Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Torben Stensdal TS, Dorthe Østergaard DØ, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.
Afbud: ingen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Opfølgning på seneste referat
Godkendt

3. Siden sidst
a. FOU aftale om budget mm.
Mogens orienterede om budgetforhandlingerne, der netop er afsluttet. Vanskelige forhandlinger for at minimere de store nedskæringer for foreningerne generelt og idrætten specielt. Der har været et godt og solidarisk samarbejde på tværs af de 4 samråd (Kultur, Spejdere, Aftenskoler og Idræt), med fælles forhandlinger og enighed om løsninger.
De tidligere besluttede besparelser, der ikke er gennemført er blevet fjernet. Det svarer til en reduktion i besparelseskravet på ca. 2 mio. kr.
Det er endt med en samlet besparelse på ca. 1,2 mio kr. for 2017, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018. Der skåret i puljer, bla. er kulturpuljen fjernet, bibliotekers service er reduceret etc. Aktivitetstilskud skåret med 280.000 kr udmøntet i nedsætning af tilskud til klubberne på 4,4 pct fra 2017. I 2018 skal der arbejdes videre med, om der skal justeres på kriterierne, så der gives mere tilskud til børne og ungdomsarbejdet og relativt mindre til de voksne. Voksentilskud fjernes nok på sigt. Det vil give en effekt der rammer forskelligt på de forskellige foreninger. Derfor er der nok nogle foreninger med mange voksne medlemmer, der skal se på hvordan deres kontingenter etc. skal tilpasses en ny virkelighed.
b. Mogens orienterer om FOU mødet oktober: Opfølgning af lokale berettigede foreninger benyttelse af kommunens lokaler. Idrætspris og Lederpris, Sommerferieaktiviteter.
Leder og idrætspris regler gennemgået og gennemgang af betingelser før næste års tildelinger.
c. AO skolereform. Mødet hvor næste års aktivitet skal planlægges er udskudt.

4. Aktiviteter
a. Medlemsarrangementer?
Nytårskur. Lars undersøger kandidater til indlægsholdere. Datoen skal være januar/februar, men denne endelige dato styres af den rigtige indlægsholder.
b. Nordea sportspris
Lars gennemgik indkomne kandidater. Et par muligheder blev drøftet, og der vil komme et par nye indstillinger. Oversigt udsendes med referatet til bestyrelsen.
c. Det politiske projekt – opfølgning på politikermøde.
Hvordan kommer vi videre efter budgetforhandlingerne, og med valg 2017? Det blev aftalt, at dette punkt tages op på næste møde. Vi skal videre, men det skal planlægges ift. Det kommende valg i 2017.
d. Oplæg til ansøgning i FOU om øgede midler til puljen til udstyr, som FIR administrerer. Lars udarbejder ansøgning til FOU om puljemidler fra Idrætspuljen.

5. Kommende møder: 24. november (Værløse – Julefrokost – Mogens organiserer).

6. Evt.
a. Idræts elite skole klasse planlægges. Et koncept der i samarbejde med idrætsforeningerne skal gøre det muligt for elever i afgangsklasser at træne mere, fx morgentræninger, hvor skoledagen tilpasses dette.
b. Søndersøhallens nye hal har nogle problemer, der arbejdes på at få rettet op: De nye omklædningsrum er for små, fordi skolen ikke vil godkende, at voksne der skal bruge hallen må anvende de eksisterende omklædningsrum, fordi de også anvendes af skolen. Ekstra omklædningsrum blev af interessenterne nedprioriteret i projektet, da eksisterende bør have kapacitet nok. Der er flugtveje der skal justeres bl.a. laves dør fra fitness lokale ud. Udfordringer med cafeteriet – herunder hvordan en driftsaftale skal laves.
c. Drøftelse af skole idræt er vigtig for forældre med børn, klubber og idrætten.