Til stede:       Peder, Mogens, Torben, Annette, Henning, Lars, Dorthe og Poul

Afbud:           Gitte

1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden egentlige ændringer. Dog kom der et par nye underpunkter på pkt. 5: ”Løse ender”

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra seneste møde blev godkendt

3.  Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Direkte valgt på repræsentantskabsmøder:

Formand:                                    Peder Sundgaard, Værløse GF

Kasserer:                                    Torben Stensdal, Farum Boldklub

Konstituering i bestyrelsen:

Næstformand:                            Mogens Daniel Bruun, Værløse Badminton

Sekretær:                                    Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold

Bestyrelsesmedlem:                   Henning Gade, Farum Volleyball

Bestyrelsesmedlem:                   Gitte Segato Stensgaard, Værløse Badminton

Bestyrelsesmedlem:                   Annette Ohm, HVT tennis

Suppleanter:

1. Suppleant:                              Dorthe Østergaard, Farum GF

2. Suppleant:                              Poul Rasmussen, HVT tennis

4.  Forretningsorden

Peder havde udsendt udkast til forretningsorden. Lars havde inden mødet givet udtryk for, at de dele af forretningsordenen, der vedrører nedsættelse af udvalg og deres funktion i FIR, kunne udelades. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at det var fint nok at have muligheden, hvorfor det fortsat står i forretningsordenen. Et par mindre justeringer blev aftalt.

Lars sender en justeret forretningsorden til formanden til endelig godkendelse.

5.  Løse ender 

Punktet var en opdatering af og status på hvor FIR er i forhold til en række centrale opgaver:

a. Det politiske arbejde

Mogens redegjorde for arbejdet i den politiske gruppe overfor en række udvalgte politikere. Efter en møderække ligger der nu et oplæg, der efter en drøftelse på et møde med politikerne, skal konkretiseres yderligere, så det får karakter af egentlig handlingsplan. Mogens har bolden, og vil sammen med Peder, Torben og Lars fortsætte dette lobby arbejde for idrætten.

b.  Nordea Sportspriser – ”Det gode liv” prisen

Lars orienterede kort om priskomiteens arbejde, og hvordan FIR’s bestyrelse er med til at præge dette.

Lars har skrevet til Nordeas filialdirektører dels for at sikre, at de har søgt om midler til årets priser, og dels for at foreslå, at vi går over til individuelle prisuddelinger, så vi i større udstrækning kan ”overraske” prismodtagere i deres eget miljø.

Så snart vi ved hvornår der er godkendt midler til årets priser, kan vi gå i gang med prisuddelingerne.  Vi har p.t. kendskab til 2 indstillinger til priser for 2013. Bestyrelsen vil blive orienteret, så snart vi har yderligere information fra Nordea.

Vi skal samtidig have skubbet til forskellige foreninger, så vi får nogle kandidater. Bestyrelsen drøftede på mødet, at vi aktivt skal tage fat på nogle foreninger, så vi får bredde i indstillingerne. Men til foreningerne der læser referatet: se nu at få indstillet jeres ildsjæle til en pris, så de kan få et klap på skulderen for deres indsats. Der er ingen formkrav. Send en mail til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com og skriv 10-15 linjer eller vedhæft et dokument, hvor i argumenterer for, at jeres kandidat skal have en pris.

c.  Ny hal og følgegruppe

Peder havde lige før mødet udsendt et output fra møde i KFIU, hvor af det fremgår, at KFIU:

  • Godkender, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for de kommende brugere
  • Godkender, at der forsøges etableret et samarbejde med LOA omkring programmering og finansiering af ny facilitet
  • Godkender, at forvaltningen arbejder videre mod et eller flere konkrete projekter placeret i tilknytning til Søndersøhallen eller Værløsehallerne

Den nye hal blev naturligvis diskuteret i bestyrelsen, herunder hvor vigtigt det er, at det konkrete arbejde kommer i gang. Fra idrættens side er der en naturlig interesse i, at der kommer gang i projektet snarest muligt – i øvrigt nok en sammenfaldende interesse for en række politikere, der vil have den nye hal med i valgkampen, som et af deres personlige resultater i den forløbne periode.

For at undgå at FIR bliver et forsinkende led i processen, vil Peder som formand for FIR meddele forvaltningen (forvaltningerne?) at FIR gerne stiller følgende to deltagere til den nævnte følgegruppe: Poul Rasmussen, HVT tennis og Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening.

d.  Medlemsarrangementer

Bestyrelsen tog fat på de foreløbige ideer til kommende medlemsarrangementer i FIR regi. Idekataloget består indtil videre af:

  • Kommunale regler og tilskud – hvordan sikrer foreningerne sig, at de får søgt om det de er berettiget til
  • Pressekursus for bestyrelsesmedlemmer i foreningerne (og FIR)
  • Fund raising kursus
  • Kommunalvalget: paneldebat om partiernes holdninger til og planer for idrætten i den kommende byrådsperiode. FIR ønsker at sikre, at idrætten bliver et centralt punkt i valgkampen
  • Helhedsskolen og hvordan den kan komme til at påvirke foreningerne i Furesø. (dette arrangement kommer først, når landspolitikerne er mere afklarede med hvad det egentlig er, de selv mener)
  • Nytårskur 2014 – gerne med en spændende ”ping” som taler

Det er bestyrelsens ønske, at medlemsforeningerne også bidrager med ideer og forslag til medlemsarrangementer. Bestyrelsen må så prioritere og finde et godt mix af aktuelle og generelle emner. Så til foreningerne: send jeres forslag og ideer til sekretæren på samme adresse som under Nordea priserne.

e.  Kasserer hvervet

Torben orienterede om, at så snart han modtager et af dirigenten underskrevet referat fra repræsentantskabsmødet, så kan Uffe og Torben gå til Nordea og få gennemført kassererskiftet i praksis.

f.  Information og kommunikation

Bestyrelsen har tidligere aftalt, at vi ønsker en drøftelse om hvor åben vores kommunikation skal være fremadrettet. Den linje vi hidtil har haft er 100% åben. Alle referater lægges ud på vores hjemmeside, og der er reelt ingen informationer, der skjules. Men skal det være sådan? Skal der være informationer kun for medlemmer, så FIR primært servicerer medlemmerne og ikke nødvendigvis alle idrætsforeninger. Punktet tages op på det kommende møde. Dorthe kigger på nogle hjemmesider, fra andre tilsvarende paraplyorganisationer.

g.  Idræt+

Peder orienterede kort om Idræt+ projektet, som drives af DGI. Et projekt, som er rettet mod integration af unge med anden etnisk baggrund i aktiv idræt, og gerne på sigt i idrætsforeningerne. Om der skal et tema på et møde, eller om vi byder ind på anden vis, afklarer Peder gennem en dialog med Sylvia fra DGI. Et fokus var også, at Fritidsvejledningen skal være en aktiv part i projektet, hvilket de også er.

h. Aktive hænder – til fælles gavn

Henning orienterede om projektet, der ligger hos Frivilligcenteret. Det handler om at få ”parret” behov for hjælp i foreningerne, med frivillige, der gerne vil gøre en indsats. Der er åbent hus i Frivilligcenterets lokaler i Kulturhuset i Farum den 30. april.

6.  Fokusområder 3P: Plads, Penge og PR. Fortsat prioritering?

Peder redegjorde for, at vi gennem en periode har fastholdt de 3P’er som fokusområder for FIR’s bestyrelse. Vi er kommet et godt stykke vej, men skal vi fastholde de tre fokuspunkter? Bestyrelsen var enige om, at selv om FIR nu er på ”finansloven” (læs kommunebudgettet), og selv om der nu er besluttet at bygge en ny hal i Værløse, så er det ikke gjort med det.

Plads handler fortsat om faciliteter i hele kommunen, og ikke mindst om faciliteter på den korte bane: der går to år inden en ny hal er parat, og der er akut behov for at afhjælpe facilitetsbehov.

Penge handler fortsat om hvilke budgetter, der er til rådighed for idrætten, herunder tilskudsregler.

PR handler fortsat om, at FIR skal anerkendes som idrættens repræsentanter i alle forhold overfor kommunen. Det kræver synlighed og kommunikation vedr. FIR’s arbejde, og samtidig en systematisk dialog med borgmesteren og andre nøglepolitikere i byrådet om FIR’s rolle.

Bestyrelsen var enige om, at vi holder fast ved de 3P som fokusområder.

7.  Eventuelt

Torben gjorde opmærksom på, at vi skal bidrage til den eksisterende prioriteringsliste vedr. anlæg og vedligeholdelse. Listen er gennem de seneste par år blevet reduceret, men der er fortsat masser af behov, der skal dækkes.

Dorthe orienterede om arrangementet den 8. juni på Farum Bytorv, hvor der uddeles kommunens talentpris. Samme dag vil der i Kumbelhaven blive arrangeret en parcour-bane samt beach volley og/eller beach håndbold. Arrangementet i Kumbelhaven planlægges gennemført 2 gange.

Dorthe orienterede også om, at boligforeningen i Farum Midtpunkt planlægger at lave en privat parcour bane i midtpunktet. Samtidig var det et vigtigt signal for Dorthe at sikre, at det ikke betyder, at en kommunal parcour bane derfor skal placeres i Værløse.

8.  Mødekalender – næste møder aftalt til:

tirsdag, den 7. maj kl. 17.15 – 19.15 i Farum Arena, Café (eller VIP lounge)

onsdag, den 12. juni kl. 17.15 – 19.15, i Værløsehallerne lokale C

Mødet slut:    19.15                                                                              Referent:       Lars