Referat fra repræsentantskabs møde i FIR d. 26.3

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14
 11. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Bjørn Strange, Frivilligcenter Furesø blev valgt

Dirigenten gjorde opmærksom på, at repræsentantskabet ikke var indkaldt med det varsel som vedtægterne foreskriver. Lars Køster havde informeret medlemsforeningerne om dette, og ingen foreninger gjorde indsigelser, hvorfor mødet kunne fortsætte.

Valg af referent: Annette Ohm, Hareskov Værløse Tennisklub blev valgt

Ad 2) Deltagende foreninger

Flg 12 foreninger var repræsenteret: Farum Boldklub, Farum Gymnastik, Farum Håndbold, Farum Svømmeklub, Farum Volleyball klub, Farum Taekwondo, Hareskov Værløse Tennisklub, Værløse Badminton, Værløse Basket, Værløse Fodbold, Værløse Gymnastik, Værløse Håndbold.

Ad 3) Valg af stemmetællere

Valg af stemmetællere Claus Haakansson og Torben Stensdal blev valgt

Ad 4) Beretning

2014 har været et godt år for idrætten i Furesø

og dermed for FIR. Særligt kan nævnes:

 • Vision for idrætten i Furesø i konstituerings-aftalen for det nye Byråd
 • Ny hal i Værløse
 • Skolereformen
 • Flyvestationen
 • Indflydelse på puljer m.m. i FOU
 • Andet

Vision for idrætten

 • FIR har gennem 2013 og 2014 haft en løbende dialog med udvalgte politikere fra Byrådet, med Borgmester Ole Bondo og Idrætsudvalgsformand Helle Katrine Møller i spidsen
 • Resultatet blev at Furesø Kommune som årets idræts-kommune blev skrevet ind i konstitueringsaftalen for det nye byråd
 • Selv om DIF har nedlagt prisen, arbejder vi fortsat sammen med politikerne om at udvikle idrætten i kommunen
 • Næste møde om handlingsplaner er aftalt før sommerferien

Ny hal i Værløse

 • Krig i lokalavisen om den nye hal. Meget var useriøst, og desværre ukritisk gengivet
 • Politikerne gik ind i forløbet på en lidt uheldig måde
 • FIR anbefalede det politiske udvalg, at de bad FIR (og FOU) om at finde en løsning med de involverede foreninger.
 • Processen stoppede straks i lokalavisen, og FIR fik samlet foreningerne og fik en proces gennemført, hvor alle blev hørt
 • Vi præsenterede et oplæg til de 17,5 mio, og et til ca. 22 mio.
 • Det ”dyre” projekt har 1. sal med. Ultimo 2014 er rammerne for den nye hal på plads, og den er på vej i udbud inkl. 1. sal.
 • Foreninger har bidraget med 1,150 mio. kr
 • Hallen er nu sendt i udbud, men desværre i en tilrettet form, der ikke lever op til det der var aftalt. Vi fortsætter processen!
 • Forventet ibrugtagning: sommer 2016.

Skolereformen

 • FIR har taget en aktiv rolle i arbejdet vedr. skolereformen
 • FIR har fra starten peget på, at den totale decentralisering af beslutninger vedr. samarbejde med kan give udfordringer. Det har vi fået ret i
 • FIR har en repræsentant i §17 stk. 2 udvalget, der rådgiver om skolereformen
 • Vi kan konstatere:
  • Der er få reelle aftaler mellem skoler og idrætsforeninger
  • Nogle foreninger har oplevet negative konsekvenser
  • En del foreninger ved nok ikke helt hvad de egentlig kan og har mulighed for
 • FIR arrangerer sammen med §17,2 udvalget et evaluerings-møde i foråret 2015 – 9. april samt en ”markedsplads” mellem skoler og foreninger den 11. juni.

Flyvestationen

 • Flyvestationen rummer store muligheder, også for idrætten
 • FIR har undervejs bidraget i processen, bl.a. ved at være en del af en høring af de forskellige forslag, som forskellige parter havde budt ind med i det §17.2 udvalg der arbejder med Flyvestationen
 • FIR har været fødselshjælper for idrætsforeninger der har interesser derude, og et projekt i et par hangarer kan skabe spændende rammer for kultur og idræt
 • Vi følger tæt på processen også i 2015, bl.a. gennem visionsarbejdet med politikerne

Diverse

 • Budget 2015 – høringssvar
  • ”Tvunget” til at finde besparelser der rammer bredt, frem for byrådets beslutning om at spare 850.000 kr. på tilskud til egne lokaler, der vil ramme skævt. Processen foregik i FOU regi
 • Seriøst arbejde i FOU om bl.a.:
  • Tilskudsregler – FIR involveret i processen, med fokus på ikke at undergrave foreningers økonomi
  • Partnerskaber – processen fortsætter. Hvor skal vi først se et nyt partnerskab? Søndersø? Satellitten? Farum Arena?
  • Anlægsmidler – 10 mio. kr. over årene 2015 – 2017 (16!)
   • Kunstgræs og Værløsehallerne er aftalt i budgetforliget
  • Midler til etablering og vedligeholdelse
   • Input fra foreningerne – send os jeres input med økonomi
  • Kommunikation på kommunens hjemmeside om idrætten bør forbedres. P.t. er det stort set umuligt at finde oplysninger om idrætsforeninger på hjemmesiden, og når man finder Foreningsregisteret, så er søgefunktionen problematisk
  • FIR har været involveret i APP’en Mit Furesø, hvor foreninger kan uploade events etc. Var medarrangør ved et møde, der også handlede om tilskudsmuligheder i februar.
  • FIR repræsenterer idrætten ved mødet for nye borgere hvert ½ år, hvor vi kort introducerer det aktive idrætsliv og vore faciliteter

Kommentar/spørgsmål til beretning

Opfordring til idrætsforeningerne om at møde op til møde om Skolereform d. 9.4 og 11.6.

Værløse Basket spurgte om FIR har været involveret i det nye booking system. Lars Køster Svendsen kunne afkræfte det. Basket sagde at det er et stort, tungt system fyldt med fejl. FIR tager det op i FOU, da vi har fået henvendelse fra andre foreninger.

Farum Volley også gjort opmærksom på fejl, men det kan blive et godt system til formidling Vi skal sikre at det ikke bliver gemt på Furesøes hjemmeside. Der er fokus på optimering på anvendelse af lokaler. Hvordan kan vi afklare om de bliver brugt nok? Hvis de ikke bruges, skal andre kunne booke. Nye systemer kunne hjælpe, så skal der afbookes, men det er meget vanskeligt at implementere. FIR drøfter det med politikerne.

Lars Køster nævnte, at når i medlemsforeningerne sender noget til kultur og fritid, må I meget gerne sende cc til FIR, så vi er orienterede.

Torben, Farum Boldklub kommenterede, at det er farligt at foreninger har bidraget økonomisk til en kommunal hal. Advare mod at lægger foreningspenge i kommunale haller. Mogens Værløse Badminton, sagde, at hvis et tilskud fra en forening kan gøre, at noget kan realiseres, kan det være godt nok.

Hvis det er udstyr eller lokaler, som foreningerne selv styrer og har anvisningsret til, som f.eks. Værløse Hallerne, der styres af IF Værløse, er det OK. Torben spurgte, hvad har Farum Gymnastik givet til penge til i den nye hal i Værløse. Farum Gymnastik sagde, at det var til spring grav og trampoliner og den rigtigt bredde til løbebanen. Værløse Basket har bidraget økonomisk til udstyr til styrketræningslokale. Torben pointerede, at det er vigtigt, at det er dokumenteret, hvad det er givet til.

Gitte, Værløse Håndbold sagde omkring partnerskaber, at det er vigtigt, at vedligehold også tænkes ind.

Lars Køster orienterede også om, at den pulje til vedligeholdelse og nyetablering af faciliteter på 600.000 kr. i 2015 er blevet halveret, da KFIU har valgt at finansiere en flytning af en skulptur fra rådhuset til kulturhuset (200.000 kr.) og finansiere ”forbedret skiltning” i Farum Vest (100.000 kr.) fra den pulje. FIR vil naturligvis i FOU bede KFIU’s formand om en redegørelse for, hvordan disse midler kan anvendes til et formål, der intet har med faciliteter at gøre.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5) Regnskab

r1

r2

Regnskab

Kasserer Torben Stendal sagde, at året havde givet det underskud, vi havde planlagt med. Torben orienterede om, at den store egenkapital stammer fra en overførsel fra Farum Idræts Union ved etablering af FIR, samt et loppemarked med salg af møbler, som FIR frit fik stillet til rådighed af Kuben Ejendomme, der havde været anvendt i prøveboliger på Lånshøj (ca. 30.000 kr.).

Fritidsvejledningen kan give tilskud til rekvisitter til børn, som ikke har midler til at anskaffe selv.

FOU bevilgede oprindeligt et engangstilskud 25.000 kr. fra idrætspuljen. Der er nu ca. 14.000 kr. tilbage.

Regnskabet blev godkendt

Ad 6) Budget og kontingent for 2015

Budget

B1

Der foreslås uændret kontingent: 100 kr. (foreninger under 100 mdl), 300 kr. (foreninger 100-300 mdl), 500 kr. (foreninger over 300 mdl).

Budgettet blev godkendt

Ad 7) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Torben Stensdal, Gitte Segato Stensgaard, Kim Andersen, Annette Ohm blev valgt
Ad. 9) Valg af suppleanter

Henning Gade blev valgt

Ad 10) Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Lund Hansen blev valgt til revisor for 2 år

Erik Hansen blev valgt som revisor suppleant

Ad 11) Evt.

Lars Køster Svendsen beklagede igen, at repræsentantskabet blev indkaldt for sent.

Svømmeklub har indsendt ansøgning om materialer. Siger de ikke har fået mail, og ikke har hørt noget om mødet. Det er forvaltningen, der udsender mailen, og den er kommet hvert år.

FOU ser på ansøgninger og udvælger, hvem der skal have tilskud. De ting der er indsendt tidligere bliver stående på prioriteringslisten.