Tilstede var Per Lund Hansen, Søren Jensen, Poul Andersen, Maria Fynbo, Lisbeth Hoffmann samt Peder Sundgaard

1.       Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt med bemærkning om at Lisbeth Hoffmann kun er næstformand ”på papiret” grundet manglende ressourcer.

2.       Godkendelse af dagsorden
Ok

3.       Orientering v. formanden
DIF konference i Kolding. Poul deltager på idrætsrådets vegne.
DIF brugerundersøgelse: Peder skaffer adresser til DIF.
Der er kommet invitation til idrætskonference på Kollekolle i november. Se mail fra formanden herom. Alle der ønsker at deltage melder sig til formanden.
DIF initiativprisen. Peder undersøger muligheder og laver oplæg til foreninger om indstillinger. Enige om, at idrætsrådets pris skal uddeles ved vores repræsentantskabsmøde i foråret.

4.       Orientering v. kassereren
Der sker ikke så meget på denne front. Der sendes nu opkrævninger ud på kontingenter for 2009. En større post i regnskabet med restancer fra tidligere år undersøges nærmere og det vurderes om posten skal afskrives. Kopi af kassebog udleveret til information.

5.       Beretning fra udvalg
Ingen

6.       Opfølgning på emner fra seneste møde
Slagplanen for at skaffe flere medlemmer er udskudt til næste møde, hvor vi forhåbentlig er lidt flere.

7.       Indkomne forslag
Der var forslag fra Farum Volley om udnyttelse af DIF intiativprisen. Som nævnt under pkt. 3 vil idrætsrådet udbede sig indstillinger fra foreningerne og prisen vil blive uddelt i foråret ved repræsentantskabsmødet.
Værløse Boldklub har oplevet en ny måde at håndtere lokaletilskud på. Tidligere har man været sikker på 75 % i lokaletilskud, men nu er der kun tilskud til de aktivitetsbestemte timer, som man anvender lokalet i. Peder ser på sagen.

8.       Næste møde
Det blev aftalt at næste møde ekstraordinært afholdes onsdag den 30. september 2009 kl. 17 – 19 med spisning undervejs. Mødet skal omhandle en slagplan for synliggørelse af Furesø Idrætsråd – herunder vurdering af rådets ressourcer hertil.

9.       Eventuelt
Furesø Idrætsråd har givet høringssvar på budgetfasen. Vi har modtaget flere høringssvar fra medlemsklubber, hvilket er meget positivt. Generelt må vi sige, at der ikke er stor forståelse for de valgte besparelser i budgettet.