1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra mødet 20. august blev godkendt

3. Siden sidst

Folkeoplysningsudvalget

A. Budget høringssvar:

FOU afgav et høringssvar i relation til det budgetoplæg der var udsendt af kommunen. Det var afgørende for FOU – ligesom det er for FIR – at nye initiativer/aktiviteter også skal udløse nye midler. Det er ikke acceptabelt, hvis nye initiativer skal finansieres af fx driftsmidler i foreningerne.

B. ”Innovationsarbejdsgruppen”

Arbejdsgruppen med et lange navn har til opgave at se på muligheder for at organisere og planlægge anderledes, så der på en og samme tid kan spares penge og igangsættes nyt, så foreningerne styrkes.

Det er bl.a. denne gruppe, der arbejder med partnerskabsmodeller omkring idrætsfaciliteterne. Der ses på Farum Arena, hvor der er en undersøgelse i gang, der kan komme initiativer i forbindelse med den nye hal ved Søndersøhallen/Svømmehallen etc.

Eliteprojektet

Der har været afholdt et møde med Peter Rosgaard om dette projekt, som KFIU har ønsket at der skal arbejdes videre med. Det der er aftalt er:

Proceskonsulent skal være fra DIF eller DGI. (DIF har efterfølgende meddelt, at de ikke kan påtage sig opgaven, men at de gerne vil være på sidelinjen som ressourcepersoner). Vi går efter en konsulent fra DGI.

LKS har haft møde med formanden for Furesø Erhvervsforening, der har lovet at viderebringe et oplæg om erhvervslivets deltagelse i processen. Der er ikke kommet feedback fra dem endnu. LKS rykker.

Formålet er at der ligger en rapport/et oplæg til det nye politiske udvalg i foråret 2014 (februar). Her og nu ligger ansvaret for projektet i forvaltningen.

Mit Furesø – app til mobil

Henning spurgte til den nye app, som er markedsført bl.a. med at den er udviklet i samarbejde med FIR. Han var i tvivl om, om der var noget han havde overhørt på et møde? Peder kunne fortælle, at FIR tidligere har bakket op om en ide, med en fælles opdateret kalender for events etc. Hvor også idrætten er med. Der er så uden vores direkte involvering blevet lavet Mit Furesø app’en. Peder fik en forespørgsel, om kommunen måtte skrive FIR med på bidrager-listen, da der også er idrætselementer med, og det har han godkendt. I øvrigt blev den rost, så der er ikke noget galt i at lægge navn til den sammen med Kulturelt Samråd og spejderne.

4. Aktiviteter

A: Status på vælgermøde

Mogens havde udsendt oplæg til mødet, der blev drøftet. Generelt set er der enighed om, at det er et fint oplæg og en god proces.

Der er lige et par navne der skal helt på plads fra Liberal Alliance og DF. Der var også enighed om, at det er en god ide, hvis oplægget bliver sendt til Lennarth Steen, der skal være ordstyrer. Han kan måske komme med ideer til andre måder at gøre debatten livlig og vedkommende. Mogens sender endeligt oplæg til Lennarth snarest.

Lars havde et forslag til, at de fire temaer blev til fem, så et tema om styrkelse af de frivillige foreninger og fastholdelse af de unge kommer med. Samtidig foreslog Lars, at temaerne blev understøtte af mere konkrete spørgsmål, som politikerne kan forholde sig til. Lars har udsendt forslag til dette.

Mogens har dialog med Helene Stolle på Furesø Avis, som har lovet at skrive om arrangementet på forhånd og at hun vil komme og skrive om det efterfølgende. Mogens har også kontakt til Frederiksborg Amtsavis og omtale inden mødet.

Peder udsender snarest en foreningsmail med programmet, og med en opfordring til deres bestyrelser om at gøre reklame for arrangementet, så der bliver mange deltagere.

Henning foreslog, at arrangementet blev lagt ind på den nye app – ”Mit Furesø” – så det bliver flashet til dem der har downloaded app’en.

B: Nordea Sportspris – Det Gode Liv prisen

Peder og Lars har holdt møde med de to Nordea direktører. Vi kommer i år til at lave et samlet prisarrangement i november måned – nærmere defineret torsdag den 28. november kl. 18.30 i Farum Arena – VIP Loungen.

Det er fortsat FIR’s ønske, at der lavet individuelle overrækkelser i prismodtagers eget miljø, hvilket kan kombineres med, at der laves et samlet arrangement hvor alle årets prismodtagere mødes.

Vi har p.t. 6 indstillinger og skal således have yderligere mindst to i år. Vi skal igen opfordre alle foreninger til at indstille jeres ildsjæle til Det Gode Liv prisen, som en anerkendelse for deres frivillige indsats i foreningen. Alle frivillige kan indstilles, så længe der ikke er tale om personer, hvor hovedparten af deres indtægtsgrundlag kommer fra foreningen (fx trænerløn etc.). Er der tale om studerende, hvor den samlede indtægt primært er baseret på SU, kan reglen om hovedparten individuelt blive genstand for et skøn i priskomiteen.

C: Skolereform

Dorthe og Annette har deltaget i et møde om skolereformen. Der er ikke helt klare aftaler, om hvordan reformen skal gennemføres i Furesø Kommune, men tanken er, at det skal ske i en meget decentral model, så det er op til den enkelte skoleleder at lave aftaler med fx idrætsforeninger etc.

Kommunen skal godkende nogle målsætninger den 18/12. Der kommer materiale ud til høring, som FIR også skal bidrage til. Der var enighed om på mødet, at en total decentral model for samarbejdsrelationer kan skabe nogle meget uhensigtsmæssige sammenhænge, hvor fx få stærke foreninger sætter sig på det hele på bekostning af de mindre foreninger. FIR vil proaktivt søge at få et møde med Per Udesen, hvor vi drøfter disse overvejelser, for at påvirke de endelige beslutninger.  Der var enighed om, at hvis Dorthe og Annette vil tage den proces videre, vil det være super.

D: Brugen af Søndersø

Der skal nedsætte en følgegruppe, der skal arbejde med planerne for, hvordan Søndersø kan bruges af fx foreninger, lystfiskere etc. og samtidig passe på udsatte naturområder. FIR er spurgt om at stille med et medlem til følgegruppen. Umiddelbart ville vi gerne have Annette Ohm fra FIR’s bestyrelse og Erik Ornebjerghus fra HareTri med, men der må kun komme en fra FIR. Det blev besluttet, at vi beder Erik fra HareTri om at repræsentere idrættens interesser i følgegruppen med Annette som suppleant.

E: Breddeidrætskommune

Vi og mange andre kommuner blev lige før sommerferien inviteret til at søge om at blive breddeidrætskommune i et projekt, som Kulturministeriet og NordeaFonden står bag. Pga. sommerferie var der reelt meget lidt tid til at lave flotte gennemarbejdede oplæg, og i den sidste ende valgte politikerne ikke at godkende en ansøgning, da der skulle være en medfinansiering på over 50%. Egentlig ærgerligt da det ville passe godt ind i planerne om at blive Årets idrætskommune inden 2017, men set i lyset af den pressede tidsplan er det til at forstå, at politikerne ikke bare godkender at bruge 1,8 mio. kr. over 3 år på noget de ikke ved hvad er.

F: Undersøgelsen i Farum Arena

Ikke meget nyt. Den pågår og p.t. er der ca. 90 voksne der har svaret, mens der er ganske få børn. Derfor laves der nu flyers til ungdomsmedlemmerne, så de får noget med hjem, og forhåbentlig vil bidrage sammen med deres forældre.

G: Kollekolle seminar

Det årlige seminar for idrætsråd etc. Holdes igen i år på Kollekolle den 15-16/11. Vi vil gerne deltage. Pt er mulige deltagere Mogens, Henning, Peder og Lars, men andre kunne byde ind også. Peder koordinerer helst over week-end’en.

 

H: Ny hal

Nu er det jo vedtaget, at hallen placeres ved SøndersøHallen og Værløse Svømmehal.

Der skal nedsætte en følgegruppe, men siden byrådets beslutning, har vi intet hørt om sagen. Lars har kontaktet Peter Rosgaard vedr. følgegruppen, men har intet hørt. Lars rykker PR om dette.

4. Medlemsarrangementer

A: Vælgermøde (se ovenfor)

B: Nytårskur

Vi planlægger FIR Nytårskur i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2014. På programmet vil vi så vidt muligt have dels en ekstern taler hvor navne som Anja Andersen og Eva Fjellerup har været nævnt, og dels vil det være naturligt at idrætten kan møde den nye formand for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget. ”Nye” i den forstand, at det er formanden for den nyvalgte udvalg. Det kunne jo godt tænkes, at formanden også efter valget hedder Helle Katrine Møller.

Henning kontakter Anja A for at se om det er muligt at finde et tidspunkt hvor det passer. Alternativt kontakter Lars Eva Fjellerup. Deres kalender styrer datoen for arrangementet.

C: Medlemsarrangement vedr. skolereformen

Det er fortsat relevant, men som det fremgår ovenfor, vil FIR gerne i dialog med skoleforvaltningen for at blive klogere på deres overvejelser, inden vi laver mødet. Enten kan det være en god ide at lave det med kort varsel inden 18/12 – alternativt først i det nye år, når forvaltning og politikere ved mere om hvad de planlægger, så foreningerne kan komme i spil i relation til det konkrete.

D: Kursus i PR og evt. fundraising for foreningerne

Der arbejdes på dette. Enten som et rent FIR initiativ evt. i samarbejde med paraplyorganisationen for København/Sjælland, der også står for Kollekolle mødet. Dorthe har været i gang, og er fortsat tovholder på et oplæg.

5. Plads, Penge og PR

P.t. ikke yderligere aktivitet ud over alt ovenfor.

6. Eventuet

Under evt. foreslog Henning, at FIR skulle have udarbejdet et egentligt logo for foreningen. Der var enighed om, at det var en god ide. Alle bedes tænke, om der har kontakter til en grafiker/designer der kunne være den kreative kraft i at lave et logo. Der igangsættes ingen konkrete initiativer, før vi kender muligheder og omkostninger etc. MEN kender du en, så ….

 

Mødet slut 18.45

Ref: Lars Køster Svendsen