Til stede:             Peder, Mogens, Uffe, Torben, Maria, Lars

Afbud:                 Tom, Dorthe og Kate

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden – ekstra punkter tages på hvis du har nogen

Under Siden sidst blev der lagt et separat emne: Nordea prisen ind. Blev så ikke behandlet under 3P fokuspunkterne.

Punktet FritidsCenteret var rettelig FrivilligCenteret.

 

Ad 2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Seneste møde var et meget kort møde før prisuddelingen i FTK. Sekretæren kom lidt senere, og der blev ikke skrevet referat af mødet. Det blev accepteret af bestyrelsen. Fra mødet kan oplyses, at vi drøftede vore oplevelser fra picnick-mødet med det politiske udvalg, og snakkede om, hvordan vi får grebet det videre arbejde med visioner for idrætsområdet an.

 

Ad 3: Siden sidst – Orientering og drøftelse:

Arbejdsgruppe om lokaler

Afholdt 3 møder om lokalefordeling – faste bookinger og arrangementer. Spørgsmål om principper for fordeling, der ofte er et spørgsmål om et valg mellem pest og kolera. Men hellere have fastlagt nogle principper og regler, som alle kan forholde sig til, frem for at det er op til de enkelte faciliteter, og afhængig af hvem der har de bedste kontakter i systemet. Forventer et endeligt oplæg tidligt i foråret, til beslutning i FOU.

 

Arbejdsgruppe om Folkeoplysningspolitik

Arbejdsgruppen er lidt på standby. Politikerne ønsker at sikre, at det hænger sammen med andre politikker.

Det er vigtigt at det ikke bare køres igennem hurtigst muligt, men at det bliver seriøst. Arbejdsgruppen har deltaget i et seminar i Idrættens Hus. Det var tydeligt, at Furesø Kommune er en af de mere velfungerende kommuner, der har styr på tingene. Dejligt at opleve, at vi har et godt udgangspunkt, som vi skal bygge videre på. Udgangspunktet er, at en politik formelt skal være på plads 1/1 2012. Det når vi ikke i Furesø, men da der allerede foreligger politikker på alle delområderne betragtes de som gældende samlet, frem til at ny sammenhængende Folkeoplysningspolitik er på plads.

 

Møde om Projekt ”Plads til alle”

Projektleder Claus Jul og Fritidsvejleder Lasse Kirkelund orienterede om projektet ”Plads til alle”, som er et bredt projekt om at få aktiveret forskellige grupper af unge i foreningsarbejdet. Fritidspas er ét element i projektet, hvor der er afsat midler til et antal ”pas”, der reelt er økonomisk hjælp til hel eller delvis betaling af kontingent for en ressourcesvag familie. Ud over de to nævnte er også Sofie Lage Damkjær ansat som fritidsvejleder. De to vejledere er kompetente unge mennesker, hvor Lasse er idrætsuddannet fra KU og Sofie er Socialrådgiver, ud over at de begge er friluftsvejledere.

Det er vigtigt, at vi fra FIR’s side signalerer til idrætsforeningerne i kommunen, at vi opfordrer alle til at se projektet som en mulighed for at støtte svage familier og give deres børn, uanset deres problemer ( fx ADHD diagnoser etc.), en mulighed for at blive inkluderet i det aktive fritidsliv i kommunen. For nogle vil idræt være det rigtige, for andre spejder eller billedkunst. Så det er et bredt projekt, hvor det er vejlederne, der sammen med den enkelte familie og barn skal prøve at finde de muligheder, som fungerer for det enkelte barn.

 

Derfor vil det være godt, hvis foreningerne individuelt kan lade børnene afprøve aktiviteten i en periode, inden der tages stilling til indmeldelse og kontingent, ligesom indmeldelsesgebyrer om muligt bør undlades overfor denne gruppe.

 

Det vil være fritidsvejlederne, der kontakter den enkelte forening direkte i relation til et konkret barn. Deres vej vil typisk være kontakt til formanden, for kort at aftale rammer for et evt. samarbejde fx hvor længe et barn må afprøve aktiviteten, kontingentbetaling, indmeldelsesgebyr, kontakt til træner, orientering om hvad fritidsvejlederne kan tilbyde foreningen etc. Fx vil vejlederne følge tæt op på aktiviteten sammen med træner/instruktør, så der er en løbende dialog. I særlige situationer, kan der også være muligheder for en mere aktiv støtte under aktiviteterne, men det er de emner, som fritidsvejlederne har behov for at drøfte med foreningens ledelse, før aktiviteten startes op. Så en hurtig reaktion når vejlederne kontakter en forening, er vigtig for at få det hele til at fungere. Så snart rammerne er på plads, kan den videre kontakt ske direkte til en træner/instruktør.

 

FIR giver fritidsvejlederne en oversigt over idrætsforeninger og formænd, så de har nogen at henvende sig til. Hvis I i en konkret forening har et særligt bestyrelsesmedlem eller lignende, som I ønsker skal være kontaktperson, så send en mail til Lars Køster Svendsen fra FIR (lks3520@gmail.com), som vil videreformidle informationen. 

 

FIR vil også udsende en nyhedsmail, hvor en mere generel introduktion til projektet medsendes. Vi opfordrer alle foreninger om at strække sig langt, for at hjælpe og støtte fritidsvejlederne i dette projekt, af hensyn til de børn, der kan få meget glæde af en aktiv hverdag.  

 

Møde om Farum Arena og dennes brug

Den 6. oktober havde Dorthe, Peder og Lars møde med Peter Rosgaard om de udfordringer der er, i relation til WTA og de tre uger hallen er lukket pga. tennisturneringen. Det er en konstatering, at kommunen har lavet en aftale om at turneringen ligger i Farum Arena i de kommende år. Det handler nu om, at foreningerne og kommunen sammen får det gennemført, med så få gener som muligt.

Kommunen har lovet at tage vide hensyn til de foreninger der i dagligdagen bruger Arenaen, så der kan findes alternativ træningstid i andre haller i kommunen. Det er vigtigt at de berørte foreninger snarest muligt tager kontakt til kommunen (Peter Rosgaard) for at få en dialog om reelle behov for træningsfaciliteter under tennisturneringen.

Det skal også understreges, at foreninger i andre faciliteter kan blive berørt, ved at kommunen beder dem om at frigive noget af den normale træningstid, så foreninger fra Arenaen kan låne tid andre steder. FIR opfordrer alle til at tænke positivt, og hjælpe hinanden med at få det til at fungere.

Alt tyder på, at i perioden 2012 – 2015 vil turneringen være placeret i sidste uge af marts og de 2 første uger af april. Det betyder, at i 2012 og 2013 vil en del af perioden være dækket af påsken, mens det i 2014 kan give andre problemer, de påsken der ligger i forlængelse af turneringen, hvilket vil betyde 4-5 ugers lukket hal. Men det må vi tage, når 2014 nærmer sig.

 

 

Arbejdsgruppe om Visioner

Den lille arbejdsgruppe med Peder, Mogens og Lars har udarbejdet en tilpasset version af visionerne for idrætten, baseret på det arbejde, der blev lavet på FOU seminaret. Formålet er, at FIR tager initiativ til at en gruppe af gode mennesker (politikere og rep. fra FIR) sætter sig sammen og kvalificerer visionerne, og får dem transformeret til en mere konkret handlingsplan.

FIR inviterer Ole Bondo Christensen, Helle Katrine Møller, Preben Pettersson, Jane Isdal, Nick Allentoft og Eigil Hulgaard fra Byrådet. Fra FIR indgår Peder, Mogens, Torben og Lars. 

 

It systemer i idrætsforeninger

Som opfølgning på at Foreningspakken ikke fremadrettet understøttes, er der igangsat et arbejde med at se på alternativer. Det har været lidt nedprioriteret, men Jeanet og Henning har været i gang. Peder følger op, så vi får noget konkret frem til næste møde.

 

Brug af Frivillig Center Furesø

Henning Gade kæmper en hård (og ensom) kamp, for at få centeret op at stå. FIR vil gerne bakke op om dette, og opfordrer foreninger til at overveje at melde sig ind. Hvis FIR kan melde sig ind som organisation (ikke på vegne af foreningerne) gør vi det, for at signalere opbakningen.  

 

Næste step er at hjælpe med at konkretisere hvad Frivilligcenteret kan hjælpe foreningerne med. Noget af det der kan komme på tale er:

  • Hjælp til at finde frivillige, der gerne vil gøre en indsats enten ad hoc eller på mere fast basis. Mangler I fx en kasserer, kan det være at Henning har kontakt til en efterlønner med tid, som her en regnskabsbaggrund fra sit professionelle virke.
  • Hjælp til konkrete arrangementer fx FIR skal lave et medlemsarrangement i januar. Kan Frivilligcenteret hjælpe med arrangementet, så FIRs bestyrelse kan aflastes? Har de frivillige, der kan hjælpe?

 

Idrætskonference 12. november

Peder, Lars og Kate deltager fra Furesø Kommune

 

Idrætsbladet & kurser fra IRH

Peder husker bare på, at der er mange gode tilbud om kurser og arrangementer, der er målrettet til vore idrætsforeninger. Benyt jer af mulighederne. De er ofte enten gratis eller ganske billige, og der er fortsat mulighed for at søge træner/leder uddannelsesmidler i FOU puljerne. Nyhedsbreve udsendes som fælles mail, når de kommer.

 

Medlemsarrangement

FIR vil gerne lavet et spændende medlemsarrangement, der kunne være et Nytårstaffel i januar måned, med fokus på det at lede foreninger. Et aspekt kunne være det at lede frivillige, hvor det kunne være interessant at få en af forfatterne til en ny bog om ledelse og motivation af frivillige til at komme. Et andet kunne være det mere organisatoriske, hvor vi kunne se tidl. Landstræner i håndbold Leif Mikkelsen som indlægsholder. Han er i dag direktør i Team Copenhagen, der er en kommunal organisation der støtter foreninger, der vil lave elitearbejde. Hans fokus er meget, at når man driver forening, med større eller mindre ambitioner, så skal man have styr på organisering, ressourcer etc. Han kan samtidig fortælle anekdoter fra et langt liv som frivillig leder.

Mogens vil tale med Helle Katrine, om udvalget kan være med til at finansiere foredragsholdere.

Et sådant arrangement kunne samtidig være en mulighed for Larrs og Sofie fra Plads til alle projektet at komme og kort præsentere sig og projektet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

 

Medlemshvervning – nye medlemmer siden sidst

Uffe fremlagde en status på medlemssituationen:

Siden sidst: et nyt medlem, så vi er oppe ca. 45 medlemsforeninger. 4-5 har ikke betalt kontingent, men det satser vi på er forglemmelser. Der er fortsat langt op til samlet set ca. 70 foreninger, men de foreninger der er medlemmer, omfatter over 80% af de aktive medlemmer på idrætsområdet, hvilket indikerer, at de der ikke er meldt ind, primært er mindre foreninger.

 

Nordea Prisen

Lars præsenterede status på indstillinger. Der vil blive uddelt 4 priser ved et arrangement i december. FIR bestyrelsen er enige om indstillingerne. MEN foreningerne opfordres til at komme med indstillinger på relevante kandidater. Det vil typisk være foreningsledere, frivillige eller idrætsudøvere, der har fortjent et klap på skulderen. Der er ingen formkrav til indstillingerne, og hvis en forening er i tvivl, kan de altid tage kontakt til Lars (Tlf: 5094 0842 – mail: lks3520@gmail.com) for at få en dialog om indstillinger, kandidater etc. Vi hjælper gerne med at få det gjort. Det vigtige er at vi sammen med Nordeafonden og de lokale Nordeafilialer kan vise anerkendelse af den indsats og de resultater, der skabes i det frivillige idrætsarbejde i kommunen.

 

Ad 4: Fokusområder: Plads – Penge – PR

3P fokusområderne handlede denne gang meget om, at der nu er lavet et budgetforlig, som betyder, at der er en pulje penge, der kunne komme i spil fx i relation til investeringer i faciliteter eller lignende. Det skal hænge sammen med hvordan idrætsområdet samlet set skal udvikle sig, hvorfor den tidligere nævnte gruppe, der skal se på hvordan visioner kan realiseres, bliver et omdrejningspunkt for FIR i denne sammenhæng.

 

Ad 5: Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt, ud over et tillykke til FCN med deres store sejr over FCK i Parken i aften.

 

Ad 6: Næste møder

Næste møde er 8. december kl. 17.30 i Farum Arena (Håndboldens cafeteria). Bestyrelsen får et stykke mad til mødet.

 

Mødet afsluttet kl. 21.

Lars Køster Svendsen