Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 kl. 17.15
Farum Arena, Cafeteriet Hal 3
Til stede: Lars, Annette, Erik
Fraværende: Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus, Dorthe

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Lars
c. Skoleområdet – status v/ Annette
4. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. november
b. Nordea sportspris 2017 – emner
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
5. Kommende møder: Vælgermøde 9. november, 15. november i Værløse, julefrokost Farum 12. eller 14. december.
6. Evt.

Ad 1:
Dagsorden godkendt, men punkt 4c blev udskudt til senere møde, da Kim A ikke var til stede.

Ad 2:
Intet at bemærke

Ad 3:
a) FOU: Lars orienterede om seneste FOU møde. Formanden orienterede om status på budgetaftalen fra 2016, herunder at der havde været et statsmøde hvor borgmesteren deltog. (se pkt. 3b).
Peter Rosgaard orienterede om, at forvaltningen havde besluttet at implementere et nyt lokalebookingsystem. Der er tale om et system, der allerede anvendes i ca. 20 kommuner. Det er det system, som den brugergruppe, der har været med inde i processen har anbefalet. Der forestår nu forhandlinger om vilkår etc. inden leverandøren offentliggøres. Systemet skal fungere som både lokalebookingsystem og foreningsportal. Der er ikke p.t. tilknyttet en app til af bookninger, men det forventes at komme. Systemet implementeres forventeligt ved årsskiftet, men forvaltningen kører parallelt mellem det nye og det eksisterende system, til lokale-bookningen(faste tider) er afsluttet foråret 2018.

Idrætsprisen og Lederprisen var på programmet. Der var kommet indstillinger til begge priser, og FOU traf beslutning om hvem der skal honoreres med de to priser i november. Det blev aftalt, at vi på et senere FOU møde skal drøfte disse priser, for at sikre mere synlighed, flere indstillinger og også muligheden af, at idrætsudøvere fra kommunen, der ikke dyrker deres sport i en forening i kommunen, kan komme i betragtning.

b): Udmøntning af budgetaftalen fra 2016: Lars orienterede om, at der for et par uger siden var afholdt et statusmøde mellem forligsparterne, formanden for KFIU HKM samt Borgmester OBC.
OBC gennemgik den samlede budgetaftale fra punkt 1 til 7, og de fleste punkter var allerede gennemført eller i gang. Reelt var de punkter der ikke var afklaret punkt 6 og 7, dvs. ”Gebyr for lokalebookninger” samt ”Besparelser på aktivitetstilskud (inkl. Træner/instruktørtilskud)”.
Da der endnu ikke var fremkommet nogle konkrete forslag der kunne anvendes, foreslog OBC (angiveligt på HKM’s opfordring) at vi udskyder besparelsen til sommer 2018, så vi har foråret 2018 til at finde løsninger. Det vil i praksis sige, at politikerne slipper fri for en kedelig debat om besparelser og gebyrer i valgkampen, mod at besparelsen for 2018 halveres, da den først realiseres andet halvår.
På det efterfølgende FOU møde orienterede HKM om, at hun netop havde lavet en aftale med OBC om, at alle de besparelser/gebyrer beskrevet i punkt 6 og 7 i budgetaftalen bliver droppet, så der ikke kommer yderligere besparelser på foreningsområdet. Det blev efterfølgende vedtaget i byrådet dagen efter FOU mødet dvs. 11. oktober. Der er heller ikke lagt en besparelse ind på foreningsområdet i de kommende 3 år (vurderingsår), men det kan jo ændre sig fra år til år.
Så en lang og sej proces er nu landet positivt for de frivillige foreninger.

Det er FIR’s overbevisning, at en af årsagerne til, at processen endte på den måde er, at FIR meget firkantet har meldt ud, at vi ikke deltager i diskussioner vedr. aktivitetstilskud og træner/instruktør-tilskud, før kulturen har fundet løsninger på gebyrdiskussionen. Da netop den var utrolig følsom, og der ikke blev fundet løsninger, var politikerne urolige for, hvordan det relativt lille beløb i det samlede budget, kunne komme til at præge en valgkamp, hvor HKM i høj grad ikke har brug for at være upopulær.
Uanset at vi nu er landet tilfredsstillende i relation til disse budgetbesparelser, så er det billede der står tilbage, at HKM som forkvinde for KFIU ikke på noget tidspunkt har ageret, på en måde hvor hun har vist, at det kæmpe store frivillige arbejde, der bliver lagt hos spejdere, i idrætsforening-erne og heller ikke i kulturelle foreninger ligger hendes hjerte nært. Hun kæmper for sine kulturelle fyrskibe, som hun kan sole sig i, mens vi andre er nedprioriteret.

c): Skoleområdet: Annette orienterede om, at talent klassen på Stavnsholtskolen er kommet godt i gang, og an man lige p.t. er i gang med at planlægge det kommende år. Det er vigtigt at komme ud meget tidligere med dette tilbud, for ikke at stå bagerst i konkurrencen. Der er helt styr på de mange elever, der er fra fodbold, men de få elever der ikke er fra fodbold, skal der findes løsninger i forhold til morgentræningen. Der arbejdes på sagen.
Det er håbet at der for skoleåret 2018/19 vil være en 7. klasse på ca. 25 elever, og at der kunne kommer yderligere et par elever til det der så bliver 8. kl efter sommerferien. Vi aftalte, at der blev plads til en ”reklame” for talentlinjen på nytårskur 2018.

Annette orienterede også om, at der er kommet 6 ansøgninger til den centrale pulje til støtte til åben skole. Der er tale om ansøgninger fra håndbold, taekwondo, tennis, gymnastik, orientering og basket. Der er kommet en syvende ansøgning fra en forening ”Frivillig Ungdom”. Da foreningen ikke er en godkendt forening, kan den ikke modtage offentlige tilskud. Der er tale om en forening drevet af brødrene Brolin.

Ad 4:
a) Medlemsmøder: FIR arrangerer valgmøde den 9. november 2017 kl. 19.00 i Teatersalen i Kulturhuset i Farum. Da vi var så få deltagere til mødet, og da de beskrevne ændringer vedr. budgetaftalen først blev godkendt af Byrådet samme aften, blev det aftalt, at Lars og Mogens udsender tanker om hvad der kan være vores fokus i valgkampen set fra de frivillige idrætsforeningers side. Erik foreslog, at vi på forhånd beder alle kandidater om at forberede et indlæg på fx 4-5 minutter, hvor de præsenterer deres politik og mål for det frivillige idrætsområde i de kommende fire år. Efter runden er der spørgsmål fra salen. FIR forbereder dels spørgsmål dels mulige temaer til mødet. Mødet ledes af Lennart Sten fra TV2, ligesom for 4 år siden.

b): Nordea ”Det gode Liv” prisen: Vi mangler kandidater til prisen. Alle har fået udsendt listen over tidligere prismodtagere, så der er en fornemmelse for hvor der burde komme indstillinger. Vi talte konkret om: de to orienteringsklubber og HareTri som eksempler på mindre foreninger, som vi ikke har givet priser til. ALLE bedes tænke over kandidater, så vi kommer i gang. Der ligger en indstilling til kommunens lederpris, som ikke bliver honoreret i år, og som vi kan tage med i vores pulje. Men vi mangler fortsat 7 kandidater.

c): Hjemmeside etc.: Udskudt til næste møde.

Ad 5:
Kommende møder:
• Vælgermøde 9. november
• 15. november i Værløse
• julefrokost Farum 12. eller 14. december. Lars udsender en Doodle for at få besluttet datoen.

Vi skal sammen have styr på tilmelding og afbud til vores møder. Det var en ”All time low” deltagelse, at vi sad 3 bestyrelsesmedlemmer på dette møde. Vi ved at der var sygdom m.m., men vi skal hjælpe hinanden med prioriteringen.

Ad 6:
Intet til Evt.