Til stede:       Peder, Mogens, Torben, Annette, Henning, Lars og Poul

Afbud:           Gitte og Dorthe

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. Siden sidst
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
  2. Nordea sportspris
  3. Ny hal og følgegruppe
  4. Medlemsarrangementer
  5. Information og kommunikation
 5. Eventuelt

1.    Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med en aftale om, at der fremadrettet vil være et 3P (plads, penge og PR) på dagsordenen.

2.   Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra seneste møde blev godkendt, sammen med den justerede dagsorden.

3. Siden sidst

Forvaltningen har kontaktet Peder med en forespørgsel om, hvad vores aktivitetstilskud i 2012 var brugt til. Der blev redegjort for de aktiviteter der havde været og var planlagt, og samtidig pointeret, at da midlerne først blev stillet til FIR’s disposition i slutningen af året, så er det naturligt, at de ikke var brugt alle sammen.

Skrevet ud til foreningerne med deres ønsker til forbedringer af anlæg, vedligehold eller lignende. Har fået nogle input, men der forventes flere input. Formålet er at FIR har en samlet behovsliste, der kan prioriteres efter, når der skal disponeres penge i kommunen,

FIR har fået en henvendelse vedr. deltagelse i et møde om opstart af ungeråd. Henning Gade deltager i mødet, for at FIR får et indtryk af emnet. Efterfølgende må vi arbejde for, at idrættens unge får en stærk rolle i ungerådet.

Vi har et hængeparti vedr. ”Idræt+”, hvor Sylvia skal komme og fortælle mere. Men hun er på vej på barsel, hvorfor vi venter, til en vikar har taget over, og er klar til at komme og præsentere for FIR.

KFIU havde møde den 6. maj, med et par interessante punkter på dagsordenen. Dels investeringer i Bybækskolen, så den midleetidig kan bruges til kulturformål, og måske også idrætsformål. Men med Zanne Jahn som den der har lavet oplægget, så skal idrætten nok ikke forvente det store. Det andet punkt handler om visionerne på fritidsområdet, inkl. idrætten. Vi afventer med spænding referatet fra mødet, så vi kan se, hvad der blev besluttet. Enighed om, at det kan være grundlaget for hvordan vi skal gå videre i det politiske arbejde.

Vi vil gerne have at Peter Rosgaaard kommer og deltager fx 30 minutter på et bestyrelsesmøde, for at sikre en god dialog med forvaltningen. Jo bedre vi kender hinanden og hinandens opgaver, jo bedre.

4.  Aktiviteter 

a. Det politiske arbejde

Mogens har bolden med at justere det seneste oplæg, så det bliver mere konkret og handlingsorienteret. Grundet en stor arbejdsbelastning er det ikke gjort, og det blev aftalt, at at en lille gruppe med Peder, Torben og Lars mødes og justerer oplægget. Det stemmes af med Mogens og kommer derefter ud til resten af bestyrelsen. Vi lægger derefter en plan, der kunne medføre at næste bestyrelsesmøde bliver et nyt picknik møde med politikergruppen. Mogens tjekker om det er realistisk med Ole Bondos sekretær.

b.  Nordea Sportspriser – ”Det gode liv” prisen

Lars har talt med Anni Gøde i Nordea. Hun bekræftede at de har fået bevilget midler, og at de synes at det er en god ide, at vi går over til individuelle prisuddelinger, så vi i større udstrækning kan ”overraske” prismodtagere i deres eget miljø.

Vi kom ind på en ide om at lave et fælles arrangement i slutningen af året for årets prismodtagere. Det syntes Nordea kunne være en god ide. Bestyrelsen besluttede, at vi kan kombinere det med nytårskuren primo 2014. Lars kontakter borgmesteren for at få hans tilsagn til at han er interesseret i at deltage. Det endelige tilsagn kommer af gode grunde først i slutningen af året.

Vi skal i gang med årets uddelinger, og Peder kontakter den første klub, for at planlægge en overrækkelse. Det koordineres med Thomas fra Nordea Værløse.

Vi skal samtidig have skubbet mere til forskellige foreninger, så vi får nogle kandidater. Bestyrelsen aftalte, at vi aktivt skal tage fat på nogle foreninger, så vi får bredde i indstillingerne. Men til foreningerne der læser referatet: se nu at få indstillet jeres ildsjæle til en pris, så de kan få et klap på skulderen for deres indsats. Der er ingen formkrav. Send en mail til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com og skriv 10-15 linjer eller vedhæft et dokument, hvor i argumenterer for, at jeres kandidat skal have en pris.

c.  Ny hal og følgegruppe

FOU har godkendt Poul og Lars som deltagere i følgegruppen til byggeriet. Vi har formelt ikke hørt mere om projektet, men Lars kunne orientere om, at planen er, at der træffes en beslutning om endelig placering inden sommerferien. Derefter vil processen sættes i gang, og følgegruppen involveres.

Der er en mulighed for, at Lokale Og Anlægs Fonden bliver involveret i projektet, hvilket kan bidrage med ekstra midler, men også med krav og ønsker til indretning, arkitektur og evt. samspil med udendørsområder lokalt.

Poul vil prøve at lave en liste med bud på interessante haller, som FIF kan blive inspireret af. Måske vi i FIRs bestyrelse laver en studietur til nogle forskellige haller.

d.  Medlemsarrangementer

Der var enighed om, at vi skal i gang med at planlægge nogle arrangementer:

Kommunalvalget: paneldebat om partiernes holdninger til og planer for idrætten i den kommende byrådsperiode. FIR ønsker at sikre, at idrætten bliver et centralt punkt i valgkampen. Mogens og Peder laver et bud på hvordan debatten skal laves, og ikke mindst ideer til hvilke politikere der skal med. Lars taler med Helene på Furesø Avis, om hun kender en journalist lokalt, som kunne være en aktiv ordstyrer i processen.

Helhedsskolen: Poul udarbejder forslag til en ramme, men indhold kan først planlægges når et evt. forlig er indgået i Folketinget.

Pressekursus: Dorthe arbejder på et oplæg til dette

Nytårskur: Lars laver et oplæg

Øvrige mulige aktiviteter, som vi fortsat vil arbejde på er:

 • Kommunale regler og tilskud – hvordan sikrer foreningerne sig, at de får søgt om det de er berettiget til
 • Fund raising kursus
 • Nytårskur 2014 – gerne med en spændende ”ping” som taler
 • Annette kom med et bud: Anja Andersen som er skiftet fra den markante råbende træner, til en mere coachende type

Det er fortsat bestyrelsens ønske, at medlemsforeningerne også bidrager med ideer og forslag til medlemsarrangementer. Så til foreningerne: send jeres forslag og ideer til sekretæren på samme adresse som under Nordea priserne.

e.  Information og kommunikation

Vi skal have taget debatten i bestyrelsen om hvor åben vores kommunikation skal være fremadrettet. Den linje vi hidtil har haft er 100% åben. Alle referater lægges ud på vores hjemmeside, og der er reelt ingen informationer, der skjules. Men skal det være sådan? Skal der være informationer kun for medlemmer, så FIR primært servicerer medlemmerne og ikke nødvendigvis alle idrætsforeninger. Punktet tages op på det kommende møde. Dorthe kigger på nogle hjemmesider, fra andre tilsvarende paraplyorganisationer. Punktet sættes på som et selvstændigt punkt næste møde.

5.  Eventuelt

Intet at referere

Mødekalender – næste møder aftalt til:

onsdag, den 12. juni kl. 17.15 – 19.15, i Værløsehallerne lokale C (med mindre det ændres til picknik!)

Peder doodler mødeforslag til et møde ultimo august og et primo oktober

Mødet slut:    19.30                                                                              Referent:       Lars