Farum Arena, Cafeen i Hal 3

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
  2. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen
 4. Aktiviteter
  1. Nordea sportspris
  2. Medlemsarrangement – Nytårskur (invitation, plakat, artikel, tilmelding, sted)
 5. Kommende møder: vi skal have forårets møder aftalt (frem til april)

Efter det korte bestyrelsesmøde, som forventes at vare en times tid, spiser vi julefrokost kl. ca. 18.30. Formanden medbringer en snaps til maden.

Referat

Til stede:       Mogens , Annette, Lars, Gitte, Kim og Torben

Afbud:            Dorthe, Henning, Claus

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat

Godkendt

 1. Siden sidst
  1. FOU

Mogens.

 • Afholdte Lederpris og Idrætspris samt hædring af mestre blev afholdt, desværre uden kandidater til alle priser. Det bør FIR følge op på.
 • Idræts og leder prisen sponseret af Nordea, mangler kandidater til Idrætspriserne. Det blev besluttet at fremadrettet vil FIR løbende følge emner af egen drift.
 • Proces for aktivering af ledig kapacitet i lokaler i Furesø Kommune.
  FOU beslutter arbejdet udføres af arbejdsgrupper.

Styregruppen til dannelse af arbejdsgrupper består af Sven Krarup Nielsen, Per Udesen og Peter Rosgaard – samt Furesø Idrætsråd, Kulturelt Samråd og Spejdernes Samråd samt aftenskolerne skal udpege personer til de fire arbejdsgrupper.
Efter FIR drøftelse af opgaven, kunne det lette processenog økonomien ved at FIR medlemsklubbernelavede registrering sammen med halinspektørerog eventuelle størret af Ungi i arbejde m.m.

 • Peter Roskov har lovet at sende information om besparelser til de foreninger som er berørt af dem.
  For 2017 er Aktivitets tilskud redeuceret med 400.000 kr ved nedskriving af tislkudsloftet pr medlem til 400 kr. For arrangementer som kræver entre vil kommunen opkræve gebyr for brug af Galaksen, forventet provenue 300.000 kr.

For 2016 er nedsættelse af Træner- og instruktørløn (Aktivitetstil-skud) ledertislkud reduceret med 350.000 kr. Nedsættelse af Idræts- og Fritidspuljenmed 50.000 kr.

 1. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen

Idræts konference den 20-21/11 hvor har Anette hodlet et indlæg. Kommunernes Frederiksberg, Gribskov, Hillerød erfaringer viser at en central placeret person er en forudsætning for skole/idræts samarbejdet vil fungere.
Idrætsforeninger aflønnes i niveau 300-350 kr i timen.
Hjemmesiden ”Skolen i virkeligheden” fungerer ikke.
Dansk Skoleidræt kunne måske bruges af idrætten som brobygger. Mogens kontakter Søren Fursted for idræts kontaktpersoner på skolerne for møde med FIR.

 1. Aktiviteter
  1. Nordea sportspris

Præmie overrækkelse ved Nytårskur torsdag den 21. januar. Kandidater til de 8 idrætspriser. Nordeafonden vil gerne give tilskud til projekter og initiativer, der ikke handler om drift.
FIR medelmmer udnersøger om der er flere kandidater.

 1. Medlemsarrangement – Nytårskur (invitation, plakat, artikel, tilmelding, sted)

21/01 Nytårskur program og indbydelse til afholdelse i Farum Arena Gymnastik sal, hal 4.

KA kontaktet Eskild Ebbesen som er klar med”Tænk som en vinder”.

KA vil indbydelse som A2 plakat til ophængning i klubberne. KA finder medlmmer som vil uddele plakaerne til idrætsforeningerne med FIR medlemmer.

FIR acceterer promovering af et humanitært formål såfremt det ikek belaster budgettet. Eskild Ebbesen ambassadør for scleroseforeningen kan benyttes.

Udsendelse til medlems foreningerne december, med tilmeldingsfrist via foreningerne 10.  januar 2016 med 50 deltagere pr klub.  Kommer der uventet mange tilmeldinger og salen bliver for lille kan arrangementet flyttes til en større sal.

Gratis entre og der serveres chips, øl og vand

 1. Kommende møder:
  Møder aftalt torsdag 14/1 kl 17:15, torsdag 25/2 17:15, torsdag 31/3