Deltagere:

Lars Køster Svendsen, LK, Mogens Daniel Bruun, MB, Annette Ohm, AO, Torben Stensdal, TS,

Claus Haakansson, CH, Kim Andersen, KA, Gitte Segato Stensgaard, GS,

Afbud:

Dorthe Østergaard, DØ, Henning Gade, HG

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt med tilføjelse af Ungerådet, Punkt 4.i
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
  Godkendt uden ændringer
 3. Siden sidst
  1. FOU
   M: udvalg fungerer med god rytme og åbenhed i samklang med politikere.
  2. Møde for nye borgere den 6. november (hvem repræsenterer?)
   LK skrevet til Trine Nobel (borgmestersekretær) ang. idrættens repræsentation. FIR stiller på vegne af idrætten. LK forbereder en kort præsentation af idrætten, og vi får forvaltningen til at printe et antal opdaterede lister med alle idrætsforeninger og kontaktdata med til mødet. Uddeler liste fra FIR’s bod.
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde – budget mm.
   MB & LK: Politisk ønske om Furesø vil være “Årets Idrætskommune”. Ikke afsat yderligere midler. Vil benytte Martin Borch (DIF) Konsulent til beskrivelse af fremtidige projekter i dialog med politikere.

Budgetaftalen rummer en række konkrete forhold, som vedrører idrætten: Fastholdelse af Fritidsvejledere, der arbejder på tværs af forvaltninger. Skal nok forankres i en anden forvaltning end idræt. OK til de 17,5 mio til ny hal, aftalt ansættelse af en projektleder til at drive projektet Årets Idrætskommune i forvaltningen, de 10 mio. kr til udbygning af idrætsfaciliteter er fastholdt, men spredt over 3 år i stedet for 2 år som først lovet, en del af disse midler skal gå til enkKunstgræsbane I Hareskov. FIR forudser at det vil medføre ikke bare en investering i kunstgræs, men også efterfølgende problem med lys til banen, der nok ikke vil blive positivt modtaget i nabohøring! Arbejde m flyvestation. / Politisk ønske om fastholdelse af unge i teenagealderen – der er ikke afsat yderligere midler. Puljer og satser: ikke aftalt at satser fremskrives de næste 3 år.

 1. Nordea Sportspris – emner til december?
  LK, Mangler emner! Skriver til foreninger. KA checker søsport. LK sender en foreningsmail ud vedr. indstillinger til Nordea priserne.
 2. Ny hal – status
  LK MB: 17,5 mio bevilliget, FIR foretrækker det mere fremtidssikrede projekt til 22,5 mio.kr men vi må se hvad der sker.
 3. Skolereform – status
  Sidste møde aflyst intet at bemærke. Kommunal konference lørdag den 25. oktober i Farum Arena (formiddagen)
 4. Anlægsinvesteringer 2015 – 2017 –
  LK: Politisk besluttet at anlægge kunstgræsbane i Hareskov. Det bør være en 11 mands bane. Udfordringer med lys på banen, da der ikke er lys, der hvor banen ønskes anlagt. Ingen kender p.t. det samlede budget, hvis der både skal etableres kunstgræs og lysanlæg. Der er også nævnt udbygning/forbedringer i VærløseHallerne. IF Værløse har lavet et udkast til projekt, som vil kræve i størrelsen 6 mio. kr. Det er ikke realistisk, at begge projekter kan gennemføres for 10 mio. kr. Der var en kort snak om det forhold, at der hvis de to projekter lægger beslag på de lovede 10 mio. kr, så vil der over 3 år blive kanaliseret 27,5 mio. kr. til den sydlige del af byen i investeringer, og ingen penge til den nordlige del. Der kan være en risiko for, at det vil give støj i opfattelsen af den samlede kommune, hvis alle midler tilføres Værløse i de kommende år. Dertil skal lægges yderligere over 100 mio. kr. til rådhus i den sydlige del af kommunen. Dog var der en opfattelse af, at det nok skal gå, uden for store problemer.
 5. Medlemsarrangementer – status
  1. Kursus vedr. fundraising (Dorthe) intet at bemærke – stadig et ønske
  2. Kursus vedr. pressekontakt (Dorthe) intet at bemærke – stadig et ønske
 • Nytårskur (Lars) forslår torsdag den 22. januar evt. sammen med Nordea prisoverrækkelse. Evt forslag om triatlet Camilla Pedersen( skadet og i koma, hvorefter hun vandt VM) som trækplaster. KA kontakter tri træner Michael Krüger
 1. Efterfølgerplanlægning i foreningerne (Mogens)
  Bilag. Enige om Mogens arbejder videre. Ide med invitere bestyrelser med brainstorming.
 2. Forårsarrangement 2015 –
  L Er der plads i kalender … April? Indhold: Arbejde med skolereform.Evt i samarbejde med §17 stk. a udvalget.
 1. Information og kommunikation – præsentation nye borgere (brochure?)
  Gitte og Lars igang med udkast. Håber at det nås til 6. november
 2. Projekter 2014 i øvrigt (Logo, App og Foreningsportalen)
  L og G: Foreningsportalen bør strammes op. G viser mange eksempler på det ikke hænger sammen. Forberedes til møde med PR.
  Mogens, FIR logo er forkastet af kommune. Nyt forslag godkendt.
 3. Ungerådet
  LS Kommune har bedt FIR udpege et medlem.
  LS sender foreningsmail til foreninger om at udpege og motivere kandidater.
 1. Eventuelt
  1. LS Peter Rosgaard deltager på mødet den 25. november 17:15 – kort møde med efterfølgende Julefrokost.
 2. Næste møder
  1. november Farum Arena, Cafeteria i Hal 3
  2. 4/2 – Værløse
  3. 26/3 FIR repræsentantskab 19:00