Mødelokale i Værløse Golfklub (Christianshøjvej 22, 3500 Værløse)

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat 
 3. Siden sidst (kort orientering) 
  1. FOU kort status v/ Mogens
  2. Nyt om Skoleområdet v/ Annette
  3. Status på Talent pris processen v/ Claus
 4. Repræsentantskabsmøde 2020
  1. Dato og sted – og indkaldelse igen
  2. Bestyrelsens beretning – kommentarer/justeringer
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Forplejning – reelt ingen eller meget begrænset
  5. Andet – fastholde indlæg om talentlinjen, FCF og et debatemne?
 5. Kommende møder: aftales i ny bestyrelse efter Repræsentantskabsmødet 
 6. Evt. 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 2: Opfølgning på seneste referat 

Intet at referere

Ad 3: Siden sidst

3a: FOU – kort status

 • Mogens redegjorde for arbejdet i FOU siden sidste møde. Følgende elementer var vigtige for idrætten:
 • FOU tog lokalefordelingen til efterretning. Små ”konflikter” skulle efterfølgende på plads, men det er siden blevet lukket.
 • Arbejdet med handleplaner baseret på KFIU’s fritidspolitik blev drøftet, og der blev nedsat to arbejdsgrupper med fokus på handleplan 2 og 10, der skal komme med konkrete input til hvad der kan gennemføres. Interessant, at der ud af 10 handleplaner kun er 2 som relaterer sig til FOU, der jo omfatter kultur, spejdere, sociale organisationer/handicaporganisationer, aftenskoler etc.
 • Hareskov IF fodbold havde søgt FOU om ca 38.000 kr til udstyr til et foreningsfitness lokale, der skal startes op i Hareskovhallen. Pengene blev bevilget.
 • FOU har behandlet og godkendt et oplæg fra arbejdsgruppen vedr. overnatningsgebyrer i kommunale lokaler. Der er besluttet et gebyr på kr. 35,00 pr person pr overnatning. I det besluttede oplæg fremgår det eksplicit, at omkostninger til gebyrer i relation til VBBK’s Copenhagen Invitational må dækkes af andre midler i kommunen, da det er et ønske at fastholde stævnet ud fra turisme/profilering og erhvervspolitiske interesser. Gebyromkostningen må derfor dækkes med midler fra de relevante puljer andre steder i kommunen. Ellers falder modellen til jorden.
 • Principper for aktivitetstilskud er nu vedtaget i FOU, og skal formelt efterfølgende godkendes i Økonomiudvalg/Byråd. Det er vigtigt for foreningerne hurtigt af få et overblik over konsekvenserne. Alle kan allerede nu gå ind på FIR’s hjemmeside og i en tidligere nyhed finde den excel-fil, der viste modellens elementer og hvordan det vil påvirke foreningerne. Klik på fanebladet ”Satser” og indsæt følgende ændringer i lyserøde felter: Grundbeløb sættes til 200 (fra 225), Træner & Instruktørtilskud kan rettes til 10 (fra 5) og endelig bliver det samlede maximale beløb pr medlem justeret til 485 (fra 500). Lægger man de tre tal ind i modellen, kan man efterfølgende klikke på fanebladet ”Samlet tilskud” og se hvordan det samlede tilskud til de enkelte foreninger. De foreninger der bliver hårdest ramt er der, hvor der er relativt flest voksne medlemmer og samtidig er mange medlemmer, der ikke bor i kommunen. I idrætten er det kun Skiklubben Hareskov der for alvor rammes med en forventet nedgang på 67.000 kr.

3b: Status på Åbenskole og Idrætstalentlinjen

 • Annette orienterede om, at der er søgt om lidt over halvdelen af de 200.000 kr. der kan gives til forskellige aktiviteter under åben skole. Så igen i år forventes alle midler at blive anvendt til gode projekter. Der er en del gengangere dvs foreninger der søger flere gange eller år efter år. Udvalget vil se på, om der kan tages hensyn, så flest mulige foreninger løbende kan få del i midlerne.
 • Der er problemer på Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen, hvor der er for få elever. En årsag kan være, at der i aldersgruppen 7.-9. klasse er issues i at flytte fra egen skole til Stavnsholtskolen, for at deltage på linjen. Kommunen undersøger muligheden for at justere modellen i retning af det der gøres i Varde, hvor eleverne bliver på deres egen skole/klasse, men får et skema der tillader et par dages morgentræning om ugen, og giver eleverne lidt større fleksibilitet i forbindelse med stævner/konkurrencer i udlandet. I den model forsøger man at samle træningen i færre foreninger, der til gengæld kan få et tilskud på op til 50.000 kr for at stå for morgentræningen. Der kommer information ud om de endelige modeller, så snart der er klarhed over en fremtidig model i Furesø.

3c: Talentprisen

Claus orienterede om, at udvalget har holdt et antal møder, og efter at der har været indstillet 6 talenter i ”finalen” som man har kunnet anbefale, er der taget stilling til, hvem der får årets talentpris i Furesø. Prisen går til  … det offentliggøres ved prisoverrækkelsen den 11. juni.

Ad 4: Repræsentantskabsmøde 2020

Bestyrelsen afventer en snarlig melding fra regeringen vedr. genåbning af samfundet fase 3, hvor vi håber at forsamlinger på 30-50 igen bliver tilladt efter 8. juni. 

FIR stræber efter at vi afholder et fysisk Repræsentantskabsmøde onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00. Foreninger må gerne sætte et X i kalenderen allerede nu.

Alle nødvendige tiltag mht afstand, hygiejne etc bliver overholdt, og vi reducerer arrangementet til kun at være det formelle Repræsentantskabsmøde. Tilsvarende vil der ikke være forplejning ud over noget at drikke under og efter mødet. 

Så snart vi kender udmeldinger fra regeringen, sender vi en indkaldelse til mødet ud. Hvis grænsen sættes til 30, vil vi gå efter, at hver forening kun sender én repræsentant, for at leve op til kravene. 

Ad 5: Kommende møder

Aftales efter Repræsentantskabsmødet, når en ny bestyrelse er på plads.

Ad 6: Eventuelt

Mogens orienterede om Kurt Borks dødsfald. Kurt var gennem mange år i først Værløse og siden Furesø en politiker, der kæmpede for idrætten. Til sin død var han stolt over, at have været med til opførelsen af VærløseHallerne fase 2. Æret være hans minde.

Vi havde også en kort runde vedr. status på foreningerne under corona-krisen. Nogle foreninger har mistet medlemmer, men der er øjensynlig ikke problemer så store, at de enkelte foreninger ikke kan håndtere dem. Men mange foreninger kommer til at få færre indtægter pga. aflyste stævner og færre kontingentindtægter.

Mødet sluttede 19.15. 

Lars Køster Svendsen