Til stede: Lars, Mogens, Annette, Torben, Claus, Kim, Gitte, Henning

Afbud: Dorthe

Dagsorden

Det samlede program ser således ud:

17.15 – 18.00 Dialog med Peter Rosgaard om bl.a. 10 mio. kr pulje, Kunstgræs, Partnerskaber og status på ny hal (udbud)

18.00 – 19.15 Ordinært bestyrelsesmøde (se dagsorden nedenfor)

19.15 Spisning

Dagsorden til ordinært møde:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Siden sidst

FOU

Møde nye borgere

Andet?

  1. Aktiviteter

Politik – møde den 16. december

Nordea sportspris

Ny Hal

Skolereform

Anlægsinvesteringer

Medlemsarrangementer

Brochure etc.

Foreningsregister, App mm.

Ungerådet

  1. Næste møder

 

Dialogmøde

Bestyrelsen bød velkommen til Furesø Kommunes Centerchef Peter Rosgaard.

Dialog med Peter Rosgaard om:

10 mio. kr pulje, fordelt over tre år. Mangler svar fra FIR. Renovering Værløse haller.

Kunstgræs i Hareskov by og midler findes indenfor afsatte pulje.

Politisk og forvaltning venter på afklaring af ønsker.

Drøftelse af ”Forenings fitness” – drevet fra kommunalt støttede anlæg. Alle medlemmer af idrætsforening i kommunen. Aktiverer skal samles i centre i bykernen.

Partnerskaber drift af svømmehaller og andre kommunale anlæg. Rapport fra Syddansk Universitet. Gå hjem møder i årets start. satellitten / Søndersø området / svømmehal området.

Status på ny hal (i udbud) PR igang med forberede endelig sag til Kultur og Fritidsudvalget som sender den i udbud. Udendørs facilitet 2-3 mio. Hovedenterprise 18,6 mio. Mangler stadig 2,5 mio. Farum Gymnastik er villig til at ofre 1 mio kr.

Fritids politik. Midler tildelt m 10 indsatsområder – resultat fokus unge 13-25 år 20% stigning pr år. Ansat Lasse (en stilling). Idræts politik og mulighed at blive Idrætskommune.

Skolereform tider? Måske omtænke sæson – 3 eller 4. For at lette skolernes planlægning.

 

Ordinært møde:

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

Godkendelse af referat

Ingen kommentarer. Referatet godkendt.

Siden sidst

FOU forenings Møde nye borgere FIR, Kulturelt samråd og Borgmester samarbejde. Fungerede fint for FIRs indlæg. FIR flot stand med logoer.

Aktiviteter

Politik – møde den 16. december kl 16:00

Nordea sportspris mangler stadig kandidater. Nytårskur 22. Januar 2014. Kim rykker Triatlet Camilla Pedersen for svar.

Ny Hal se Peter Rosgaard status

Skolereform Borgermøde i Farum Arena lørdag 25/10 – Ingen idræts repræsentanter var inviteret. Idrætten stillede spørgsmål. Skoleforvaltning var arrangør.

Anlægsinvesteringer?   FIR fordeling af de afsatte 10 millioner kroner?

2015: Udskiftning af kunstgræsbanen i Farum Pris: 2,5 mio. kr.

2016: Igangsættelse af udbygning i VærløseHallerne Pris: 5,0 mio. kr.

2017: Færdiggørelse af udbygning i VærløseHallerne Pris: 1,0 mio. kr.

Etablering af kunstgræsbane i HareskovenPris: 1,5 mio. kr.

Kunststofbaner kræver stor vedligeholdelse og afskrives over kort årrække (10 år) – hvis de ikke vedligeholdes skades spillerne.
Drøftelse af kommunen negligerer at afsætte midler til vedligeholdelse. Forenings fitness ?? Ny prioriteret ønskeliste for 2015

Medlemsarrangementer Nytårskur 22/1, Skolereform møde 9/4, partnerskabsmøder, dialogmøde

Brochure etc. Er sat i gang, tekst og logo, deadline er nytårskur.

Foreningsregister, App mm.

Ungerådet etableret under vanskelige forhold

Eventuelt.

Der var ikke noget til evt.

Næste møder

4/2 15 i Værløse

26/3 FIR repræsentantskabsmøde Farum Arena??