1 Valg af dirigent og referent

Jørn Damm blev valgt som dirigent og Søren Jensen som referent, efter at bestyrelsen havde sikret sig forsamlingens accept på at have en dirigent fra egne rækker.

2 Godkendelse af repræsentanter

Udover bestyrelsen for FIR var der fremmødt ni klubrepræsentanter, der alle blev registreret og godkendt ved indgangen.

3 Valg af stemmetællere

Blev udskudt til evt. afstemning senere.

4 Bestyrelsens beretning

FIR-formand Peder Sundgaard havde på forhånd lavet en skriftlig beretning, der blev uddelt, og han supplerede med en længere mundtlig beretning. Peder Sundgaard konstaterede, at FIR i øjeblikket repræsenterer 33 klubber i Furesø kommune, men at man skal op på 75 medlemsklubber for automatisk at have retten til at udpege medlemmer til kommunens Folkeoplysningsudvalg. (FOU). FIR har brugt mange kræfter i FOU omkring de kommunale spareplaner og forsøgt at tage en stor del af problemerne på forskud. Fremover skal bestyrelsens ressourcer ifølge formand Peder Sundgaard målrettes mere mod de 33 medlemsforeninger i FIR og ikke alle øvrige klubber i kommunen. Vi vil bruges mere og være i bedre dialog med medlemsklubberne fremover, fastslog Peder Sundgaard.

Beretningen blev efter få bemærkninger énstemmigt godkendt.

5 Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Annette Fick fremlagde regnskab for FIR med et lille overskud trods for en stor restancepost i kontingentindbetalinger. Der var enkelte kritiske røster omkring disse medlemsrestancer, men herefter blev regnskabet godkendt énstemmigt.

Pause: Hvor Furesø kommunes Idrætskonsulent Claus Jul gav en medlevende orientering om mulighederne i kommunen og hvordan, han gerne vil bruges mere i et samarbejde med de mange klubber.

6 og 7 Indkomne forslag og budget for det kommende år.

Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser og vedtægtsændringer blev sat til afstemning, før budgettet på grund af dettes afhængighed af indtægterne.

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser blev vedtaget énstemmigt, mens bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring, der lader antallet af stemmer pr. klub følge forskellen i kontingent, først blev vedtaget med klart flertal efter en del debat.

Således har FIR nu vedtaget:

Klubber med under 100 medllemmer: 100 kr. i kontingent og 1 stemme

Klubber med 100-300 medlemmer: 300 kr. i kontingent og 2 stemmer

Klubber med over 300 medlemmer: 500 kr. i kontingent og 3 stemmer

Herefter blev næste års budget for FIR vedtaget énstemmigt.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var kasserer Annette Fick, der ikke ønskede genvalg. Som ny kasserer blev valgt Per Lund Hansen.

På valg var bestyrelsesmedlem Jørn Damm, som ikke ønskede genvalg. Den hidtidige 2. suppleant Uffe Byrnak blev nyvalgt i stedet.

På valg var Poul Andersen. Ikke til stede men genvalgt på formodning om, at han gerne ville fortsætte.

9 Valg af suppleanter

Efter Uffe Byrnaks indtræden i bestyrelsen var der nyvalg til posten som 2. suppleant, og valgt blev Marie Exsteen Fynbo.

10 Valg af revisorer

Genvalg til revisor Ole Kyhl. Den anden revisor Lars Køster Svendsen er først på valg næste år.

11 Eventuelt

Opbakning til forslag om, at FIR sørger for fremover at blive præsenteret ved Furesø kommunes Leder- og Trænerakademi.

Underskrift på referatet fra repræsentantskabsmødet:

Formand                                                  dirigent                               referent

Peder Sundgaard                                  Jørn Damm                       Søren jensen