Referat – Bestyrelsesmøde, den 17. januar 2017

Farum Arena, Cafelokalet i Hal 3

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH

Afbud: Mogens Daniel Bruun MB, Dorthe Østergaard DØ, Torben Stensdal TS

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsordenen
    Godkendt

  2. Opfølgning på seneste referat
    Godkendt

  3. Siden sidst

FOU

LK orienterede om sagen vedr. foreningen Kilden som folkeoplysende forening. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at fratage foreningen Kilden den tidligere meddelte godkendelse som lokale- og tilskudsberettiget forening efter Folkeoplysningsloven.

Endvidere har FOU godkendt FIR’s ansøgning om 20.000 kr til den materialefond, som FIR administrerer i samarbejde med Fritidsvejledningen.

Åben skole

FIR repræsenteres fortsat af AO i arbejdsgruppen om åben skole. AO orienterede om møde i den kommende uge, hvor arbejdsgruppen har fået et udvidet kommissorium. Bl.a. skal arbejdsgruppen være med til at fastlægge indholdet i stillingsopslaget for en ”playmaker” (det som FIR i flere år har efterspurgt som ”brobygger” mellem skole og foreninger).

Eliteidrætslinje

Bestyrelsen drøftede forløbet af processen og det notat som kommunen har fremsendt. Vores fokus var bl.a.:

Hvad er/bliver FIR’s rolle i dette projekt fremadrettet

Selve processen har været rodet og uhensigtsmæssigt. Fx indkaldte kommunen hele FIR’s bestyrelse til det første møde om projektet, FIR var repræsenteret med 3 personer. FIR og andre mødedeltagere fik lovning på at blive indkaldt til efterfølgende møder, men det er ikke sket. Der har kommunen indkaldt enkeltforeninger, som man forestiller sig, kan være mulige leverandører af talenter til projektet. Den 8. januar udsender kommunen så indkaldelse til endnu et møde, som er stilet til hele FIR’s bestyrelse. Desværre med en fejl i mailadresserne, så FIR’s formand ikke modtog materialet.

Bestyrelsen besluttede at AO henvender sig til Per Udesen og Tine Oxholm Olesen med FIR’s svar, herunder et ønske om mere klarhed om finansiering af både drift og anlæg til den nye linje, og hvilke udvælgelseskriterier, der forventes at blive anvendt til udvælgelsen af talenter. FIR tilbyder at deltage i styregruppen for projektet, men samme person kan ikke også varetage opgaverne i Talentudvalget. Det er ikke gennemtænkt, at en frivillig skal kunne anvende den mængde tid på disse opgaver. FIR foreslår inddragelse DGI eller DIF, alternativt at opgaverne i Talentudvalgt fra foreningsside kan fordeles på flere personer, h´med forskellige idrætsfaglige baggrunde.

AO deltager som FIRs repræsentant på mødet d. 7.2, men andre er også velkomne.

  1. Aktiviteter

Medlemsarrangementer?

Nytårskur/medlemsmøde.

LK orienterede om det ikke er muligt at afholde det skitserede møde ultimo januar/primo februar. Kasper Hvidt havde givet tilsagn, men grundet hans turneringsplanlægning, havde han ikke mulighed for at være med før til sommer, når turneringen er afsluttet. Derfor foreslås at kontakte Thorbjørn Olesen (golfspiller) som et alternativ, hvis han kan deltage i den kommende måneds tid. Ellers udskydes medlemsmødet til senere. I givet fald skal der laves en aftale med Nordea om uddeling af sportspriser på et andet tidspunkt.

Nordea sportspris

Vi har p.t. navne på de 7 kandidater som vi arbejder med. Der er indkommet 5 indstillinger, og de sidste to er på vej. Bestyrelsen indstiller til Nordea priskomiteen, der endelig bekræfter prismodtagere. Når der er klarhed om medlemsarrangementet, taler LK med Nordea, for at få endelige aftaler på plads.

Det politiske projekt – opfølgning

LK orienterede om, at i forbindelse med budgetaftalens punkt vedr. socialt engagement, er formændene fra de tre samråd (Kulturelt Samråd, Spejderne og FIR) er indkaldt til møde med forvaltningschefer for at drøfte et oplæg til områder, der kunne fokuseres på. Mødet holdes den 3. februar som morgenmøde. Kommunen udsender deres oplæg med tanker om hvad der kunne indgå i de aktiviteter, som er omfattet af budgetaftalens indhold. Når oplægget kommer, videresender LK materialet til bestyrelsen til kommentarer.

  1. Kommende møder

Ma 20/2 bestyrelsesmøde i Værløse

On 29/3 Repræsentantskabsmøde i Farum Arena

Medlemsarrangement med overrækkelse af Nordeapriser den ???

Intet under evt.