Farum Arena, cafeen i Hal 3

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat 
 3. Siden sidst (kort orientering) 
  • FOU kort status v/ Mogens
  • Nyt om Skoleområdet v/ Annette
  • Nyt om Talent pris processen v/ Claus
 4. Repræsentantskabsmøde 2020
  • Eksternt indlæg – noget nyt???
  • Bestyrelsens beretning – kommentarer/justeringer
  • Valg til bestyrelsen
  • Forplejning
  • andet
 5. Kommende møder: Repræsentantskabsmødet 24. marts i Farum Arena. 
 6. Evt.

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

Ad 2: Opfølgning på seneste referat

Intet at kommentere

Ad 3: Siden sidst

Ad 3a: Nyt fra FOU

Mogens orienterede kort om status på FOU opgaver som aktivitetstilskud. Det skal behandles på FOU mødet den 11. marts, hvorefter der kan orienteres yderligere. Der er opsagt driftsaftaler med IF Værløse og Stenvadhallen. Der forhandles vedr. IF Værløses fremtidige økonomi.

Ad 3b: Skoleområdet

Annette orienterede kort, at der var søgning efter midler fra puljen, hvilket er dejligt. Alle midlerne skal nok blive uddelt til støtte til relevante projekter. Der er mange gengangere blandt ansøgere, hvorfor det overvejes om der skal ske en vis regulering, så flere kan få glæde af midlerne. Det er ikke konkretiseret, så det er kun en overvejelse. Det halter fortsat lidt med at få fyldt op på idrætstalentlinjen.

Ad 3c: Talentpris

Claus havde meldt afbud, så der var intet nyt.

Ad 4:  Repræsentantskabsmøde 2020

Ad 4a: Eksternt indlæg

Bestyrelsen har haft kontakt til spændende navne som Jeanette Ottesen, Kasper Hjulmand, Caroline Wozniacki, Camilla Martin m.fl. men desværre uden held.

Vi har derfor valgt at sætte fokus på vores egen boldgade, så vi planlægger at starte selve mødet med en introduktion til Frivilligcenter Furesø, der præsenterer hvad de kan hjælpe idrætsforeningerne med, og derefter skal den nye koordinator på Idrætstalentlinjen have mulighed for at præsentere sig selv og linjen.

Annette taler med Nikolaj om at komme og bidrage, ligesom Lars taler med Anders Nielsen fra Frivilligcenteret om at komme. Efter to korte indlæg vil vi gerne have en dialog med foreningsrepræsentanterne om, hvad der gerne ser at FIR kan bidrage med overfor foreningerne. Den dialog vil blive båret ind i bestyrelsens planlægning fremadrettet.

Ad 4b: Bestyrelsens beretning

Vi gennemgik beretningen og lavede lidt justeringer. Der kommer supplerende input til beretningen om bl.a. kunstgræs, besparelserne på idrætten etc. Alle sender blot supplerende kommentarer og/eller materiale til Lars, så det kan komme med i præsentationen.

Ad 4c: Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede hvem der genopstiller og om vi har hørt om nye kandidater til bestyrelsen. 

Den dialog fortsætter. Eneste klare melding der kan gå ud i referatet nu er, at formanden Lars Køster Svendsen ikke genopstiller. Bestyrelsen arbejder p.t. på at afklare en fremtidig sammensætning, frem mod det egentlige valg på mødet.

Ad 4d: Forplejning

Kim organiserer forplejning light til ca 40-45 personer. Den indtages i en pause mellem de indledende indlæg og drøftelse og det formelle møde.

Lars organiserer drikkevarer fra cafeen i Farum Arena.

Ad 4e: Andet?

Ikke yderligere til emnet

Ad 5: Kommende møder

Næste møde er Rep.mødet den 24/3.

Den nyvalgte bestyrelse sætter sig sammen lige efter mødet, for at finde den første mødedato.

Ad 6: Evt.

Intet til eventuelt, ud over at det blev påpeget, at det så var sidste bestyrelsesmøde med Lars ved bordenden. Sådan er det, og Fir overleveres som en stærk og levedygtig organisation, med kontinuitet i bestyrelsessammensætningen.