Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.                                                                                
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt.

 

Efter den formelle del afsluttes, var der yderligere et par punkter på programmet:

 

 • Status på skolereformen v/ Centerchef Per Udesen
 • Uddeling af ”Du gør en forskel” prisen
 • Status på proces – Multihal ved Søndersøhallen v/ Centerchef Peter Rosgaard og arkitektfirmaet MLRP.

 

Ad 1)   Valg af dirigent og referent:

Bestyrelsen foreslog Bjørn Strange, som dirigent. Han blev valgt.

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.          

Valg af referent: Lars Køster Svendsen, Farum HF blev valgt

 

Ad 2)   Godkendelse af repræsentanter

Medlemslisten blev gennemgået. Repræsentanter blev derpå godkendt

Der var fremmødt repræsentanter fra følgende medlemsforeninger:

 

Farum Håndbold Forening, Farum Skytteforening, Farum Volleyball Klub, Furesø Taekwondo, Hareskov badminton, Hareskov Skiklub, Hareskov Værløse Tennisklub, Kirke Værløse IF, OK Skærmen, Rulnord, Værløse badminton, Værløse Basketball Klub, Værløse Boldklub, Værløse Gymnastik Forening, Værløse Håndbold Klub og Værløse Svømmeklub

 

Ad 3)   Valg af stemmetællere

Annette Ohm og Gitte Segato Steensgaard blev valgt til stemmetællere

  

Ad 4)   Bestyrelsens beretning          

Formand Peder Sundgaard fremlagde på baggrund af den udsendte skriftlige beretning en kort mundtlig beretning. I beretningen fokuserede Peder bl.a. på: 

 • Arbejdet med at skabe visioner og politik på idrætsområdet sammen med byrådet
 • Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget herunder arbejdet med modeller for nye driftsformer
 • Nordea Fondens priser
 • Ny hal i Værløse
 • Skolereformen og dens konsekvenser
 • Vælgermøde
 • Nytårskuren

 Han fortalte også om mange andre aktiviteter for FIR’s bestyrelse, som kan læses i den udsendte beretning.

 

Ad 5)   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Torben Stensdal var forhindret i at deltage i mødet, hvorfor formanden fremlagde regnskabet. Det viste et lille overskud på kr. 4500, bl.a. fordi FIR er kommet på ”finansloven”, dvs. kommunen har valgt at give FIR et beløb på 21.000 kr. årligt til arbejdet, i lighed med hvad de øvrige samråd har fået.

 De største udgifter var til vælgermødet og andre eksterne møder. Foreningen har fortsat en pæn formue på over 100.000 kr.

 Regnskabet blev godkendt.

Ad 6)   Fremlæggelse af budget til godkendelse, kontingentfastsættelse

 Formanden fremlagde også budgettet for 2014, samt bestyrelsens forslag til kontingent for 2014. Der blev lagt op til en fastholdelse af kontingentet for 2013, dvs. 100 kr./300 kr.500 kr. afhængig af medlemsantal.

Med det foreslåede budget vil det betyde et underskud på 10.000 kr. hvilket er et bevidst valg, da vores formue skal arbejde for idrættens foreninger fx gennem medlemsarrangementer. Hvis der er foreninger, der har gode ideer til arrangementer vi kunne lave, så skriv til FIR.

Budget og kontingent blev herefter godkendt.

 

Ad 7)   Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 

Ad 8)   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Peder Sundgaard var på valg men ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede Lars Køster Svendsen, der blev valgt.

 

Til de øvrige pladser til bestyrelsen var der kampvalg:

 

Næstformand Mogens Daniel Bruun var på valg

Bestyrelsesmedlem Henning Gade var på valg

Bestyrelsesmedlem Lars Køster Svendsen var på valg, men skulle erstattes, da han var blevet valgt til formand.

Kim Andersen fra Furesø Roklub stillede op (var ikke til stede)

Claus Haakanson fra Værløse Boldklub stillede op.

 

Efter en skriftlig afstemning blev Mogens, Henning og Claus valgt til bestyrelsen

 

Ad 9)   Valg af suppleanter

Dorthe Østergaard var på valg og genopstillede

Der var en vacant plads som suppleant, som Kim Andersen stillede op til og blev valgt

 

Ad10)  Valg af revisorer

Revisor Jeanet Errebo Larsen genopstillede og blev valgt

Som revisorsuppleant genopstillede Erik Hansen, og blev valgt

 

 

Ad 11)Eventuelt

Under eventuelt tog den nyvalgte formand Lars Køster Svendsen ordet og takkede for valget. Han lovede at arbejde seriøst for idrættens vilkår, primært den organiserede foreningsidræt, men også for den selvorganiserede idræt.

 Efterfølgende takkede han dirigenten for en god ledelse af repræsentantskabsmødet.

 Endelig takkede han Peder Sundgaard for hans seriøse arbejde som formand i de 8 år foreningen FIR har eksisteret. Han påpegede især indsatsen gennem de første 4 år, hvor FIR skulle finde sin egen identitet i en ny sammenlagt kommune, og med rigtig mange idrætsforeninger.

De seneste 4 år har i stedet handlet om at arbejde på idrætspolitikken gennem arbejdet i FIR og i FOU. Peder har ydet en enestående indsats for idrætten i Furesø Kommune, og vil fortsat gøre det i hvervet som kasserer i Værløse Gymnastikforening.

 Peder fik stående klapsalver i respekt for hans indsats.

LKS/02.04.2014

 

 

Skolereformen

I forbindelse med det efterfølgende indlæg om skolereformen, der blev holdt af Centerchef Per Udesen, lovede referenten at notere i referatet, at hvis der er foreninger, der har behov for hjælp i relation til skolereformen og portalen www.lærmedandre.furesoe.dk, så kan man kontakte Bitten Mølgaard i Center for Dagtilbud og Skole, på tlf: 7235 4805. Det er også muligt at kontakte skriftligt til dagtilbudogskole@furesoe.dk.

Det er fortsat muligt også at kontakte Annette Ohm fra FIR i denne sammenhæng.

Portalen ”lær med andre” går i luften 10. april 2014.

 

 ”Du gør en forskel” prisen

Peder Sundgaard motiverede prismodtageren til Du gør en forskel prisen, der er et samarbejde mellem FIR og Dansk Idrætsforbund. I 2014 gik prisen til Rene Mattisson fra Værløse Badminton.

 

 

Ny hal i Værløse

Sidste punkt på programmet var om den nye hal i Værløse. Centerchef Peter Rosgaard fra Center for Kultur, Fritid og Idræt startede med at orientere om processen, som den har været hidtil og kommer til at foregå fremadrettet.

Centralt i hans indlæg var, at der på intet tidspunkt har været fastlagt, at den nye hal ikke også vil kunne anvendes til forskellige typer af boldsport. Eneste konkrete er, at man ikke skal forvente en ekstra 20*40 meter hal, som vi har en del af i kommunen i forvejen. Men det udelukker ikke boldspil.

 Endvidere blev det understreget, at der p.t. kun er gang i den fase, som arkitekterne kalder programmeringen, dvs. hvad skal hallen rumme af rumstørrelser, depoter og andre funktionaliteter, og hvordan kan der skabes synergi med den eksisterende hal.

I den proces er der indkaldt en lang række interessenter bl.a. idrætsforeninger, skolen, aftenskoler, driftspersonale m.m. til samtaler om deres specifikke ønsker og behov. Disse samtaler forventes afsluttet i uge 14, hvorefter arkitekterne arbejder på de mere konkrete oplæg.

 Der blev fra forskellige foreninger udtrykt frustration over, at der ikke er blevet orienteret bedre undervejs om processen. Det har resulteret i at en række foreninger har lyttet til rygter uden reelt indhold, som har skabt frustration og forvirring.

 Bl.a. har det været opfattet, at det var FIR, der har defineret den nye hal som en ”bevægelseshal” til fx yoga, kampsport, gymnastik etc. Det er ikke korrekt. FOU har tidligt i processen været involveret da de oprindelige behov blev undersøgt, og da var det primært den type aktivitet, der manglede i Værløse området, men det har ikke været FIR’s rolle hverken at definere behov endsige træffe beslutninger. FIR’s placering i en følgegruppe, til den nedsatte projektgruppe, er således alene af rådgivende og afklarende karakter.

 

Mødet blev afsluttet ca. kl. 21.45.

LKS