Til stede:                      Lars, Mogens, Torben, Claus, Annette, Gitte, Kim

Afbud:                      Dorthe, Henning

Dagsorden

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af referat fra seneste møde
 • Siden sidst
  1. FOU
  2. Andet?
 • Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde – Picknik møde m.v.
  2. Nordea Sportspris
  3. Ny hal – status
  4. Skolereform – status
  5. Medlemsarrangementer – status
   1. Kursus vedr. fundraising (Dorthe)
   2. Kursus vedr. pressekontakt (Dorthe)
 • Nytårskur (Lars)
 1. Efterfølgerplanlægning i foreningerne (Mogens)
 2. Forårsarrangement 2015 –
 1. Information og kommunikation – præsentation nye borgere (brochure?)
 2. Projekter 2014 i øvrigt (Logo, App og Foreningsportalen)
 • Eventuelt
 • Næste møder
  1. august Farum Arena, 30. september VærløseHallerne, 25. november Farum Arena

Ad 1                                 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

Ad2                                 Godkendelse af referat

Referat fra seneste møde var godkendt og offentliggjort

Ad 3                                 Siden sidst

Mogens orienterede fra arbejdet i FOU, herunder status vedr. Ny Hal, arbejdsgrupperne vedr. faciliteter, skolereform og det forestående arbejde med at revidere tilskudsregler m.m.

Ad 4                                 Aktiviteter

 1. a) Picknik møde

Mogens orienterede om, at det nu var aftalt, at der holdes møde med politikerne den 12. august. Deltagere fra byrådet vil være: Ole Bondo, Helle Katrine, Gustav Juul, Egil Hulgaard og Henrik Poulsen. Fokus vil være at genoptage arbejdet med at lave handlingsplaner for arbejdet hen mod at blive Årets Idrætskommune 2017.

 1. b) Nordea Sportspris

Lars orienterede om de fire prismodtagere, der skal have en pris ved et arrangement i SøndersøHallen den 28. august kl. 18.30.

Der skal fortsat arbejdes på at finde kandidater til prisen fra kommunens foreninger, inkl. en opfordring til foreningerne på alle møder vi deltager i.

 1. c) Ny hal status

Lars orienterede kort om status på den nye hal. KFIU har bedt FIR og FOU om at drive processen frem mod et konkret forslag til behandling på deres møde den 9. september. Det er Mogens, Sven Krarup, Tina Sahlberg og Lars, der kører processen. Der var et møde før sommerferien med en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to gymnastikforeninger, basket, Værløse svøm og Søndersøskolen. Det blev besluttet, at invitere formanden for Teakwondo klubben med til de efterfølgende møder. Der var en vis optimisme mht. at komme i mål til KFIU’s møde.

 1. d) Skolereform – status

Annette orienterede om udviklingen på området. Der er fortsat for få foreninger, der har lagt ”tilbud” til skolerne ud på www.laermedandre.dk, så der kan skabes dialog mellem skoler og foreninger. Vi opfordrer til, at foreningerne får skrevet noget på siden, så de kan få mulighed for at deltage i samarbejdet med skolerne.

 1. e) Medlemsarrangementer

Dorthe var ikke med til mødet, hvorfor kurserne om fundraising og pressekontakt ikke blev drøftet. Lars er tovholder på nytårskur 2015, Mogens orienterede om tankerne i et arrangement vedr. generationsskifte i foreningerne, der skal hjælpe foreningerne med at tænke nyt i relation til at få flere unge aktiveret i foreningernes bestyrelser. Endelig vil vi lave et forårsarrangement med fokus på ”Skolereformen – hvordan skrider det frem i Furesø?” Annette er tovholder

 1. f) Information og kommunikation

Der var enighed om, at det kunne være godt, at have en lille brochure der introducerede nye borgere til idrætten i kommunen. Nok med fokus på hvor man finder relevant information, end på foreningsorienteret information. Tovholder: ???

 1. g) Øvrige projekter

Gitte og Lars vil se på foreningsportal og kommunens app, i relation til info om idrætten.

Mogens præsenterede et oplæg til et logo for FIR. Der var flere forskellige forslag, og der er behov for at tjekke op, om det ligger for tæt på kommunens logo (byvåben) til at det er acceptabelt.

 

Ad 5                                 Eventuelt

Noget til evt.???

Ad 6                                 Næste møder

 1. august i Farum Arena, 30. september i VærløseHallerne og 25. november i Farum Arena (julefrokost spisning til mødet)