Til stede:           Peder, Mogens, Torben, Uffe, Dorthe, Gitte, Maria, Henning og Lars

 Dagsorden:

 1. 1.       Godkendelse af dagsorden
 2. 2.       Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. 3.       Opfølgning fra seneste møde
 4. 4.       Siden sidst
  1. a.       Visionsarbejdet i den politiske gruppe
  2. b.      FOU og seneste nyt om Folkeoplysningspolitik m.m.
  3. c.       NordeaFonden – Furesø Sportspris
  4. d.      Kapacitetsmøde – orientering
  5. e.      Snak med Martin Brolin – orientering
  6. f.        Budget 2013 – orientering
 5. 5.       Medlemshvervning og økonomi
 6. 6.       Eventuelt

 

Ad 1:         Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 4.g: Kommuneplan Farum Vest

Ad 2:         Referatet blev godkendt (selv om Peder ikke lige havde skrevet det 🙂 Men vi løb mødets dagsorden igennem, og der var enighed om hvad der var aftalt.

Ad 3:         Følgende punkter fra sidst blev fulgt op på: Uffe og Lars skal have set på medlemslisten

Ad 4:         Siden sidst

a)      Visionsarbejdet

FIR bestyrelsen glædede sig over, at byrådet i deres budgetaftale har fremrykket bygningen af en multihal i Værløse. Og vi glædede os ikke mindre over, at borgmesteren direkte har meddelt FIR’s bestyrelse, at en primær årsag til den beslutning, var den seriøse og konstruktive tilgang til samarbejde med politikerne, som FIR har lagt for dagen. Det bekræfter os i, at en systematisk arbejde med at bidrage positivt til udviklingen på idrætsområdet, også når det handler om at finde besparelser, kan give pote efterfølgende. Tillykke til idrætten i Furesø Kommune, og ikke mindst til de foreninger i Værløse, der kan få glæde af hallen.

Men visionsarbejdet fortsætter. Mogens laver en sammenfatning af hvad gruppen har været igennem, så vi kan indkalde til et møde med politikerne, med henblik på at rette øjnene på de næste initiativer, som skal tages på idrætsområdet. Vi er kun blevet bekræftet i, at denne proces har været et konstruktivt træk fra FIR’s side.

b)      Folkeoplysningspolitikken/FOU

FO politikken er nu skrevet og godkendt i Folkeoplysningsudvalget, hvorfor vi også forventer at den godkendes i det videre politiske system. Generelt var der stor tilfredshed med resultatet, som er et fint udgangspunkt for vores arbejde.

c)       NordeaFondens sportspris

Lars gennemgik de emner der ligger lige nu. Der er 6 kandidater til en pris i år, og vi skal i alt uddele 8 priser. Det er aftalt, at de indstillinger, der kommer til Folkeoplysningsudvalgets Idrætslederpris, og som ikke kommer i betragtning, videresendes til FIR, så vi kan vurdere dem. Endvidere blev det aftalt, at der udsendes en foreningsmail, med en opfordring til foreningerne til at hjælpe os, med at anerkende deres trænere, ledere og evt. sportsudøvere, med en pris fra NordeaFonden. Indstillinger skal fortsat sendes til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com.

Når der ikke har været uddelt priser i foråret skyldes det 2 ting: Først gik der desværre rigtig lang tid, før Nordea Fonden bekræftede, at de 40.000 kr. var til rådighed for de 8 priser i Furesø. Derefter skete der et skift af filialdirektør i Værløse der gjorde, at Annie Gøde fra Farum foreslog, at vi ventede med at lave et arrangement, til den nye mand i Værløse var på plads. Derfor bliver det nu et arrangement i slutningen af året, hvor alle 8 priser uddeles. Lars tager initiativ til, at priskomiteen mødes og drøfter det videre forløb, og ikke mindst får lejlighed til at byde den nye mand i Værløse velkommen i komiteen.

d)      Kapacitetsmøde

Der er som aftalt gennemført et konstruktivt møde, med fokus på hvordan vi sammen (idrætten, idrætsforvaltningen og Skoleforvaltningen) kan blive bedre til at kommunikere og hjælpe hinanden, med at udnytte vores rammer bedst muligt.

Der blev aftalt nogle konkrete initiativer vedr. lokaleplaner, årskalender og sikring af, at de systemer der bruges til planlægningen bruges bedst muligt. Et godt møde, hvor det var tydeligt, at de to forvaltninger tager idrættens konkretiserede problemer seriøst.

e)      Møde med Team Brolin ApS

Vi har gentagne gange i FIR diskuteret det problem, at idrætsforretninger som NSG/WTA og Team Brolin ApS går ind og laver aftaler med kommunen om at iværksætte initiativer, som for dem alene handler om at tjene penge, og som reelt giver store udfordringer for det frivillige idrætsarbejde.

På mødet var det tydeligt, at selv om Team Brolin ApS, ejet af Martin og Mogens Brolin, har lavet en 5 årig uopsigelig aftale med skoleforvaltningen om at de for 175.000 kr. om året gennemfører Fun Ball projektet, så forstod personerne bag virksomheden ikke, at de driver en virksomhed, der i sin form er uforenelig med principperne bag det frivillige idrætsarbejde.

Det er i sig selv interessant, at kommunen aldrig har offentliggjort, at de har lavet en sådan aftale med Team Brolin ApS, med den effekt, at der sikkert er mange, der tror at de er ildsjæle, der fordi de har en mission, laver et stykke frivilligt arbejde. Men det må kommunen jo overveje, om det er åbenhed i forvaltningen.

FIR fik på mødet gjort det helt klart for Team Brolin ApS, at vi ikke kan indgå i et samarbejde med deres kommercielle virksomhed eller på anden måde  ”reklamere” for deres kommercielle aktiviteter. Det er naturligvis op til den enkelte forening i den sidste ende at beslutte om man ønsker at samarbejde med Team Brolin Aps, men FIR deltager ikke i det.

f)       Budget 2013 – orientering

Bestyrelsen fik en orientering om det kommunebudget, der er lavet en aftale om. Vi skal lige huske, at så længe at byrådet ikke har godkendt budgettet, så er det bare planer. Men mon ikke det lander tæt på den udmeldte aftale?

Som tidligere nævnt rummer det fremskyndingen af en idrætshal i Værløse. Men den er ikke bygget i 2013! Der er afsat midler til indledende analyser og til at projektere hallen, mens selve byggeriet først må forventes går i gang i 2014. Hvornår den kan indvies, må vi afvente nærmere information om.

Men generelt ser det en smule lysere ud, selv om der fortsat er fokus på driftsomkostninger. Derfor fortsætter arbejdet med at drøfte muligheder for at udnytte lokaler bedre og sikre en optimal drift rent økonomisk.

 

g)      Kommuneplan Farum Vest

”Byrådet har besluttet at indkalde ideer og forslag til ændring af kommuneplanen for idræts- og fritidsområdet i Farum Vest”. Det betyder reelt, at man gerne vil ændre området til i planlægningsforstand ikke kun at være offentlige områder (læs rekreative områder, idrætsarealer, klubhuse etc.), men også at tillade at idræts- og fritidsaktiviteter skal kunne foregå på kommercielle vilkår.

FIR’s bestyrelse ser det umiddelbart primært som et spørgsmål om at ”lovliggørelse” af, at der allerede drives professionel idræt (FCN, Fitnessklub) og hotel/restauration på området.  Desuden skal der være muligheder for, at lave koncerter, events etc. på området.

Den 1. november holdes der et offentligt møde i AL Lounge i Farum Park, hvor bl.a. Allan K. Nielsen og Peter Rosgaard vil tale. På programmet står også at Lars Køster Svendsen fra FIR vil holde et indlæg om ”Fremtidens Idrætsforening i Furesø Kommune”.

Lars har talt med PR om at holde et indlæg, men titlen på indlægget er ikke aftalt med Lars.

Vi har aftalt, at Lars henvender sig til PR for at understrege, at fremadrettet vil FIR gerne have den type henvendelser rettet til formanden, som derefter med bestyrelsen vil drøfte forespørgslen, herunder hvem der kan stille op.

Invitationen til mødet kom ud samme dag som FIRs bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke havde været mulighed for at drøfte det sammen. Vi har aftalt, at Peder og Lars sammen laver et indlæg, men at det bliver Peder der holder indlægget, da vi har prioriteret, at Lars deltager i et møde i Erhvervsforeningen, hvor også en række centrale politikere er til stede. Lars orienterer PR om skiftet af indlægsholder.

Ad 5:         Medlemshvervning og økonomi

Uffe fremlagde en økonomistatus, der viste at vi ikke bruger flere penge end vi får ind. Det er et sundt princip. De fleste medlemsforeninger har betalt kontingent, og rykker er sendt til de øvrige.  

Mogens havde lavet en ansøgning til FOU om et tilskud til FIRs arbejde, i lighed med det tilskud som kulturelt samråd får. På det grundlag har FOU bevilget 21.000 kr. af eventpuljen.

Der var enighed om, at vi skal lave et spændende arrangement for medlemmerne i slutningen af året, så de penge vi har fået fra eventpuljen kommer medlemmerne til gavn. Dorthe har en ide, som hun sender et oplæg ud til bestyrelsen om. Vi tager den i første omgang pr. mails. Efterfølgende vil en mindre gruppe tage bolden og få arrangementet op at stå. Det kunne være interessant at lave noget, der ikke kun var for foreningsbestyrelserne, men for alle medlemmer.

Ad 6:         Eventuelt

Peder nævnte at et forslag fra roklubben om ændrede rammer for at søge tilskudsmidler. Det har han på FIRs vegne besvaret. De nuværende rammer er netop planlagt så de tilgodeser de foreninger der øger aktivitetsniveauet, hvilket er sundt. Og som foreningerne er orienteret om, har Furesø Kommune valgt at implementere den nye model med en medlemsregistrering til DGI og DIF, hvilket er opfattet positivt. Det har længe været til irritation for de foreninger, der er med begge steder.

 

Næste møde: 6. december kl. 17.00 i Værløse Hallerne

Ref: Lars Køster Svendsen