gør en forskel prisen” som FIR og DGI uddeler sammen.

Der blev orienteret om, at kommunen er interesseret i at lave en parcour-aktivitet i Furesø, med instruktører, parcour bane etc. Begge gymnastikforeninger har instruktører, og projektet skulle sættes i søen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Torben havde medbragt en artikel fra Berlingske Tidende, hvor overskriften var: ”Penge til frivilligt arbejde ender i kommunekasserne”.  Der er fokus på de såkaldte §18 midler, hvor kommunerne får bloktilskud til finansiering af frivilligt socialt arbejde.

 I toppen af listen ligger Fanø Kommune, der i 2011 fik et bloktilskud på 72.000 kr., men anvendte 168.000 kr. til formålet. Men også store kommuner som Kolding (nr 2 på listen) kan finde ud af at støtte det frivillige sociale arbejde. De fik et bloktilskud på 2,4 mio. kr. men anvendte 5,3 mio. kr i 2011.

Helt i bunden – nr. 4 fra den dårlige ende finder man Furesø Kommune, der i 2011 modtog et bloktilskud på 924.000 kr. men kun anvendte 24% af dette – 218.000 kr – til formålet. Det er bl.a. årsagen til, at et gymnastikhold for overvægtige børn hos Farum Gymnastikforening måtte lukkes, fordi ”der ikke var penge til det”. Det viser sig nu, at det var fordi kommunen prioriterede kun at anvende 24% af midlerne til formålet, og ikke fordi der ikke var behov for flere midler til formålet i kommunen.

Det blev nævnt fra et medlem, at der i dag er meget bøvl med at få lavet ændringer af fx en foreningskasserer, da der stilles stadig større krav fra bankerne til dokumentation etc. En forening havde oplevet en meget lille grad af fleksibilitet fra Danske bank i Farum, mens andre havde oplevet at Danske Bank i Værløse var meget serviceorienterede i disse situationer. Tilsvarende havde foreninger haft gode oplevelser i Nordea Farum, mens der tilsvarende havde været bøvl i Nordea Værløse. Efter en dialog blev det konstateret, at der nok var tale om personlige tilgange i bankerne end deres formelle regler, der havde betydning. Og i øvrigt er det naturligvis vigtigt, at der stilles krav om ordentlig dokumentation for oprettelse af en ny kasserer i en forening, da der ellers er en risiko for, at ”forkerte” personer pludselig har adgang til foreningsmidler.

 

Næste møder:

5. februar kl. 19.30 (Nyrtårskur) i Farum Arena

18. februar kl. 19-21 i Værløse

21. marts i Farum (Repræsentantskabsmøde). Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til mad og endelig planlægning. Mødet startes kl. 19.00