Til stede var repræsentanter fra:

Værløse Boldklub, Værløse Håndboldklub, Værløse Badminton, Værløse Gymnastik, Farum Gymnastikforening, Farum Boldklub, Farum Håndbold Forening, Farum Trampolin Klub, Hareskov Badmintonklub, Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT) og Furesø Taekwondo Klub – Bulsajo.

Endvidere deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Peder Sundgaard, Mogens Daniel Bruun, Uffe Byrnak, Gitte Segato Steensgaard, Torben Stensdal og Lars Køster Svendsen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetæller(e)
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse – herunder fastsætte kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til §12 stk. 4

10. Valg af revisorer i henhold til §14

11. Eventuelt

 

 1.  Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Jeanet Errebo Larsen som dirigent, hvilket blev godkendt.

Dirigenten startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, hvilket der var enighed om.

Derefter blev Lars Køster Svendsen på bestyrelsens opfordring valgt til referent.

 1.  Godkendelse af repræsentanter

Uffe Byrnak læste op hvilke klubber han havde registreret som deltagere på mødet, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der var mødt op. Der var accept af de registrerede mødedeltagere.

 1.  Valg af stemmetæller(e)

Det blev aftalt, at der ville blive valgt en eller flere stemmetællere, hvis der efterfølgende blev behov for dette til valghandlingerne. Efterfølgende blev der behov, og Claus Jul fra Idrætsforvaltningen blev valgt til opgaven.

 1.  Bestyrelsens beretning (udsendt på forhånd- her i forkortet version)

Formand Peder Sundgaard startede med at konstatere, at Furesø Idrætsråd (FIR) i princippet repræsenterer alle idrætsforeninger i kommunen, men ikke alle har valgt at betale kontingent og dermed formalisere medlemskabet af FIR.

I løbet af 2012 har FIR fået tilgang af et par nye foreninger, og vurderingen er, at FIR har over 80 % af foreningerne og over 95 % af de medlemmer foreningerne repræsenterer. Det har stor betydning, at vi står sammen, så vi vil gerne have endnu flere til at melde sig ind.

På vores repræsentantskabsmøde i marts 2012 kom borgmester Ole Bondo Christensen og gav os alle et indblik i hans visioner for idrætsområdet her i kommunen. Et spændende indblik som gav os alle et indtryk af en engageret og idrætsvenlig borgmester.

2012 var året, hvor FIR deltog i arbejdet med en ny Folkeoplysningspolitik i Furesø Kommune. Det har været en lang proces og det forventes at den nye politik endeligt vedtages i løbet af 2013.

Lokalefordelingsreglerne kom under pres i 2012, hvor især fordelingen i Hareskov-hallen blev udforende for et par foreninger. Endnu et udtryk for, at der mangler plads til indendørsidræt i kommunen. 2012 blev også året, hvor der blev anlagt kunstgræs på Farum Park. Det har betydet at pladsmanglen på udendørsanlæg nu er lettet. Budgetterne for de kommende år blev lagt til stor tilfredshed for alle på idrætsområdet – der er nu indarbejdet budgetter til etablering af en ekstra hal. De første analyser går i gang i løbet af kort tid.

Men besparelser må vi også klare, og det er Idrætsrådets holdning at vi skal gøre det ”smarter not harder”. Derfor har 2012 også budt på bl.a. vurderinger af nye og andre driftsformer eller –aftaler med foreninger om det anlæg, som foreningen benytter. Fordele og ulemper for alle parter bør vurderes nøje inden der kan træffes beslutninger.

WTA Tennis i Farum Arena spillede definitivt sidste kampe i 2012, men det er nok ikke sidste gang vi som frivillige foreninger skal gå i clinch med professionelle aktører.

Og endelig kom Furesø Idrætsråd på kommunens budget med et årligt tilskud, så vi kan køre foreningen og sikre medlemsaktiviteter fremover.

FIR har i det forgangne år afholdt et medlemsarrangement, hvor FCN’s cheftræner Kasper Hjulmand gav en engageret beretning om det at være træner og en indføring i fodboldens komplicerende verden – en rigtig god oplevelse.

Ud over FIR’s repræsentation i Folkeoplysningsudvalget forsøger vi også at tale idrættens sag i andre fora, som fx Sundhedsrådet og Ungdomsskolen. Bestyrelsen føler det er vigtigt at vi giver idrættens stemme til kende, hvor vi kan komme af sted med det.

På et meget tidligt tidspunkt under etableringen af FIR, spurgte vi medlemmerne, hvad de syntes vi skulle arbejde med. Der var et ret entydigt svar: Det politiske område. Alt det praktiske og foreningsrelaterede arbejde var foreningerne ret trygge ved selv at stå for. Det politiske har været en opgave, som vi nu gennem flere år har arbejdet målrettet og resultatorienteret med. Gennem 2012 har vi sammen med en række toneangivende politikere – med borgmester Ole Bondo Christensen i spidsen – arbejdet med realisering af vores fælles visioner på idrætsområdet.

Som statsministeren udtrykker det: Vi danskere er optimister – vi tror på at resultater skabes ved hårdt arbejde. Furesø Idrætsråd er også optimister og vi tror på at vores fælles formulerede handleplaner kan være med til, at føre idrætten i den rigtige retning her i Furesø Kommune.

Alle medlemmer af FIR er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget ved to bestyrelses-medlemmer og derud over har idrætsområdet andre to medlemmer af udvalget. Disse 4 idrætsrepræsentanter har gennem året arbejdet seriøst med udfordringerne, og været samarbejdsvillige samt lydhøre overfor de udfordringer som især idrætsområdet er blevet stillet overfor.

Vi er helt sikre på, at denne tilgang har givet indflydelse til vore medlemmer på en lang række områder. Et af områderne er besparelser, hvor også idrætten er blevet ramt på forskellig vis, men det er vores klare vurdering, at vi er sluppet nådigt i forhold til andre områder.

2012 har også været året, hvor FIR i et tæt samarbejde med Nordea i Værløse og Farum har uddelt Furesø Sportspris – Nordeafondens Det Gode Liv pris. 8 repræsentanter for det aktive liv som frivillig og som idrætsudøver er blevet hædret med en pris i 2012:

 • Simon Bønløkke fra DDS Mjølner gruppe
 • Mads Boesen fra Furesø Roklub
 • Annette og Claus Fick
 • Jan Kindler fra Farum Kyokushin Karate
 • Karin Nygaard fra Farum Gymnastikforening
 • Morten Østergaard fra Farum Håndboldforening
 • Lene Egholm fra Hareskov Værløse Tennisklub

Den priskomite der står for kåringerne har været imponeret over den indsats prismod-tagerne yder i hverdagen. Også i priskomiteen har FIR en væsentlig rolle, da komiteen ud over vore to lokale bankdirektører i Nordea Thomas Rosenberg, Værløse og Annie Gøde Andersen, Farum og redaktøren fra Furesø Avis Helene Holm Stolle også rummer to FIR bestyrelsesmedlemmer Formand Peder Sundgaard og Lars Køster Svendsen.

Men der er mere at komme efter hos Nordeafonden og for den sags skyld fra andre fonde. Vi har i de to Nordea direktører nogle aktive samarbejdspartnere, der gerne støtter op om idrætten i Furesø Kommune, så sørg for at være aktive. Søg midlerne eller kontakt Nordea direkte, for at få en snak om mulighederne for netop jeres projekt.

Vi har på det seneste givet høringssvar på en forespørgsel fra Folkeoplysningsudvalget om en ny hal. Høringssvaret er sendt til alle og FIR vil blive involveret i en følgegruppe, så vi kan sikre fremdrift og de bedste resultater for idrætten.

FIR har også været fødselshjælper til at få samlet interesserede idrætsforeninger m.fl. til en snak om, hvilke lokaler man eventuelt kunne være interesserede i at bruge på Flyvestationen. Arbejdet pågår for øjeblikket.

Peder sluttede af med en tak til alle frivillige i foreningerne, som yder en stor indsats hver dag. Vi kan alle være stolte af vores indsats, og det er dejligt at politikerne nu også har fået øje på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne.

Husk at 2013 er valgår – du skal til stemmeurnen og enten genvælge dine kommunal-politikere eller finde nye ”koste”. Det er derfor også vigtigt at vi får idrætten på den politiske dagsorden i den kommende valgkamp – så vi kan sikre at idrættens stemme også bliver hørt og fortsat vil være en del af det lokalpolitiske landskab. Så de 18.000 idrætsaktive bør lytte efter politikernes holdninger til idrætten, når de sætter deres kryds.

Efter beretningen kom der dialog på mødet. Bl.a. ville Gitte Dahl gerne vide, hvornår vi kan forvente en ny hal. Planen er, at der er afsat midler til projektering i 2013, og til selve byggeriet i 2014-15. Så vi forventer i løbet af 2015. Mogens Bruun gjorde opmærksom på, at det var vigtigt med en seriøs vurdering af hvor hallen skal bygges, men at vi skal i gang, så beslutninger er truffet og arbejdet i gang inden et nyt byråd evt. kunne finde på at ændre deres beslutning.

Jan Ferrer spurgte til, om FIR havde drøftet konsekvenserne, hvis den diskuterede ”heldagsskole” bliver besluttet. FIR har p.t. ikke haft andet end indledende drøftelser, men det er et emne, som vi følger nøje i relation til konsekvenserne.

Efter debatten blev beretningen godkendt.

 1.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Uffe Byrnak præsenterede regnskabet for 2012, der tilfredsstillende viste et overskud på ca. 21.000 kr. I al væsentlighed svarer overskuddet til det tilskud FIR modtog i efteråret fra kommunen. Fremover vil FIR som idrættens samråd i lighed med fx Kulturelt Samråd modtage et sådant beløb. Så uden det tilskud, ville regnskabet have udvist et nul – nogenlunde som planlagt.

Ved gennemgangen af balancen pegede kassereren på, at vi har et beløb på ca. 22.000 kr. stående, som er et ekstraordinært tilskud som FIR har fået fra FOU, til etablering af en grejbank for Fritidsvejledningen, dvs. at give udsatte unge mulighed for at få et par fodboldstøvler eller en badminton ketcher, for at få dem i gang med en aktiv fritid.

Regnskabet blev godkendt.

 1.  Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent

Kassereren forelagde et budget for 2013, hvor der er budgetteret med et underskud på  4.000 kr. Budgettet indeholder bl.a. en fastholdelse af den eksisterende kontingentsats på:

100 kr. for foreninger med under 100 medlemmer
300 kr. for foreninger med mellem 100 og 300 medlemmer
500 kr. for foreninger med over 300 medlemmer

Endvidere er der i budgettet afsat ca. 25.000 kr. til gennemførelse af medlems-arrangementer/-møder, så vi kan få synliggjort FIR, men også søge synergien mellem foreningerne i kommunen. Det er bestyrelsens ønske, at midlerne skal ud at arbejde.

Budgettet blev debatteret, og der var enighed om, at der skal laves flere arrangementer for medlemmerne. Det blev aftalt, at der i referatet kommer en opfordring til medlemsforeningerne: Send jeres ideer og forslag til mulige medlemsarrangementer til bestyrelsens sekretær Lars Køster Svendsen (lks3520@gmail.com) så bestyrelsen kan arbejde videre med det.

Efter debatten blev budgettet og kontingentstørrelserne godkendt.

 1.  Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

I det forgangne år er Maria Fynbo udtrådt af bestyrelsen. 1. suppleant Dorthe Østergaard ønskede ikke at indtræde som bestyrelsesmedlem, hvorfor Henning Gade er indtrådt i bestyrelsen, og er på valg i 2014.

Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer Uffe Byrnak ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Torben Stensdal, Farum Boldklub som ny kasserer. Der var ingen modkandidater, og Torben er ny kasserer.

Da Torben således rykkede fra en bestyrelsesmedlemspost, skulle der så vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Gitte Segato Steensgaard var også på valg, og ønskede genvalg.

Som nye kandidater var opstillet Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov samt Annette Ohm, HVT.

Der var således 3 kandidater til to bestyrelsesposter. Repræsentanterne valgte Gitte Segato Steensgaard samt Annette Ohm til de to poster.

 1. Valg af suppleanter

Der skulle vælges en suppleant. Der blev opstillet to kandidater: Finn Svendsen, Skiklubben og Poul Rasmussen, HVT.

Ved skriftlig afstemning endte første valgrunde med præcis 17 stemmer til hver kandidat, hvorfor der skulle stemmes om. I anden runde var der en blank stemme, og resultatet blev, at Finn Svendsen fik 16 stemmer og Poul Rasmussen blev valgt med 17 stemmer.

Herefter er Poul Rasmussen og Dorthe Østergaard de to suppleanter til bestyrelsen, der også kan deltage i bestyrelsens møder i løbet af året – dog uden stemmeret.

 1. 10.  Valg af revisorer

Revisor Per Lund Hansen var på valg og ønskede genvalg. Ingen modkandidater – hvorfor Per blev genvalgt.

Revisorsuppleant Erik Hansen var på valg og accepterede genvalg. Ingen modkandidater. Erik Hansen blev genvalgt.

 1. 11.  Eventuelt

Der var ingen der havde noget til eventuelt.

Her efter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, selv under den spændende valgprocedure, og erklærede repræsentantskabsmødet hævet.

Formanden Peder Sundgaard havde dog lige et par ting der skulle klares. Det vigtigste var uddelingen af FIR’s og DIF’s ”Du gør en forskel” pris i Furesø Kommune. I år gik prisen til kasserer Per Ole Ødemark fra Værløse Boldklub, for hans store og uegennyttige indsats i klubben. Han blev fremhævet som en ildsjæl, der var et forbillede for andre i klubben. En vel fortjent pris til Per Ole. Sammen med æren fik modtageren af prisen en check på 5.000 kr.

Der efter takkede Peder Sundgaard den afgåede kasserer Uffe Byrnak for hans store indsats i bestyrelsen i en årrække. Uffe fik en vingave. Der var en tilsvarende vingave til Maria Fynbo, der var udtrådt af bestyrelsen. Maria var ikke til stede, men formanden sørger for, at gaven kommer frem. Endelig takkede formanden dirigenten Jeanet for hendes indsats.

Referent: Lars Køster Svendsen                              Dirigent: Jeanet Errebo Larsen

21.marts 2013                                                             23. marts 2013