REFERAT – Bestyrelsesmøde 8. januar 2018 kl. 17.15
Til stede: Mogens, Torben, Erik, Lars
Afbud: Kim C, Dorthe, Annette, Claus

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og endelig konstituering v/ Lars
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – 25. januar kl. 19.00 og program
b. FIR Repræsentantskabsmøde – program??
c. Nordea ”Det gode liv” priser 2017

5. Regnskab

6. Kommende møder: Vi har aftalt følgende kommende møder:

a. Bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar kl. 17.15 i Værløse
b. Repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Farum Arena.

7. Evt.

Referat

Inden vi startede den formelle dagsorden orienterede formanden om, at Kim Andersen har besluttet at udtræde af FIRs bestyrelse med omgående virkning. Der er ikke noget dramatisk i det, men da Kim er udtrådt af roklubbens bestyrelse følte han, at det er den naturlige konsekvens, at han ikke skal repræsentere roklubben i FIRs bestyrelse. Formanden har forsøgt at få Kim til at tage sin beslutning op til genovervejelse, men hans beslutning står fast. Han har lovet i en periode at hjælpe med at opdatere hjemmeside etc.

Ad 1: Dagsordenen godkendt
Ad 2: Referat fra sidst: Ikke noget at følge op på
Ad 3: Siden sidst
3a: På FOU mødet i december blev der behandlet en sag vedr. færdiggørelse af den nye hal i Søndersø Idrætscenter. Der blev præsenteret en samlet liste over udeståender, der tydeligt viste, at stort set alt der nu er udeståender, er ønsker der er kommet til. FOU og forvaltningen har fokus på færdiggørelse, samt på håndteringen af de øvrige ønsker, der er kommet til. De kan ikke nødvendigvis alle realiseres.
Erik fortalte, at der nu var lavet en aftale om, at DGI går ind i drøftelserne om den famøse dør, der ikke er placeret korrekt, for at få uvildige til at vurdere, og det er nødvendigt at bruge penge på at flytte en dør, eller om det kan undgås.

På FOU mødet var der også en debat vedr. det nye lokalebooking system, der primært gik på behovet for at skabe en reel involvering af foreningernes repræsentanter i den videre proces med implementering af systemet, så det kommer til at fungere optimalt for foreningerne. Der har været rejst kritik af den måde brugerinddragelsen har fungeret, og en repræsentant i brugergruppen har trukket sig i protest over processen.

Der skal være valg til FOU den 30. januar kl. 19 på Rådhuset. Repræsentanter for foreninger, der ønsker at stille op til FOU skal møde frem, og der vil være en valghandling mellem de fremmødte repræsentanter. P.t. ser det ud til at Mogens, Torben og Lars stiller op som repræsentanter for FIR. Dorthe er i dialog med FGYM om hun skal fortsætte som repræsentant for FGYM i FOU. Vi får en afklaring senere.
Sidst drøftede vi hvordan reglerne er vedr. FIRs mulighed for at udpege medlemmer til FOU frem for at lave et valg. Reglerne er, at FIR kan udpege de fire FOU medlemmer, såfremt FIR repræsenterer (som medlemmer) mindst 75% af alle idrætsforeninger i Furesø Kommune. Det er vi ikke i nærheden af, da der er en del små og specielle foreninger registreret som idrætsforeninger, der ikke har egentlig interesse i et medlemskab af FIR. Så der er kun én vej: at møde op til valget og argumentere for at det er FIR repræsentanter, der skal repræsentere idrætten i FOU. Og så må demokratiet tale. FIRs bestyrelse anbefaler foreningerne at stemme på en kandidat, der repræsenterer FIR, for at sikre sammenhæng mellem det generelle arbejde i FIR og de konkrete politiske forhold, som behandles i FOU.

3b: Vi har nu fået den endelige konstituering af KFIU. Formand Tine Hessner (R), Næstformand Muhammed Bektas (S), Egil Hulgaard (C), Gustav Juul (V) og Niels Bjerre Degn (S). Der er således tre nye medlemmer af udvalget og to ”erfarne gengangere”. Men set fra idrættens side ser udvalgets sammensætning spændende ud. Vi får den nye formand med til nytårskuren, så hun kan introducere sine overvejelser om idrætten og sig selv for foreningerne.

3c: Ansøgningsprocessen til idrætstalentklassen for det kommende skoleår er i gang, og det er aftalt, at der på Nytårskuren kommer et indlæg af Rasmus, der orienterer foreningerne om status.

Ad 4:
4a: Nytårskur 2018: Datoen er sat til 25. januar kl. 19.00 i Rådhuset. Talere vil være: Lars om FIR og året der gik, Tine Hessner om KFIU 2018 – 2022, Rasmus Kalle Saabye om Idrætstalentlinjen samt Annie/Gitte fra Nordea med overrækkelse af priser.

4b: Repræsentantskabsmøde 2018: Datoen er sat til 22. marts kl. 19.00. Lars har sendt en reservation til kommunen, og forventer at det kommer på plads. Foreningerne er adviseret i samme mail som om Nytårskuren.

Der skal jf vedtægterne en formel invitation ud senest 14 dage før mødet. Den endelige plan for mødet aftales på B mødet den 28. februar. Lars har aftalt med Bjørn Strange, at han påtager sig dirigentrollen igen.

4c: Der arbejdes på at beslutte de endelige prismodtagere, der skal have priser overrakt til Nytårskuren.

Ad 5: Regnskab: Torben orienterede om, at årets regnskab for FIR ser ud til at lande på et lille overskud på ca. 3.100 kr. Det er et udtryk for, at der i 2017 ikke har været anvendt penge på eksterne foredragsholdere til arrangementer, som normalt kan være ganske dyre. Og så passes der generelt set godt på pengene.

Ad 6: Kommende møder er aftalt: bestyrelsesmøde den 28. februar i Værløse, og Repræsentantskabsmøde den 22. marts i Farum Arena. Øvrige møder i 2018 fastlægges, når der har været valg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet.

Ad 7: Evt.:
Lars foreslog at FIR køber en gave til Annie Gøde Andersen fra idrætten, som tak for hendes indsats for foreningslivet gennem mere end 20 år i kommunen. Det blev godkendt. Lars tager action.

FIR er blevet indbudt til at stille med en tilforordnet i Ungdomsskolens bestyrelse. Ingen i FIR bestyrelsen har en interesse og tid til dette. FIR vil opfordre til, at man finder den tilforordnede et andet sted i FOU regi.

FIR er inviteret til møde for idrætsråd, hvor der skal vælges en repræsentant til DIF’s repræsentantskab. Det er ikke afklaret, om FIR stiller med deltagere på mødet.

Mogens orienterede kort om ombygningsprojektet ved VærløseHallerne, der gennem processen har ændret sig væsentligt. Der er fortsat ingen endelige løsninger.

Mødet sluttede kl. 19.05
Ref: Lars