Til stede:           Mogens, Torben, Annette, Claus, Dorthe, Kim, Lars

Afbud:               Henning, Gitte

Dagsorden

1         Godkendelse af dagsordenen

2         Godkendelse af referat fra seneste møde

3         Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand og sekretær

4         Siden sidst

 1. FOU
 2. §17 stk. 4 udvalget

5         Aktiviteter

 1. Det politiske arbejde – Picknik møde m.v.
 2. Nordea Sportspris
 3. Ny hal – status
 4. Skolereform – status
 5. Prioriteringsliste – anlæg og renovering
 6. Medlemsarrangementer – status

i.    Efterfølgerplanlægning i foreningerne

 1. Information og kommunikation – præsentation nye borgere (brochure?)
 2. Projekter 2014 i øvrigt (Logo, App og Foreningsportalen)

6         3P (plads, penge, PR)

7         Eventuelt

8         Næste møder

 

Bestyrelsen bød velkommen til de to nye medlemmer Claus og Kim, velkommen til arbejdet i FIR’s bestyrelse. Efter en kort runde med præsentation af alle tilstedeværende, gik vi i gang med dagsordenen.

Ad 1   Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

Ad 2   Referat fra seneste møde

Ingen kommentarer. Referatet godkendt.

Ad 3   Konstituering og forretningsorden

Konstituering:

LAKS anbefalede, at Mogens fortsat har rollen som næstformand. Det giver en vis position i dialogen med politikere og i FOU, hvor han også er næstformand. Bestyrelsen valgte enstemmigt Mogens som næstformand.

Sekretærrollen: der var ingen der umiddelbart påtog sig rollen. Handler primært om at lave et referat fra møderne. I stedet blev det aftalt, at opgaven med at skrive referat går på skift mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der vælges ikke en sekretær. Lars laver en liste, som vi følger fremadrettet.

Forretningsorden:

Der var småting der blev foreslået justeret. Lars justerer Forretningsordenen, og udsender den endelige forretningsorden til bestyrelsen.

Ad 4   Siden sidst

FOU

Mogens informerede om hvad der er sket i FOU. Han stillede op til formandsvalget mod Sven Krarup, men Sven blev genvalgt. Fokus var på at FOU bliver mere proaktive. Som næstformand vil Mogens være med til at følge op på, ar der sker noget.

Der har været holdt et udvalgsseminar, hvor der blev udpeget 2 prioriterede fokusområder:

 • Skolereformen
 • Faciliteter

Mogens fronter arbejdet vedr. faciliteter mens Sven har opgaven med Skolereformen. Der skulle ligge et kommissorium for hver af de to opgaven til mødet i maj, men det ser ud til, at Sven ikke når at få sit gjort færdigt til tiden.

På facilitetssiden er der fokus på at vurdere hvilke faciliteter der på den lange bane er behov for i kommunen. Også på den kortere bane er der udfordringer, der skal arbejdes med – ikke mindst med fokus på renovering af eksisterende faciliteter. Fx blev der talt om, at der skal midler til Værløse-Hallerne hvor ikke mindst den gamle håndboldhal trænger.

Vi forventer, at Annette kan inviteres ind i arbejdet vedr. skolereformen.

Prioriteringslisten

Mogens orienterede om, at der har været det første møde, hvor en lille gruppe, med Mogens og Lars som deltagere gennemgik de indmeldte ønsker. Men da Kulturelt Samråd ikke havde meldt forslag ind, og ikke deltog i mødet, og da spejdernes samråd kun havde en mangelfuld information, blev der indkaldt et nyt møde den 20. maj, hvor der laves en grov A, B, C prioritering, uden hensyn til økonomi etc.

Den liste danner så grundlaget for dels FOU’s disponering af vedligeholdelsespuljen (350.000 kr) og dels FOU’s forslag til KFIU vedr. nyetableringspuljen (650.000 kr).

Jakob H er bedt om at lave diverse undersøgelser som uddybning af diverse projekter, så der er et bedre grundlag for det videre arbejde, på det næste møde.

 

§17 stk 4 udvalget om flyvestationen

Udvalget er et rådgivende udvalg, der skal høre om ideer og forslag til udnyttelse af flyvestationen, men de har ingen beslutningskompetence, intet budget at bidrage med etc.

Når de har hørt alle mulige forslag om kultur, fritids og idrætsprojekter, og sikkert også projekter om naturformidling etc. Så skal de komme med nogle anbefalinger til Byrådet, der så kan prioritere, og gå i drøftelser med ejerne fx Freja, om muligheden af at overtage en bygning til et bestemt formål.

Udvalget består at nuværende og tidligere byrådsmedlemmer. Lars var inviteret til at komme og lytte til præsentationen af de forskellige projekter, som der p.t. er sendt til udvalget.

I relation til idrætten var det primært projektet i Hangar 2, som udvalget hørte om, hvor en gruppe med petanque, Skiklubben og HareTri sammen med nogle kulturforeninger arbejder på et projekt til en multihangar. Hvad der præcis kommer til at ske derude, ved ingen endnu.

Ad 5   Aktiviteter

A   Picknik møde og politisk arbejdsgruppe

Mogens orienterede om situationen, som han havde drøftet med Ole Bondo. Der lægges op til at der gennemføres et møde med politikerne inden sommerferien, så vi kommer videre med visionerne og ikke mindst handlingsplaner til virkeliggørelse af visionerne. Forslag til ”bemandingen” fra FIR’s side i det videre arbejde med realiseringen af vores visioner: Mogens, Torben, Annette og Lars. Den tidligere idé med at lade hele FIRs bestyrelse deltage i det første møde med politikerne blev droppet. Det aftaltes, at det første møde skal arrangeres som et picnic-møde. Mogens er tovholder på dette projekt og finde forslag til datoer sammen med Bondos sekretær.

B   Nordea Prisen

Lars gennemgik listen med aktuelle emner. Der var enighed om, at alle fortsat opsøger emner i deres lokalområde.

Da vi alligevel altid behandler indstillingerne om priser i FIR bestyrelsen, før i den formelle priskomite, foreslog Lars, at vi ikke supplerer op efter Peder.

Vi går efter en uddeling før sommerferien, hvorfor flere emner vil være gode at få. Så alle må gerne arbejde i deres netværk.

 

C Ny hal – status

Alle har fulgt med i den ophedede debat om den nye hals indretning, brugerinddragelse etc. KFIU har nu valgt at udvide følgegruppen til ca. 20 personer (måske flere) fra alle former for brugere.

Der er første møde i den nye gruppe mandag den 19. maj, hvor arkitekterne skal præsentere en ny tidsplan og hvad der egentlig skal laves i den fase vi er i lige nu.

Ingen ved helt hvad vi egentlig kan forvente af den videre proces, men det er vigtigt nu, at vi får følelserne ned i gear, og rationaliteten op i gear. Alle skal samarbejde også efter hallen er besluttet og bygget, hvorfor der ikke er formål med at grave grøfter dybere end at vi fortsat skal skræve over dem.

D Skolereform – status

Annette Ohm orienterede kort om arbejdet med reformen. Der er fortsat ikke mange tilbud lagt ind på www.laermedandre.dk . Vi skal opfordre alle foreninger til at se på det, og prøve at beskrive deres mulige tilbud på hjemmesiden.

FOU vil som nævnt tidligere også arbejde på området, og Annette tilknyttes det projekt efter aftale med FOU.

E Medlemsarrangementer

Arrangementer, som vi har talt om tidligere:

 • Kursus vedr. fundraising og tilskudsmuligheder – tovholder Dorthe
 • Kursus vedr. pressekontakt, artikelskrivning etc. – Tovholder Dorthe
 • Nytårskur 2015 (planlægges i god tid!) – Tovholder Lars

Nyt forslag fra Mogens:

At lave et medlemsarrangement med fokus på hvordan foreningerne kan arbejde med at identificere og involvere den næste generation i bestyrelsesarbejde og andre centrale funktioner, så der sker en udvikling af foreningerne. Ellers bliver bestyrelserne i gennemsnit et år ældre pr. år, indtil der pludselig er nogle der stopper i utide, og efterlader en uheldig situation.

Der var også enighed om, at lave et arrangement i foråret 2015, hvor erfaringerne fra det første halve år med skolereformen kan behandles.

F Info til nye borgere

FIR deltager på ½ årlige møder sammen med udvalgte foreninger. Det blev foreslået, at der udarbejdes en idrætsbrochure til uddeling og i elektronisk version, der kan ligge på nettet.

G Øvrige projekter

Logo til FIR. Der var enighed om, at hvis vi kan få en grafisk identitet uden at det koster alt for meget, så er det fint. Mogens vil tale med Frivilligcenteret om de kan hjælpe med et sådant projekt. Hvis vi skal gå til et firma, så vil det koste 5 – 10.000 kr., hvilket nok er mere end vi vil give.

Foreningsportalen på kommunens hjemmeside er ikke god, og det er svært at finde den og funktionaliteten fungerer ikke. FIR vil gerne bidrage til at udvikle den del der handler om idræt. Gitte havde tilbudt at være med i et sådant projekt, ligesom muligheden for at gøre idrætsforeningerne mere synlige på app’en ”Mit Furesø” vil være et fint projekt, som Gitte gerne vil deltage i. Lars taler med Gitte om hvad vi skal gøre med de to projekter.

Ad 6 3P

Der var enighed om, at 3P er dækket af øvrige punkter, og fremadrettet udgår fra dagsordenen.

Ad 7 Eventuelt

Der var ikke noget til evt.

Ad 8 Møder resten af året

Dato                   Sted                                                                                                           Referent

24. juni              Værløse Boldklub (Claus arrangerer mad til mødet)             Claus

19. august        Farum Arena                                                                                          Henning

30. sept.            VærløseHallerne                                                                                  Annette

25. nov.             Farum Arena (bestyrelsens julefrokost).                                   Torben

 

Referenter derefter (forår 2015):

Mogens, Gitte, Dorthe, Kim