Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt.

Ad 1)   Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jeanet E. Larsen, som blev valgt

 Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt.

Valg af referent: Lars Køster Svendsen, Farum HF blev valgt

Ad 2)   Godkendelse af repræsentanter

Medlemslister blev gennemgået. Repræsentanter blev derpå godkendt

           Der var fremmødt repræsentanter fra følgende medlemsforeninger: 

Farum Bokseklub, Farum Boldklub, Farum Trampolinklub, Farum Volleyball Klub, Farum Gymnastik Forening, Farum Håndbold Forening, Farum Svømmeklub, Hareskov Værløse Tennisklub, Værløse Boldklub, Værløse Badmintonklub, Værløse Basketball Klub, Værløse Håndbold Klub, Værløse Gymnastik Forening. Her ud over deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Peder Sundgaard, Mogens D. Bruun, Uffe Byrnak, Dorthe Østergaard, Torben Stensdal, Kate Nielsen (suppl.) samt Lars Køster Svendsen.

 

Ad 3)   Valg af stemmetællere

           Det blev ikke fundet nødvendigt at vælge stemmetællere

  

Ad 4)   Bestyrelsens beretning

           Formanden gav en mundtlig beretning baseret på den skriftlige beretning,

           der tidligere var udsendt til medlemsforeningerne. Han valgte at tage fat

           på nogle få af beretningens indholdselementer.

 

           Formanden orienterede om hvordan FIR søger en aktiv og konstruktiv

           dialog med politikerne i byrådet og det politiske udvalg. Det er et langt sejt

           træk, men FIR er overbevist om, at det er måden at skabe resultater. Bl.a.

           er idrætten sluppet nådigt over generelle nedskæringer, fordi FIR aktivt

har søgt indflydelse på beslutningerne.

 

FIR søger også indflydelse gennem repræsentanter i FOU, Sundhedsrådet, Ungdomsskolens bestyrelse, følgegruppen vedr. Furesø Fritidsvejledning etc. Generelt kan det siges, at FIR tager de idrætspolitiske slagsmål på vegne af alle foreningerne, så lederne i de enkelte foreninger kan fokusere på deres idræt.

 

Peder fortalte om en øget medlemsskare, hvor der nu er 42 medlems-foreninger, der samlet set repræsenterer over 85% af de idrætsaktive i kommunen. FIR arbejder videre med at få de sidste med, da det er holdningen, at alle bør være med i en solidarisk indsats for foreningerne.

 

Samarbejdet med Nordea har også været et positivt indslag. FIR er aktivt involveret i processen med at udpege de mange ildsjæle, som har fået og fremover skal have Nordeafondens sportspris ”Det gode liv prisen”. Samtidig huskede bestyrelsen medlemsforeningerne på, at Nordea har penge de gerne vil af med, også i Furesø Kommune.

 

Efter beretningen kom der nogle få spørgsmål og kommentarer. Der var bl.a. fra flere sider ros til FIRs bestyrelse for den ihærdige politiske indsats der gøres.

 

En deltager spurgte til, om det ikke var skuffende at der kun er repræsentanter fra 13 foreninger. Bestyrelsen kunne da godt have ønsket sig større opbakning fra foreningerne, men hæftede sig ved to forhold: væsentligt flere deltagere til nytårskuren i januar samt det faktum, at det som regel er et tegn på at man er tilfreds, når man ikke møder op for at brokke sig.

 

Efter debatten blev beretningen godkendt.

 

Break i programmet:

Borgmester Ole Bondo Christensen holdt en tale om idrættens betydning i Furesø Kommune, hvor han bl.a. fremhævede det konstruktive samarbejde der er med FIR, som repræsentant for idrætsforeningerne.

 

Han trak 5 elementer frem i sit indlæg:

 • Det flotte frivillige arbejde der udføres i de mange foreninger i kommunen, som han udtrykte respekt for og ros overfor. Der skal fortsat arbejdes for, at sikre at det er attraktivt at være frivillig i Furesø Kommunes foreninger.
 • Faciliteter – hvor det er alment kendt, at faciliteterne er bedre og flere i den nordlige del af kommunen. Der er fokus på det. Første step er at sikre, at de eksisterende faciliteter udnyttes bedst muligt, og derefter kan politikerne vurdere i samråd med idrætten (FIR) om der skal bruges penge på nye faciliteter, udvidelser etc,
 • Elite og bredde: Det skal fortsat være muligt at have flagskibe som FCN og WTA turneringen, der er med til at sætte nogle dagsordener, selv om de er virksomheder. Men der skal også støttes op om det elitearbejde der laves i foreningerne. Der var han inspireret af nogle af de ting Leif Chr. Mikkelsen havde fortalt ved FIRs nytårskur, som gav anledning til overvejelser.
 • Foreningerne som samfundsaktører: De muligheder som et mere aktivt samspil mellem kommunens institutioner og foreningerne bør udvikles mere. Enten i samarbejder, men i andre situationer i OPP samarbejder, hvor foreninger driver aktiviteter for kommunen med midler fra kommunen.
 • Endelig pegede borgmesteren på den selvorganiserede idræt, dvs. joggeren, cyklisten, etc. hvor han gerne ser endnu flere muligheder for at udnytte de mange skønne områder i kommunen.

 

Borgmesteren var samtidig meget positiv overfor det samarbejde der gennem det seneste år er kommet mellem politikerne og FIR. Når FIR opleves som en seriøs partner der taler med hele idrættens stemme, så bliver der også lyttet, så han ser frem til samarbejdet i de kommende år.

 

Efter borgmesterens indlæg kom deltagerne med en række konkrete eksempler på situationer, hvor faciliteter kunne udnyttes bedre, og hvor samspillet fx med skolerne ikke fungerer optimalt. Han skrev ihærdigt ned, og ville tale med forvaltningen om at se nærmere på det.

 

Der blev også debatteret om initiativer, muligheder for at støtte konkrete aktiviteter, fokus på rekruttering af børn til foreningerne gennem samarbejde med skolerne etc. På en konkret forespørgsel vedr. en nylig højesteretsdom om kommunens pligt til at male striber på fodboldbaner var det borgmesterens holdning, at kommunen ”ikke vil misbruge dommen”, men åbnede for, at det kunne være et område, hvor foreningerne selv kunne gøre ting billigere end kommunen, så der kunne spares ved at begge fik noget ud af det.

 

Endelig havde borgmesteren en klar holdning til foreningslivet som en inkluderende del af samfundet, og som en vigtig del af udviklingen af civilsamfundet, dvs. de demokratiske processer etc.

 

Efter borgmesterens indlæg og den gode debat, blev der holdt en kort pause. Derefter overrakte FIRs formand FIRs og DIFs ”Du gør en forskel” pris.

I år gik den til en meget aktiv ildsjæl, der virkelig er driver og omdrejningspunkt i udviklingen af ungdomselitearbejdet i Værløse Basketball Klub: Jørgen de Linde Lind, der modtog de pæne ord, diplom samt en check på 5.000,- kr. med glæde og overraskelse

Ad 5)   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Uffe Byrnak fremlagde regnskab for året 2011. Det viste et pænt overskud, grundet det loppemarked, som FIR’s bestyrelse fik mulighed for at afholde i Lånshøj bebyggelsen i Kr. Værløse.

 

Det var Kuben Ejendomme, der ville af med alle de møbler der havde været i prøvelejlighederne. Tak til Kuben for deres gavmildhed. Uden den ekstraordinære indtægt, var regnskabet balanceret med et lille overskud på ca. 2000 kr. Nu var der i stedet et overskud på ca. 35.000 kr.

Der var et ønske om at regnskabet blev opstillet sammen med det vedtagne budget samt regnskabstallene for året før. Det blev taget til efterretning.

 

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6)   Fremlæggelse af budget til godkendelse, kontingentfastsættelse

Kasserer Uffe Byrnak fremlagde budgettet for 2012, samt bestyrelsens

forslag til kontingent for 2012. Der blev lagt op til en fastholdelse af kontingentet for 2011.

Med det foreslåede budget vil det betyde et underskud på 4.000 kr.

 

Det blev drøftet, at vi har en pæn kapital, hvorfor der egentlig ikke er behov for mere overskud til kapitalen. Bestyrelsens vurdering er, at vi gerne vil lave yderligere arrangementer a la det med Leif Mikkelsen i januar, og dermed lade den kapital som vi har arbejde til glæde for medlems-foreningerne.

 

Der var stor enighed om dette, og bestyrelsen opfordrer foreningerne til at komme med forslag og ideer til aktiviteter, som hele idrætslivet i Furesø kan have glæde af. Arrangementet med Leif Mikkelsen blev nævnt som et eksempel.

 

Der var enighed om, at hvis vi kommer ud af 2012 med et underskud på 8.000 kr. i stedet for de 4.000 kr. så vil det være helt OK, når bare det har været gode arrangementer.

Budget og kontingent blev godkendt med de faldne kommentarer.

Ad 7)   Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad 8)   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Peder Sundgaard var på valg og blev genvalgt

Næstformand Mogens Daniel Bruun var på valg, og blev genvalgt

Sekretær Lars Køster Svendsen var på valg og blev genvalgt.

Maria Fynbo var på valg og blev genvalgt.

Dorthe Østergaard var indtrådt i bestyrelsen i årets løb da Tom Jensen

stoppede. Dorthe ønskede ikke genvalg. I stedet blev Gitte S. Steensgaard fra Værløse Gymnastik valgt.

Ad 9)   Valg af suppleanter

Kate Nielsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Dorte Østergaard valgt. Som 2. suppleant blev valgt Henning Gade fra Farum Volleyball Klub.

Ad10)  Valg af revisorer

Lisbeth Hoffmann ønskede ikke genvalg. Jeanet Errebo Larsen (Værløse Badminton) blev valgt som ny revisor.

           Revisorsuppleant blev Erik Hansen (Værløse Badminton)

Ad 11) Eventuelt

Under evt. udspandt der sig en god debat om idrættens vilkår i Furesø Kommune. Konkrete problemstillinger kom op. De emner der blev diskuteret var:

Børneattester: Behov for en præcisering af hvor tit de skal indhentes på hver enkelt leder, og hvordan defineres de ledere, der skal skaffes en børneattest på. Se vedhæftede bilag om emnet.

LKS/24.03.2012

Bilag til referat af repræsentantskabsmøde i FIR 2012

Børneattester:

I den brochure som DIF og DGI sammen har udarbejdet fremgår det bl.a. at:

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.

Der skal indhentes børneattester på:

 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter for disse, der er over 15 år, og som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
 • Samme gruppe personer hvis de fra starten ikke var tiltænkt en varig rolle, men som er beskæftiget i mindst 3 måneder.

Der skal ikke indhentes attester på:

 • Forældrer/hjælpere, der kører børn under 15 år til kampe, eller som kortvarigt hjælper til på en lejr eller et stævne.
 • Bestyrelsesmedlemmer, med mindre de samtidig fungerer i de tidligere beskrevne roller overfor børn under 15 år.
 • Trænere o.l. der kun har med medlemmer over 15 år at gøre.

Ifølge DIFs og DGIs brochure skal der kun indhentes oplysninger én gang, med mindre personen er væk fra funktionen i eksempelvis et år. I de situationer bør det betragtes som en ny ansættelse/tilknytning, der kræver en børneattest.

De anbefaler endvidere, at man krydser af i det felt, der viser at resultatet af anmodningen om børneattest sendes til DIF/DGI. På den måde slipper foreningen for selv at skulle ligge inde med bilagene og de følsomme person oplysninger.

Og så opfordrer DIF/DGI generelt til, at man er opmærksom på hvad der foregår, og bruger den sunde fornuft.

Torben Stensdal fra Farum Boldklub anbefalede, at man har særlig fokus på de ledere der kommer til udefra, uden at de har en naturlig tilknytning til foreningen som fx forældre etc.

I kan se brochuren fra DIF/DGI ved at følge dette link:

http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/raadgivning/~/media/Baseline_site/Import_100916/pdf/vejledning%20boerneattester%20pdf.ashx