Referat af Bestyrelsesmøde

torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.15

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat 
 3. Siden sidst (kort orientering) 
  1. FOU kort status v/ Mogens
  1. Nyt om Skoleområdet v/ Annette
  1. Kort status vedr FCN v/ Torben
 4. Planlægning af det kommende år
  1. Repræsentantskabsmøde 2020
   1. Eksternt indlæg
   1. Væsentlige emner til beretningen
   1. Tidsplan – indkaldelse etc.
   1. Andet: hvem stiller op???
 5. Hjemmeside mm. v/LAKS
 6. Kommende møder: 24. februar i Værløse og Repræsentantskabsmødet 24. marts. 
 7. Evt. 

Ad 1: Dagsorden godkendt

Dagsorden godkendt

Ad 2: Opfølgning på seneste referat

De væsentlige emner behandles senere på dagsordenen

Ad 3: Siden sidst

a) FOU

Mogens orienterede kort om følgende forhold relateret til FOU:

Processen vedr. de af KFIU vedtagne nye principper for fordeling af aktivitetstilskud, træner-/instruktørtilskud m.m. Det politiske udvalg besluttede sig for at vedtage de nye principper uden nogen involvering af Folkeoplysningsudvalget, hvor den type beslutninger traditionelt behandles. Det fremgik også af byrådets beslutning, at ”det samlede Folkeoplysningsudvalg skal involveres og kvalificere de nye principper”. Den byrådsbeslutning havde KFIU valgt ikke af efterkomme. Det har givet nogle meget principielle diskussioner i FOU, der har betydet, at de nye principper ikke træder i kraft 1. januar 2020, men er udsat til 2021.

Inden da skal FOU have en grundig drøftelse af KFIU’s forslag til nye principper, for at kunne kvalificere disse.

Forandringerne i KFIU’s oplæg er at fjerne støtte til voksne, reducere støtte støtte til medlemmer fra andre kommuner og sætte et relativt loft over træner/instruktørtilskud. Der lægges et samlet loft over tilskud pr. medlem. Bestyrelsesmødet 24/2 udvides og bliver et temamøde med fokus på at gennemgå og diskutere de nye principper.

Der er også taget hul på regler for lokaletilskud. Det har heller ikke været diskuteret i FOU, og har i december resulteret i, at kommunen ensidigt har opsagt driftsaftalen i VærløseHallerne og i Stenvadhallen. Det kan ende med, at IF Værløse afleverer nøglerne til VærløseHallerne, og lader kommunen overtage drfiften, så kommunens medarbejdere kan drive hallerne mere effektivt end IF Værløse.

FCNordsjælland havde indsendt en ansøgning om at få godkendt en ny forening – FCN Women – som folkeoplysende forening. For at få en sådan godkendelse skal den nye forening leve op til kravene i Folkeoplysningsloven. Det er FOU der har ansvar for at sikre dette. Den indsendte ansøgning levede ikke op til, at have den nødvendige tilknytning til Furesø Kommune, da vedtægterne i foreningen sagde, at foreningen var hjemmehørende i ”Nordsjælland”. Ikke i Furesø Kommune. Samtidig var alle de personer, der var valgt til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling fuldtidsansatte i FCN og deres ejeres virksomheder, og ingen i bestyrelsen bor i kommunen. Så på grund af den manglende tilknytning til kommunen og den tydelige tilknytning til en kommerciel aktivitet i FCN gjorde, at ansøgningen ikke kunne godkendes.

b) SKOLEOMRÅDET

Annette orienterede om skoleområdet. Der er allerede begyndt at komme ansøgninger til åben skole puljen, som Ida Poulsen administrerer. Idrætstalentlinjen 

Idrætstalentlinjen mangler fortsat elever, og det overvejes p.t. om det skal udvidet til at være en talentlinje, hvor også andre typer talenter fx musik, skuespil etc. Kan gå i en klasse, hvor der i højere grad kan tages de individuelle hensyn, som deres talent har behov for.

c) FCN SITUATIONEN

Torben gav en kort redegørelse vedr. hele situationen omkring FCN, som gav bestyrelsen et bedre indblik i hele den komplicerede situation, der involverer aftaler om Farum Park, parkering, licenser til at spille i bestemte rækker, behovet for mere plads til akademiet etc. Det viser sig, at ansøgningen om FCN Women også var en del af hele den proces.

Ad 4: Aktiviteter 2020

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at FIR ikke afholder Nytårskur 2020. Det handler om at kunne skaffe tilstrækkeligt interessante talere, der kan trække deltagere til.

a) REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

 1. Eksternt indlæg – status: Jeanette O kunne ikke pga OL kval, og det blev aftalt, at vi arbejder videre med tre mulige emner: KH, MA og CW. Torben undersøger KH, Annette prøver via kontakter CW mens Kim prøver MA.
 2. Væsentlige emner til beretningen: Det blev aftalt, at alle sender Lars deres input, så der inden bestyrelsesmødet 24/2. Lars udsender beretning, regnskab etc inden næste bestyrelsesmøde. 
 3. Tidsplan, indkaldelse etc. Lars forbereder den formelle indkaldelse til Repræsentantskabsmødet, og sender den til bestyrelsen til godkendelse. Den skal senest udsendes 25. februar, men Lars vil gerne have den udsendt i god tid, hvorfor det er aftalt, at bestyrelsen får et oplæg til godkendelse, så det er på plads inden bestyrelsesmødet.
 4. Andet: I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Lars, Mogens, Claus og Erik. Gert er på valg som suppleant, og da Lotte har valgt at trække sig, skal der vælges to suppleanter. Bestyrelsen drøftede mulige emner til bestyrelsen. Vi drøftede emner fra gymnastikforeningerne, fra Furesø Marina etc.    

Ad 5: HJEMMESIDE MM.

Lars orienterede om, at Kim A har opdateret hjemmesiden, og lagt referater fra hele 2019 på hjemmesiden. Der er lagt en melding om dato for Repræsentantskabsmødet på forsiden. 

Lars og Kim mødes søndag for en snak om hvad Kim kan og vil hjælpe os med fremadrettet, herunder evt betaling for hans tid. Bestyrelsen bakkede op om dette.

Ad 6: KOMMENDE MØDER

Næste møde 24. februar i Farum, Repræsentantskabsmøde den 24. marts.

Ad 7: EVT

Lars takkede bestyrelsen for deres indsats i 2019, og alle fik én flaske vin som tak.

Mogens orienterede om, at der arbejdes på at skabe mere klarhed om hvor en række foreninger ”hører hjemme” i forhold til eksisterende samråd, og dermed repræsentation i FOU. Fx er der i Kulturen en lang række foreninger, der ikke er kultur foreninger men fx patientforeninger, Røde Kors, Red Barnet, ÆldreSagen etc. De samles fremadrettet i en ny gruppe ”øvrige foreninger”, der får den ene af kulturens pladser i FOU.  

Mogens foreslog at vi gør det samme i idrætten, og får de foreninger, der ikke er idræt ud af vores område, og måske over i øvrige foreninger gruppen. Her taler vi fx om lystfiskerforeninger, modelflyveklub og andre gode foreninger. 

Samtidig foreslog Mogens, at de foreninger der så er tilbage i idrætten, og som ikke er indmeldt i FIR tilbydes gratis medlemskab. På den måde kan FIR beslutte, hvem der skal repræsentere idrætten i FOU. Den øvrige bestyrelse var ikke enig i forslaget. Der var enighed om, at fastholde et valg til FOU så det er gennemsigtigt og demokratisk. 

Mødet sluttede kl. 19.10.

Lars Køster Svendsen