Til stede:                                  Mogens, Annette, Gitte og Lars

Afbud:                                 Dorthe, Claus, Kim, Henning og Torben

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
  2. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
  2. Nordea sportspris
  3. Ny hal – status
  4. Prioriteringslisten – vedligehold samt renovering/nyanlæg
  5. Medlemsarrangementer – status
  6. Information & kommunikation
 5. Kommende møder: 8/10 Værløse og 1/12 Farum (julefrokost)
 6. Evt.

Ad 1                                 Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet 2 punkter til dagsordenen:

4g: Projekt i VærløseHallerne v/ Mogens

4h: Lokalebooking

Ad 2:                                 Opfølgning på seneste referat

Ingen kommentarer

Ad 3a:                                 Siden sidst – FOU

Mogens orienterede om det igangværende arbejde med at få lavet en model for måling af kapacitetsudnyttelse af kommunens faciliteter på kultur, fritid og idrætsområdet. Der har været en dialog med IDAN – Idrættens Analyseinstitut – om af få dem til at hjælpe os. FOU skal på mødet i den kommen uge behandle et oplæg til dette. Udfordringen er, hvor meget man vil betale for at få en uvildig vurdering, og i det hvor meget kan vi selv organisere internt i kommunen, så det ikke skal dækkes med konsulentbistand. FIR vil gerne have den uvildige undersøgelse, så vi kan konstatere om og hvor der måtte være ikke anvendte lokaler, men vil lige så gerne have en klar melding fra eksterne på, at vores kapacitetsudnyttelse faktisk er høj, så vi kan få uunderstøttede myter hos politikerne stoppet.

Ad 3b:                                 Siden sidst – §17 stk 4 om Skolereformen

Annette Ohm orienterede om, at der netop har været et evalueringsmøde af markedsdagen i juni måned. Fra alle sider – skoler og foreninger – var der en meget positiv holdning til arrangementet, der afgjort skabte vigtige kontakter. Derfor forventes det, at der gennemføres en ny markedsdag igen i maj/juni måned 2016.

Det er fortsat en udfordring at hver enkelt forening skal anvende ressourcer til at gå til hver enkelt skole for at lave kontakter og måske lave konkrete aftaler. Der er fortsat ikke nogle rammer for økonomi, så det er helt tilfældigt om en forening på den ene skole får 90 kr i timen til deres instruktører for et forløb, og på den næste skole får 150 kr i timen for det samme. Det er ikke tilfredsstillende.

Vi skal huske på, at foreningerne er drevet af frivillige der ikke får betaling for deres arbejde, og som passer job i dagtimerne. Da FIR havde et møde med en række politikere før sommerferien, hvor bl.a. skolereformen blev drøftet, meldte formanden for Udvalget Skoler og dagtilbud Henrik Poulsen ud, at det nok var tiden til at lave en vis centralisering af nogle af disse områder. FIR kan ikke se at der er sket noget, og Annette vil tage kontakt til HPO for at få afklaret, hvad der faktisk gøres.

Det er fortsat FIR’s klare anbefaling, at der fra kommunens side afsættes en ressource til at være brobygger mellem skoler og foreninger, så foreninger og skoler får en ”fødselshjælper” på området. Der skal være en god menneskelig kontakt, for at vi for alvor får dette til at spille.

Ad 4 a:                                 Aktiviteter – det politiske arbejde

Der blev gennemført møde med udvalgte politikere i juni måned, hvor emnerne bl.a. var Skolereformen og Kapacitetsundersøgelsen, der er nævnt ovenfor.

Der var enighed om, at det fortsat er en god ide at FIR indkalder til disse uformelle møder (og gerne stadig med vinsmagning) , så der er en god personlig kontakt mellem FIR’s bestyrelse og det politiske liv. Referat fra mødet udsendes til FIR’s bestyrelse til orientering.

Ad 4b:                                 Aktiviteter – Nordea priser 2015

Der er fortsat udfordringer med at identificere gode kandidater til priserne, trods det at der er rigtig mange frivillige ude i foreningerne, der gør et stort arbejde. Vi skal opfordre alle foreninger til at melde ind med indstillinger til prisen. Der uddeles 8 Nordea-priser i alt i kommunen årligt: 4 syd for åen, og 4 nord for åen.

Vi vil meget gerne have indstillinger fra foreninger der ikke tidligere har indstillet kandidater, men naturligvis er gode kandidater fra andre foreninger velkomne. Vi søger at undgå, at store foreninger får priser hvert år, så der sker en spredning, men hvis der ikke kommer indstillinger fra foreningsbestyrelserne, er det svært for FIR selv at finde kandidaterne.

Vi planlægger at alle 2015 priser bliver uddelt ved et stort nytårsarrangement – nytårskuren. Lars kontakter Nordea for at koordinere dette.

Ad 4c:                                 Aktiviteter – Ny hal

Der blev 19. august holdt møde mellem de kommende primære brugere af den nye hal, kommunen samt entreprenøren. Helt generelt var der en meget positiv tilbagemelding på de justeringer, som var nødvendige at gennemføre, for at vi kunne møde det fastsatte budget.

Det er holdningen at vi får en super god hal, der har stor fleksibilitet, og som kan anvendes til springgymnastik, taek-wondo, team-gym, basketball, yoga, pilates, afspænding, styrketræning, minihåndbold og meget mere. Der er en væg der forberedes til at der efterfølgende, hvis der bliver behov for det, kan etableres klatrevæg med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det vil være muligt at gennemføre flere samtidige aktiviteter i den store hal, fx trampolin træning ved springområdet, og minihåndbold i den anden ende af hallen, adskilt af en fleksibel ”væg” i form af et net, der ikke er gennemsigtigt i den nederste del.

Der er nogle hængepartier, som der drøftes videre i mindre fora:

 • Endelig udformning af springgrav – sammen med gymnastikforeningerne
 • Det store lokale på 1. sal – sammen med gymnastikforeningerne

Endvidere er der nogle konkrete forhold i selve projektet, som vi skal have afklaret:

 • Der streges op i hallen til basketball og minimåndbold, men der er ikke penge til at opsætte basketball kurve og til at anskaffe mini håndbold mål.
 • Der er ikke afsat midler til musikanlæg i hal og bevægelseslokaler, hvilket er en forudsætning for, at lokalerne kan anvendes til gymnastik, yoga, afspænding og hvad de ellers er indrettet til.
 • Der er et ønske om at der er en trådløs internetforbindelse, så det er muligt ved større arrangementer i hallen at koble en PC til nettet

Der arbejdes videre med hvordan der kan findes midler til disse hængepartier.

Foreningerne omkring Søndersøhallen blev samtidig opfordret til at få etableret en lokal paraplyorganisation, som ved indvielsen af hallen, kan overtage driften af begge Søndersøhaller.

Ad 4d:                                 Aktiviteter – Prioriteringslisten

Arbejdet i FOU omkring tilskud fra de to puljer til Vedligeholdelse og til Renovering/Nyetablering er afsluttet for 2015. Forvaltningen vil kontakte de enkelte foreninger, for at aftale det praktiske omkring deres projekter. Som udgangspunkt er alle de ønsker, der var prioriteret højest af den nedsatte gruppe i FOU, imødekommet helt eller næsten helt. Endvidere er også ønsker med mellemhøj prioritering imødekommet.

Det er aftalt, at eventuelle midler fra puljerne, der ikke er disponeret til de indkomne ønsker, kan overgår til medfinansiering af den nye hal.

Der vil inden længe blive sendt foreningsmails ud fra forvaltningen, hvor ønsker til projekter i forhold til de to puljer skal sendes til forvaltningen, så de kan forberede arbejdet med dette for 2016. Der er tale om midler, der kan søges af både spejdere, kulturelle foreninger og idrætten.

Ad 4e:                                 Aktiviteter – Medlemsarrangementer

Det er aftalt, at FIR afholder Nytårskur den 20. januar 2016. Vi prøver at omdefinere formen, så flere kan få glæde af at deltage. Vi er meget glade for at annoncere, at supermanden fra Guldfireren Eskild Ebbesen har sagt ja til at komme og holde et indlæg på mødet, der ellers vil omfatte et kort indlæg fra FIRs formand om året der gik og det der kommer, samt overrækkelse af Nordea priser til frivillige ildsjæle, der skal have en anerkendelse.

Ad 4f:                                 Aktiviteter – Information/Kommunikation

Vi drøftede ingen konkrete initiativer, men det vil være naturligt at FIR sikrer, at der er god omtale om den nye hal i den kommende tid.

Ad 4f:                                 Aktiviteter – Projekt ved VærløseHallerne

Mogens orienterede om, at IF Værløse er i gang med at udarbejde et renoverings- og udbygningsprojekt i VærløseHallerne.

Det omfatter renovering af den gamle håndboldhal, udbygning med en hal bag badmintonhallerne, etablering af fittness-lokaler mellem tennishallen og badmintonhallen samt en førstesal med flere mødelokaler, der skal indrettes, så de også kan godkendes til overnatning ved stævner etc.

Nogle af midlerne skal komme fra den samlede pulje på 10 mio. kr der er afsat over 3 år, hvor af der også skal finansieres kunstgræs i Farum Vest og i Hareskov.

Det er et ambitiøst projekt, som vi kommer til at høre mere om.

Ad 4g:                                 Aktiviteter – Lokalebookning

Gitte tog emnet vedr. det nye lokalebookningssystem om på mødet. Det er under al kritik, at det nye system bringer foreningerne ud i en situation, hvor de reelt ikke ved, om de kan oprette hold, eller om de hold de har oprettet har lokaler at være i.

Der er samtidig øjensynlig disponeret voksenhold før ungdomshold, hvilket som udgangspunkt er i strid med vores aftalte regler om lokalebookning.

Mogens og Lars tager sagen om lokalebookning op i FOU i den kommende uge, og udtaler en skarp kritik af systemets implementering og funktionalitet.

Ad 5:                                 Kommende møder

Der er aftalt møder 8. oktober i VærløseHallen og den 1. december i Farum Arena (julefrokost)

Ad 6:                                 Eventuelt

Der var ikke noget til Evt.