Til stede: Annette, Lars, Claus, Kim og Torben

Afbud: Mogens, Gitte, Dorthe, Henning

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
  2. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
  2. Nordea sportspris
  3. Ny hal – status
  4. Prioriteringslisten – vedligehold samt renovering/nyanlæg
  5. Medlemsarrangementer – status
  6. Aktiv Furesø – lokalebooking systemet
  7. Information & kommunikation
 5. Kommende møder: 1/12 Farum (julefrokost)
 6. Evt.

REFERAT

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt
 2. Opfølgning på seneste referat
  LKS orienterer
 1. Siden sidst
  1. FOU

Lars orienterede om, at FOU har droppet at gennemføre en større analyse af faciliteternes anvendelse. Det er fortsat myten om mange ledige idrætsfaciliteter, der spøger. Det er aftalt, at der på et kommende FOU møde, vil blive holdt et møde med en analytiker fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN), der skal fortælle om resultater af analyser fra sammenlignelige kommuner, og deres erfaringer med, hvilke former for tiltag, der virker.
Kommunens nye lokalebookingsystem er et stort problem for foreningerne. Det fungerer trægt og uhensigtsmæssigt, og selv om der er lagt bookninger ind i systemet, så aner foreningerne ikke, om de faktisk har fået disse tider. Der er foreninger der har fået bekræftelser på tider, og efterfølgende alligevel konstaterer, at de ikke har dem. I mellemtiden er der tilmeldt deltagere på holdet etc. Peter Rosgaard har fortalt, heller ikke i andre kommuner som har købt systemet samtidigt fungerer det optimalt. Der blev kommenteret på, at en parallel kørsel i 2015 havde løst mange problemer.

 1. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen

AO deltog i møde afholdt og evaluerings skema er udsendt. Markedsdagen opfattes som en succes og planlagt gentaget i 2016. Der udsendes et spørgeskema til skolelederne om deres evaluering, inden endelig beslutning vedr. 2016 træffes.
Ved idræts konference den 20-21/11 har AO indlæg.

 1. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde

FIR aktivt på mange fronter. Der er netop besluttet et kommunebudget, og det er vigtigt, at vi kan få kommunikeret konsekvenser af budgettet ud til foreningerne. Den foreslåede beskæring af Medlemstilskud vil få stor effekt på specielt de større foreninger, men der kan også være andre udfordringer i det endelige budget. FIR (Lars) kontakter idræts og fritidschef Peter Rosgaard for beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for klubberne.

 1. Nordea sportspris

Præmie overrækkelse ved Nytårskur torsdag den 21. januar – og ikke den 20. januar. Kandidater søges til de 8 idrætspriser. Nordeafonden vil gerne give tilskud til projekter og initiativer, der ikke handler om drift.

 1. Ny hal – status. Ikke noget nyt! Vi er kommet i jorden, entreprenøren bygger på livet løs. Springgrav er støbt, og øvrigt fundament er ved at blive lavet. Vi håber på godt vejr i de kommende uger, så vi snarest muligt kan få klimaskærmen lukket.
 2. Uddeling til Vedligehold samt renovering/nyanlæg er færdigt for 2015 og penge udbetalt til klubber.

Ny runde med opdatering og evaluering af prioriteringsliste med nye ansøgninger forberedes. Ansøgninger som allerede er indleveret og ikke imødekomme medtages i liste. Lars beder forvaltningen om at udsende en mail til alle foreninger (spejdere, kultur og idræt) for at få meldt ønsker ind vedr. 2016.

 1. Medlemsarrangementer – status

21/01 Nytårskur program og indbydelse skal udarbejdes og Eskild Ebbesen kontaktes for uddybning af emne ”Tænk som en vinder”. Måske kombinere med promovering af et humanitært formål. Vi talte om Scleroseforeningen, som EE har støttet via deres cykelprojekt Cykelnerven i Pyrenæerne. Lars udsender forslag til invitation til bestyrelsen. Tanken er, at den skal sendes ud til medlems foreningerne primo november, med tilmeldingsfrist via foreningerne medio december.

 1. Information & kommunikation

November 12/11 møde for nytilflyttere I kommunen hvor LKS deltager evt med andre. Hvis I har mulighed for at stille op, så der er andre end bare Lars til at repræsentere Idrætten, så er det fint. Giv Lars en melding, hvis du eller en repræsentant for din forening kommer.

 1. Kommende møder: 1/12 Farum (julefrokost). Vi mødes som normalt kl. 17.15, og tager et kort møde, hvorefter der vil være en juleplatte med en øl og snaps.

Lars foreslår mødedatoer for forår 2016 til næste møde.

Idrætsrepræsentant til ungerådet, hvor FIR kan udpege et medlem, når der skal vælges igen. Kevin Chen trækker sig ud.