Til stede:             Peder, Mogens, Uffe, Dorthe, Torben, Lars

Afbud:                 Maria og Kate

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden OK

 

Ad 2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat forelå ved en fejl ikke. Medsendes dette referat.

 

Ad 3: Siden sidst – Orientering og drøftelse:

Møde med politisk arbejdsgruppe

Der blev den 28. november afholdt det første møde i arbejdsgruppen om handlingsplan til realisering af visionen for idrætten i Furesø Kommune. Formålet var at få sat fokus på, hvordan idrætten i samarbejde med politikerne i byrådet kan skabe en realistisk handlingsplan for de kommende år, med det formål at opnå en kåring som Årets Idrætskommune inden 2020. På mødet kunne alle med interesse konstatere, at kommunen allerede har sendt en indstilling til Årets Idrætskommune 2011. Det er på ingen måde FIR’s vurdering, at Furesø Kommune overhovedet er i nærheden af at komme i betragtning. Der er mange ting der kan gøres bedre og mere konsistent, men det er jo netop formålet med arbejdsgruppen.

 

Men det første arbejdsmøde i gruppen gik rigtig fint. Vi talte ganske bredt om idrættens vilkår, og kommunens nødvendige økonomiske prioriteringer. Der var en klar opfattelse af, at FIR er talerøret for idrætten i kommunen, og at FIR på vegne af kommunen fortsat er parat til at gå ind i dialog med byrådet om disse prioriteringer.

 

Der er aftalt en nyt møde i gruppen den 24. januar 2012. 

 

It systemer i idrætsforeninger

Der er nu afleveret et oplæg vedr. IT systemer. Der er peget på to systemer (Conventus og Klubmodul),som kunne være ”standarderne” for foreningerne fremadrettet. De har hver deres styrker, og anvendes allerede af flere af kommunens foreninger. Det der lige nu er spørgsmålet er hvad det koster at have licens til og drive disse systemer, og hvad vi som foreningsliv kan få for de 60.000 kr. årligt som i FOU er øremærket til dette formål. Vi drøftede muligheden af at der kunne sættes fokus på at de fælles midler kunne hjælpe foreninger der skal skifte fra foreningspakken til et af de nye systemer – en egentlig konverteringsstøtte. FOU drøfter dette emne på møde mandag den 12. december. Dorthe vil inden mødet prøve at skaffe de nødvendige oplysninger om økonomi etc. for de to systemer.

 

Arbejdsgruppe om lokalefordeling

Arbejdsgruppen om lokalefordeling nærmer sig sin afslutning. De foreløbige konklusioner i gruppen er ved at blive skrevet færdigt, inden gruppen endelig skal behandle oplægget. FIR’s bestyrelse vil inden det endelige oplæg præsenteres for FOU blive hørt, så vi sikrer en bred forankring i foreningerne.

 

Arbejdsgruppe om Folkeoplysningspolitik

Sidst fik vi at vide, at arbejdsgruppen om Folkeoplysningspolitik er lidt på standby. Hvis det var tilfældet dengang, så er det det stadig. Der er øjensynlig nu en debat om hvad vi skal med en FO-politik, som jo vil have en politisk karakter, samtidig med at formanden for KFIU Helle Katrine øjensynlig mener, at de politiske linjer skal lægges i KFIU og ikke i FOU. Så lige nu er alt gået i stå. Skal vi ende med at have en idrætspolitik som en integreret del af en FO politik, eller skal vi have en tandløs FO politik og en idrætspolitik behandlet i KFIU uden foreningernes involvering? Der trædes vande.

 

Furesø Fritidsvejledning

Det officielle navn er nu slået fast: ”Furesø Fritidsvejledning”. Der er flere årsager til dette. ”Projekt plads til alle” havde for meget projektklang, og da der er tale om en indsats, som forventes at skulle fortsætte, også ud over de 4 år som projektperiode, så er det ikke hensigtsmæssigt. Og begrebet Fritidspas er alene den lille del af arbejdet, der handler om at der er midler til midlertidigt at støtte unges medlemskab i foreninger gennem kontingent betaling.

Lasse og Sofie er i gang med arbejdet, og fra foreninger aktive i projektet er der ros til indsatsen. Vi skal fra FIR’s side fortsat bakke op om deres arbejde, og forventer også at alle idrætsforeninger, kulturelle foreninger og spejdere vil bakke op om Fritidsvejledningens medarbejdere, når de henvender sig.

 

Frivillig Center Furesø

Frivilligcenteret havde indkaldt til medlemsmøde, hvor der bl.a. var foredrag ved en af forfatterne bag en ny bog om ledelse af frivillige. Det var et udmærket møde, og foredraget var glimrende, selv om idrættens repræsentanter ikke opleve, at der var så meget nyt under solen.

 

Idrætskonferencer

Peder og Lars deltog i to konferencer i samme week-end (det burde kunne koordineres bedre fra arrangørside!!). Den ene var den traditionelle KolleKolle konference, hvor der bl.a. var topmøde fredag aften, da landsformændene fra de tre hovedorganisationer DIF, DGI og DFIU alle var til stede, og talte om deres syn på idrætten fremover.

Det interessante var, at DIF havde meget fokus på foreningernes vilkår, og foreningerne som omdrejningspunkt for idrætten, mens DGI havde meget mere fokus på at være noget for de aktive, der ikke lige har lyst til foreningslivet og den organiserede idræt. Budskabet var lidt at hvis de der ikke kan passes ind i eksisterende tilbud i foreningerne, de skal have andre tilbud, hvor de kan dyrke deres idræt hvor og når det passer dem. Firmaidrætten virker i stigende grad marginaliseret, og det er spørgsmålet hvor lang tid de kan betragtes som en ”hovedorganisation”?

Lørdag havde KolleKolle mødet fokus på hvordan vi i kommunerne i hovedstadsregionen får det konkrete arbejde til at fungere i relation til Folkeoplysningsudvalg, politiske udvalg etc. En udmærket diskussion, der gav indtryk af, at vi i Furesø Kommune har et stærkt samarbejde i idrætten, og gode konstruktive relationer til byrådet. Andre kæmper afgjort meget for at nå dertil.

På kommunekonferencen lørdag, var der bl.a. fokus på hvor langt man er parat til at se ud over egen kommunes interesser. Kan der laves regional planlægning, så en kommune siger: ”vi behøver ikke en svømmehal med 50 m bassin, når nabokommunen allerede har det” eller er det en illusion. Lige nu er der nok et stykke vej, før den reelt nødvendige koordinering tager over.

 

Nordea priser

Prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 15. december kl. 17.30 hos Farum Boldklub Klubhus Øst på Stavnsholtvej. Priserne går til Niels Plum, Jonstrup Petanque, Farum Seniormotion, Kjeld Midjord fra Hareskov IF og Kay Henriksen, Farum Boldklub.

Priskomiteen vil fortsat gerne have indstillinger fra idrætsforeningerne (og spejderne) til de 8 priser i 2012. Indstillinger kan sendes til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com . Der er ikke særlige formkrav, og hvis man er i tvivl, så skriv til Lars og spørg om råd.

 

WTA i Farum Arena

Der er øjensynlig nu lavet en aftale med WTA arrangørerne om, at der gennemføres en WTA turnering i Farum Arena i de kommende 4 år i terminen 31/3 – 18/4. I 2012 og 2013 betyder det, at påsken er en del af perioden, hvilket alt andet lige skaber en mindre belastning på foreningerne i Farum Arena, men derefter kommer det til at ramme hårdt.

Sikkert på den baggrund har NSG aftalt med kommunen, at de flytter ind i de to kontorer, der er placeret i Farum Arena. De har lejet lokalerne på markedsmæssige vilkår, og med en dispensation fra lokalplanen, der udlægger huset til idrætsformål, og ikke kommerciel virksomhedsdrift. Lejemålet omfatter ikke Players Lounge, der fortsat er til rådighed for foreningerne ved stævner etc. At NSG så har sat virksomhedens skilte op i et vindue i Players Lounge er nok en fejl, som forvaltningen vil få rettet.

 

Medlemsarrangement

FIR vil gerne lavet et spændende medlemsarrangement, der kunne være et Nytårstaffel i januar/februar måned, med fokus på det at lede foreninger. Vi håber på, at vi kan få tidl. landstræner i håndbold Leif Mikkelsen som indlægsholder. Han er i dag direktør i Team Copenhagen, der er en kommunal organisation der støtter foreninger, der vil lave elitearbejde. Hans fokus er meget, at når man driver forening, med større eller mindre ambitioner, så skal man have styr på organisering, ressourcer etc. Han kan samtidig fortælle anekdoter fra et langt liv som frivillig leder og ikke mindst som landstræner og kommentator.

Samtidig vil vi gerne bruge arrangementet til at Lasse og Sofie fra Furesø Fritidsvejledning kommer og præsentere sig og projektet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

 

Medlemshvervning – nye medlemmer siden sidst

Uffe fremlagde en status på medlemssituationen:

Siden sidst: endnu et nyt medlem, så vi er oppe på 46 medlemsforeninger. 4 har ikke betalt kontingent, men det satser vi på er forglemmelser. Der er fortsat langt op til samlet set ca. 70 foreninger, men de foreninger der er medlemmer, omfatter hovedparten af de aktive medlemmer på idrætsområdet, hvilket indikerer, at de der ikke er meldt ind, primært er mindre foreninger.

 

Planlægning af repræsentantskabsmødet 2012

FIR planlægger repræsentantskabsmøde 22. marts 2012, sandsynligvis i VIP Loungen i Farum Arena.

FIR’s bestyrelse vil lægge op til, at indmeldelsesgebyret der blev besluttet fra starten af FIR’s levetid droppes, mens der i stedet vil blive indført et rykkergebyr, så der ikke skal bruges urimelig med frivillig tid på at rykke medlemsforeningerne. Det bør kunne lade sig gøre, at betale disse små beløb til tiden.

 

Ad 4: Fokusområder: Plads – Penge – PR

Vi anvendte ikke meget tid på dette, da vi allerede havde berørt det under politisk arbejdsgruppe. Dog var der forundring over, at der lige er gennemført et budgetforlig, hvor meldingen var at der ikke skulle røres ved idrætten, og at der endda var afsat en borgmesterpulje på op til 5 mio. kr, der kan investeres i området. Nu kommer så en melding om en besparelse på ½ mio. kr i 2012.

 

Ad 5: Eventuelt

Ikke noget til evt.

 

Ad 6: Næste møder

Næste møde er 14. februar 2012 kl. 17.30 i Værløse. Lokalet meldes ud med indkaldelsen.

Mødet afsluttet kl. 19:00 

Lars Køster Svendsen