Til stede: Annette, Claus, Dorthe, Gitte, Kim, Lars, Mogens og Torben

Afbud: Henning

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen, Godkendt
2. Opfølgning på seneste referat, ingen kommentarer

3. Siden sidst

a. Mogens orienterede fra seneste FOU møde. Furesø trampolinklub godkendt (øjensynlig udbrydere fra Farum TK), Retningslinier idrætspris behandlet, Farum Kampsportscenter tilskud til motionsrum afvist bl.a. fordi der først er søgt efter at man har afholdt omkostningerne. Lokalefordelings udvalg nedsat med Dorthe i som FIR’s repræsentant.
Gebyrsagen: kultur, idræt og spejder præsenterer sammen insigelse overfor kommune. Øget pres på etablering af partnerskaber, kommunen ser gerne integration via idrætsklubberne.
Anette: Skolereform markedsdag planlagt til 10/5.

4. Aktiviteter

a. Medlemsarrangement – Nytårskur – general tilfredshed med arrangement. Samme koncept kunne anvendes 2017.
b. Nordea sportspris – efterlyser nye indstillinger??
c. Det politiske arbejde: Mogens orienterede om møde med Preben Petterson. Interesse for at se, hvordan etablering af partnerskaber vedr. både drift men også støtte til integrationsindsats fra idrættens side. Der er penge at spare fra kommunens side. Der arbejdes på at besparelser på niveau 1 mio kr tilbageføres, hvis det kan lykkes at få skabt bedre integration via foreningslivet.
d. Repræsentantskabsmødet 29/3:
i. Indkaldelse – er udsendt af Lars.
ii. Øvrigt program for mødet?? – Intet yderligere på programmet
iii. Dirigent – Bjørn Strange som har sagt ja
iv. Regnskab og budget, er udsendttil bestyrelsen
v. Valg til bestyrelsen (se nedenstående)
vi. Andet??
e. Kim har anmodet Peter Rosgaard om oplysninger til at styrke FIRs rådgivende arbejde (bredere udsyn end egen klub, samt overblik over potentielle medlemmer af FIR):
Klubber i Furesø kommune, med adresse
Antal medlemmer pr klub i Furesø kommune
Tilskud til klubberne i Furesø kommune
Oplysning om kontingent i klubberne
Kommunes investering i anlæg og lokaler (haltype)
Kommunens driftsudgifter pr klub eller anlæg
Kommunes tilgængelige lokaler og haller
Booking af haller i pct pr haltype

Det nemmeste ville være adgang til dB hvor vi løbende kunne trække oplysningerne som varierer år for år.
Kim: Modtaget nogle få informationer som kan behandles.

5. Kommende møder: vi planlægger forårets møder med den valgte bestyrelse

6. Evt.
Gitte: kommunen ønsker FIRs involvering i arbejdet med at udvikle Aktiv Furesø som foreningsregister. Afventer at kommunen kommer i gang.

Valg til FIR bestyrelse, på valg i lige år (2016) Villig til genvalg

Formand: Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening JA
Bestyrelsesmedlem: Claus Haakansson, Værløse Boldklub JA
Bestyrelsesmedlem: Mogens Daniel Bruun, Værløse Badminton JA
Bestyrelsesmedlem: Kim Andersen, Roklubben Furesø JA
1. Suppleant:, Dorthe Østergaard, Farum Gymnastikforening JA
Revisor: Jeanet Errebo Larsen, Værløse Badminton NEJ, afløser skal findes
Bestyrelsen kender ikke til andre, der ønsker at stille op.

Vælges hvert år:
Revisorsuppleant:, Erik Hansen, Værløse Badminton Måske revisor
Ny revisor eller revisorsuppleant skal findes