Furesø Idrætsråd

Referat – Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 17.15 – 19.15

Værløse Hallerne – mødelokalet i håndboldhallen

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS, Kim Christensen KC

Afbud:  Dorthe Østergaard DØ

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt

2. Opfølgning på seneste referat
Intet at bemærke

3. Siden sidst

a. FOU

MB orienterer: Lokalebooking (faste tider) er faldet på plads og  Folkeoplysningsudvalget godkendte den samlede lokalefordeling for sæson 2017/2018.
Furesøs foreninger kan søge om i alt 400.000 kr i puljemidler til konkrete sociale initiativer.  Koordineret og afviklet i samarbejde med Center for Dagtilbud og Voksne, Center for Børn og Voksne og Furesø Fritidsvejledning. Der er aftalt dialogmøde i forlængelse af FOU møde den 23. maj 2017, hvor dette er hovedtemaet.
Veteranmesterskaberne (WMOC) i 2018 i Furesø af Orienterings klub og søgt 100.000 kr til trykning af kort.  FOU blev hørt om et forslag til at lade turismepuljen dække omkostningen, hvilket FOU bakkede op om.
To nye foreninger godkendt: Børnebasket og en fodboldklub. Fra Farum Boldklubs og Værløse Boldklubs side blev det kommenteret, at forvaltningen bør råde de der vil starte en ny fodboldklub til at tage kontakt til en af de eksisterende, for i stedet at lave et lukket hold eller lignende. Det vil spare ressourcer og gøre det lettere for dem selv.

b. Budgetaftalens udmøntning – status: MB og LK deltager i møder om punkt ii og iii sammen med repræsentanter fra kultur og spejdere og med forvaltningen.

i. punkt vedr. socialt engagement – se puljer ovenstående

ii. aktivitetstilskud – samlet ramme og kriterier fra 2018.

iii.  gebyrer fx for lokaler der kun anvendes af en forening
Besparelse på 300.000 kr skal findes primært hos kulturen.

c. Skoleområdet AO

i. Åben skole og ”playmaker” Ida Poulsen er ansat. Istedet for markedsdag afholdes workshop – Ida arrangerer uge 36.
Dialogmøde afholdes den 23/5 hvor Ida Poulsen bliver præsenteret.

ii. Idrætstalentlinjen . Ansøgningsfrist 1. maj. Indkommet 16 ansøgere hvoraf der er 12 der ikke bor i kommunen. Stort flertal af fodboldspillere fra Farum Boldklub. Der arbejdes for at få yderligere deltagere med i år. Helst op til 20 deltagere.

iii. Torsdag den 1. juni 2017 kl. 17 uddeles Furesø Kommunes årlige Talentpris for Unge i Ungekulturhuset, Ballerupvej i Værløse. KA har deltaget i udvælgelsen af de nominerede fra både kultur og idræt. Afstemning på kommunens hjemmeside.

4. Konstituering af bestyrelsen og godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen

a. Efter repræsentantskabsmødet har bestyrelsen konstitueret sig med næstformand Mogens Daniel Bruun og sekretær Kim Andersen.

b. Forretningsorden 2017 godkendt

5. Aktiviteter

a. Medlemsmøder i 2017: Aftalt at FIR planlægger et valgmøde med idrætstema primo november. MB følger op på dato med borgmestersekretæren.

b. Nordea sportspris 2017: Alle bedes huske at gøre reklame for dette. Vi skriver ud til foreningerne.

c. Det politiske projekt – opfølgning med politikere om målsætning for idræt.  Positive møder med førende politikere afholdes på FIR initiativ. Næste møde er indkaldt til 24. maj. Fokus vil være pejlemærker for idrætten i den kommende valgkamp og de følgende år. Se nedenstående punkter.

d. Kommunalvalg 2017 – fokusområder/initiativer

Temaer for idrætten i valgkampen kunne være:

• Budget 2018 +: reduktion/bortfald af yderligere besparelser (de 0,8 mio.kr.)

• Genindføre den løbende indexregulering af tilskudsmidler til idrætten, der udhules, fordi indexreguleringen er fjernet, på trods af tilsagn om det modsatte fra alle partier i byrådet.

• ”Færdiggørelse af ny hal” inkl. parkering, køkken etc.

• Genindførelse af puljer til renovering/etablering, så foreningerne kan søge om tilskud fra puljerne. Der var samlet ca. 900.000 kr. i de to puljer. FIR opfordrer medlemsforeningerne om at skrive til os, om hvilke projekter de i givet fald gerne ser tilgodeset.

• Bookingsystem til lokaler. Nu skal vi have et system der virker! Der er en række aktive foreninger med i en arbejdsgruppe om emnet, men vi vil se det ske.

• Renovering af Bybækhal 2018-2019?

• Farum Arena – se nedenfor

e. Lokalplan Farum Arena

Lokalplanprocessen skal gennemføres med gennemsigtighed. Usikkerhed blandt foreninger om hvilke konsekvenser en ny lokalplan kan få. FIR har aftalt med borgmester at der indkaldes til et særligt foreningsmøde om dette, så der kommer en dialog om hvad der kan blive omfattet, og hvad der ikke berøres. FIR har skrevet ud til medlemsforeningerne og processen.

På nuværende tidspunkt er der ingen aftale med KIF om leje af kontorer. KIF har spillet kampe i Farum Arena, og kan leje sig ind som alle andre.

FIR vil følge tæt op på processen og indholdet af den nye lokalplan.

6. Kommende møder:

Torsdag 8/6 Farum, tirsdag den 15/8 hos Værløse Golfklub med efterfølgende spisning. Begge dage kl. 17.15 som normalt.

7. Evt.

KA foreslog at FIR på det kommende møde drøfter at flytte vores hjemmeside fra en gratis wordpress løsning til en ”rigtig hjemmeside”. P.t. er det vores arkiv etc. der ligger i wordpress. KA laver et oplæg til drøftelse på det kommende møde i maj.