1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra juni mødet godkendes på næste møde.

 

  1. Siden sidst

FOU

Mogens og Lars orienterede kort om de forskellige aktiviteter/projekter, som FOU har i gang. Specifikt blev nævnt, at der igangsættes et arbejde med at se på en mulig revision af kommunens tilskudsstruktur til folkeoplysende foreninger. Torben har jævnlig husket os alle på, at emnet vedr. indexering af diverse tilskud ikke har fundet sted i mange år. Mogens tager det med i arbejdet.

 

Andet

Hareskov-Værløse har afholdt 90 års jubilæum.

 

  1. Aktiviteter

Det politiske arbejde – Picknik møde m.v. – opfølgning

Møde afholdt den 12. august. Idrættens visions papir blev diskuteret, specielt omkring veje til at komme i spil til årets idrætskommune 2017. Gode diskussioner om værdier og holdninger. Samtidig en god måde at få skabt en uformel kontakt til de to nye i det politiske udvalg (Henrik Poulsen og Gustav Juul). Lars laver opfølgning på mødet: FIR prøver at stable et internt møde med DIF konsulent Martin Borch på benene, om mulige tiltag for at kunne komme i spil.

 

Nordea Sportspris – NordeaFondens ”Det Gode Liv-prisen”

Pris uddeling i Søndersøhallen torsdag 28/8 klokken 18:30, hvor 4 frivillige fra foreninger i Furesø får en anerkendelse for deres indsats i foreningslivet.

Alle foreninger indenfor idræt og spejdere kan fortsat indstille kandidater til prisen. Man skriver bare en indstilling på en mail til Lars Køster Svendsen: lks3520@gmail.com. Har du brug for support til at lave indstillingen, så tag kontakt til Lars, der vil råde og vejlede.

Vi vil fortsat meget gerne påskønne vores frivillige lederes indsats.

 

Ny hal – status

Det er en lang proces hvor en gruppe fra FIR og FOU har faciliteret den sidste del af processen. Der har også været deltagelse af en række interessenter i disse drøftelser. Lars orienterede om, at der nu ligger et spændende forslag til halprojektet, til en samlet pris der er ca. 4 mio. kr. over budgettet, men som er rettet mod at kunne få tilskud fra LOA Fonden. Der er også et mere ”skrabet” oplæg, der matcher de 17,5 mio. kr. som politikerne har bevilget til projektet. Begge oplæg er der bred opbakning om i de deltagende foreninger. Der er ingen tvivl om, at der rigtige projekt er det samlede projekt, hvorfor der skal arbejdes på at skaffe ekstra midler til ikke mindst nogle af de særlige forhold, som LOA fonden lægger vægt på – fx udendørs aktivitetsmuligheder for den selvorganiserende idræt, koblingen af ude og inde, samt lidt nytænkende løsninger. Foreningerne er selv i gang med at skaffe ca. 1,5 mio. kr. men der skal nok hjælpe til enten far andre fonde, eller fra et byråd, der med lidt ekstra midler anerkender, at foreningerne selv har bidraget væsentligt.

 

Skolereform – status

Møde i paragraf 17 stykke 4 udvalget(Folkeskolereformen). Der er desværre ikke så mange nye tiltag på området ”nye samarbejde med foreninger” i forbindelse med skolereformen.

Men der er ideer og velvilje. Dog må idrætten og alle andre erkende, at der er mange andre dagsordner i den nye skolereform end idrætten. FIR tror på at vi skal evaluere ordningen i starten af det nye år, fx på et medlemsmøde arrangeret i samarbejde med !17 stk 4 udvalget. Annette fortsætter med at storme fremad med depechen J Vi tror også på, at Furesøs evne til at finde løsninger sammen relateret til koblingen mellem skolerne og idrætten, så skolereformens tanker kan realiseres, vil kunne være et centralt element i bestræbelserne på at blive årets idrætskommune.

 

Anlægspuljer 2015 – 2016

Der er i kommunens budget afsat to puljer á 5 mio. kr. til anlægsarbejde relateret til idrætsfaciliteter. FIR skal i gang med at lave vores forberedelser til, hvordan vi ser, at politikerne bedst kan anvende disse afsatte midler. Bestyrelsen tog hul på processen, men dels vil der forhåbentlig komme nogle anvendelige output af FOU’s facilitetsgruppe og dels skal vi have opdateret den prioriteringsliste, der allerede foreligger, og som naturligt bliver et arbejdsredskab.

 

  1. Medlemsarrangementer – status

Kursus vedr. fundraising (Dorthe) LARS følger op med Dorthe

Kursus vedr. pressekontakt (Dorthe) LARS følger op med Dorthe

Nytårskur (Lars) Lars laver oplæg til næste møde. Hvad kunne være interessant at høre om? Bestyrelsen kommer med forslag. Send forslag til Lars inden næste møde.

Efterfølgerplanlægning i foreningerne (Mogens) Mogens sender oplæg inden næste møde.

Forårsarrangement 2015 – Kunne være møde om skole reformen (Annette tovholder)

 

  1. Information og kommunikation

Præsentation til nye borgere (brochure, app og Foreningsportalen)

Lars og Gitte løber med bolden og måske kan Frivilligcenter Furesø designe brochuren.

 

  1. Projekter 2014 i øvrigt

Der arbejdes ihærdigt med design af et logo til FIR. Det er et ønske fra FIRs side, at vi på den måde kan være mere synlige i vores kommunikation. Mogens kommer med oplæg før næste møde.

 

  1. Eventuelt

Ingen emner til evt.

 

  1. Næste møder
  2. september Værløse Hallerne, 25. november Farum Arena.