Til stede: Peder, Mogens, Uffe, Torben, Maria, Kate, Lars

Afbud: Dorthe, Tom

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. Konstituering
 4. Siden sidst
  1. FOU møde + KFIU møde (beslutte picknick)
  2. WTA Task Force
  3. Nordea Sportspris – Nordea Fondens Det Gode Liv prisen
  4. Fritidspas
  5. Repræsentantskabsmødet – evaluering
  6. Medlemshvervning
  7. Fokusområder: Plads, Penge, PR
  8. Eventuelt
  9. Næste møder

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 2: Godkendelse af referat

Referat godkendt

Ad 3: Konstituering

Følgende konstituering blev besluttet:

 • Formand Peder Sundgaard
 • Næstformand Mogens Daniel Bruun
 • Kasserer Uffe Byrnak
 • Sekretær Lars Køster Svendsen
 • Bestyrelsesmedlem Torben Steensgaard
 • Bestyrelsesmedlem Tom Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Maria Fynbo
 • Suppleant Dorthe Østergaard
 • Suppleant Kate Nielsen

 Ad 4: Siden sidst

a)      FOU og KFIU

Peder og Mogens orienterede kort om seneste FOU møde.

Ideen om at gennemføre Pick-nick med det politiske udvalg var der enighed om.  Mogens er driver på arrangementet, og råber om hjælp hos de øvrige efter behov. Arrangementet gennemføres 14. juni ved Furesøbad.

b)      WTA Task Force

Peder orienterede kort i Dorthes fravær (materiale også udsendt) om de forskellige aktiviteter, der har været gennemført i sammenhæng til WTA.

Der blev bl.a. nævnt WTA Løbeklub, Pressemøde i Arena (med meget få fremmødte), Zumba på Bytorvet etc. Initiativerne og det at knytte en aktivitet til WTA’s brand skal opfattes som et tilbud til foreningerne i kommunen, som nogle har taget vel imod, og andre ikke har fundet attraktivt.

Generelt må det nok konkluderes, at det heller ikke i 2011 lykkedes at gøre WTA turneringen til hele kommunens arrangement, med den opbakning som det var ønsket. WTA Task Force forventes at fortsætte også i 2012 med fokus på at gøre det endnu bedre, og med et fokus på at kommunikere ”What’s in it for us” til kommunens foreninger.

c)       Nordea Sportspris

Lars orienterede om status. Tanken er at der laves en prisoverrækkelse lige op til sommerferien, hvor 2 priser fra Værløse og 2 priser fra Farum overrækkes.  De fire der får priser for foråret 2011 er udvalgt. Lars aftaler dato etc. med Nordeafolkene, og vender tilbage til bestyrelsen med nærmere information.

d)      Fritidspas

Lars gav en kort orientering om situationen. Der er ansat 2 fritidsvejledere, som skal drive projektet, med Claus Jul som projektleder.  Det er Sofie, der er 31 år og uddannet socialrådgiver, samt Lasse, der er 33 år med en baggrund fra KU indenfor Idræt og pædagogik. Begge har selv været aktive i diverse idrætsforeninger i deres liv, og har også professionelle erfaringer med relevans for projektet.

Der er nedsat en styregruppe bestående af:

 • Peter Rosgaard, Kultur- og idrætsforvaltningen
 • Thomas Zeeberg, Hareskov Fritidshjem
 • Mette Østfeldt, Udviklingskonsulent i Skoleforvaltningen
 • Charlie Lywood, SSP konsulent
 • Lars Køster Svendsen, FIR

Her ud over er der en forvaltningschefgruppe, der i forhold til projektets drift og sammenhæng til øvrige initiativer i kommunen skal fungere som en administrativ styregruppe. Vi taler om cheferne for Kultur og Idræt, Skole og fritid, Børn og familie, Arbejdsmarked samt Voksen handicap området.

Peter Rosgaard er formand for den gruppe også, så vi sikrer os den nødvendige koordination.

e)      Repræsentantskabsmødet

Generelt tilfredshed med mødet, som vel havde det fremmøde, som der kunne ventes. Der var nogle gode debatter undervejs, som var med til at sætte scenen for det videre arbejde på det idrætspolitiske område i kommunen.

Der var endvidere en kort snak om Frivilligcenteret og Henning Gades præsentation. Det var udmærket, men der skal nok gøres mere fra Hennings side for at få placeret centeret i idrætsforeningernes bevidsthed. Men FIR vil fortsat bakke op om dette arbejde og vil opfordre idrætsledere til at tage sæde i bestyrelsen for Frivilligcentret ved kommende lejlighed.

Ad 5: Medlemshvervning

Der var enighed om, at selv om der fortsat kommer nye medlemmer på baggrund af vores initiativer, så skal vi fortsat arbejde for at vi får alle med. De enkelte bestyrelsesmedlemmer følger op på ”deres” liste, men vi laver ikke en intensiv hvervekampagne lige nu.

Ad 6: Fokuspunkterne 3P

Lige nu skal vi ikke bruge meget energi på dette, men vi skal til stadighed huske politikerne på, at Plads er et centralt element, hvis vi skal have endnu flere til at være aktive. Det er fortsat i kommunens sydlige del, at behovet er størst, da der ikke har været prioriteret på sammen måde som i den nordlige del før kommunesammenlægningen.

Men PR siden skal vi være aktive på. Både overfor foreningerne og overfor politikere og lokalsamfund. FIR skal være en spiller der lyttes til. Det må være ambitionen. På pengesiden er fokus at deltage aktivt i prioriteringer, så vi undgår de værste nedskæringer, og deltager konstruktivt i diskussionerne med byrådets politikere.

Ad 7: Eventuelt

Der blev rejst et spørgsmål om muligheder for at søge tilskud til træningslejr hos FOU. Med de nye præciseringer vedr. puljemidler er det nok meget tvivlsomt, men et alternativ kunne være at søge støtte hos fonde, hvor Nordea Fonden ligger lige for. Gå direkte til Martin (Værløse) og Annie (Farum) med overvejelserne og aftal i givet fald med dem, hvad der kan gøres.

Ad 8: Mødekalender

Følgende datoer for FIR bestyrelsesmøder blev aftalt:

18. august kl. 17.30 i Farum Arena

24. oktober kl. 17.30 i Værløse (konkret sted mangler)

8. december kl. 17.30 i Farum (med en bid brød)